Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0057-C0001
Номер на проект: 10-16-63
Наименование: Повишаване на административния капацитет на служителите от Министерство на вътрешните работи за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство на Република България
Бенефициент: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ” - МВР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 07.01.2013
Дата на приключване: 07.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на капацитета на служителите на МВР и координация на заинтересованите страни за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство чрез прилагане на иновационни подходи и съвременни технологични решения свързани с доброто управление
Дейности: Дейност 5: Разработване и отпечатване на Инструкция за работа и взаимодействие между МВР и ангажираните институции, свързани с опазване на културното наследство Целта на настоящата дейност е да се изготви и отпечата инструкция за работа по противодействие на престъпления, свързани с опазване на културното наследство и начините на взаимодействие и разпространяване на информация между всички заинтересовани страни която ще служи в ежедневната работа на органите, работещи в областта. Изданието ще бъде в тираж 500 бр. и обем 100 страници формат А5. Отпечатването ще се възложи на изпълнител при спазване на законовите изисквания за тръжни процедури по реда на ЗОП и съпътстващите го нормативна уредба.
Дейност 6: Разработване на централизирана информационна технология Тази дейност предвижда процес по разработването на Централизирана информационна система/технология, която ще се използва в МВР на РБ за защита на културно-историческото наследство, за целите на управлението на престъпленията, свързани с откраднатите културно – исторически ценности, фигуриращи в организиран каталожен вид в съответната специализирана база данни, която се допълва с годините. Това ще бъде постигнато посредством внедряването на нови и подобряването на съществуващите софтуерни инфраструктури и мрежи, както и чрез създаването на база данни, която посредством въвеждането на нови функционални възможности, ще позволи ефективното използване на системата, както и по-плодотворния информационен обмен с останалите право охранителни органи (в страната и чужбина), с организациите, които са институционално ангажирани в управлението на културно-историческото наследство и връзките с гражданите. След създаване и тестване на системата ще бъде проведено специализирано обучение: на администратори (6 експерти) и оператори (9 експерти) за работа със системата. Обучението ще се проведе в гр. София, в технически подходящ за целта сграден фонд, с продължителност 5 дни
Дейност 10: Дейности за информация и публичност Ппроектно предложение ще съответства изцяло на изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. Дейностите по информация и публичност,включват: провеждане на пресконференция пред медиите и административни ръководители от трите ведомства-участници в проекта. Ще се разясни същността на проекта-неговите цели, целеви групи, дейности, времетраене, начин на изпълнение. Ще се раздаде информационна брошура, която чрез административните ръководители да достигне до редовите служители и да се осигури по този начин и тяхното запознаване и мотивация за участие в проекта. • Организиране и провеждане на пресконференция в началото на проекта • Организиране и провеждане на пресконференция по време на конференцията • Организиране на 3 (три) платени публикации. Обществеността, както и всички участници в проекта, ще бъдат информирани относно предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове чрез:  Поставяне върху всички информационни и рекламни материали, които са свързани с проекта, на: o флага на Европейския Съюз в съответствие с изискуемите графични стандарти (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията) и думите Европейски съюз o логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” o логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” o евентуално логото и слогана на друг съфинансиращ фонд на ЕС (в случаите на кръстосано финансиране)  Включване във всички документи по проекта на изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”  Включване на описание на извършените дейности за информация и публичност в докладите за напредъка по проектите, подавани до УО, и в окончателните доклади, както и прилагане на доказателствен материал за тези дейности (напр. снимки, статии, разработени брошури и др.).  Спазване на техническите изисквания за информация и публичност съгласно Регламентите на ЕС.  При организирането на предвидените в проекта събития и всякакъв вид публични прояви, свързани с реализирания проект, изрично ще бъде оповестено, че проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” При отчитане на резултатите от проекта ще бъде да предоставена на УО на ОПАК (като част от междинния и окончателен технически доклад за проекта) доказателствен материал за предприетите мерки за информация и публичност при спазване на съответните изисквания.
Дейност 8: Провеждане на Кръгла маса Дейност включва провеждането на конференция за представяне на функциониращата централизирана информационна технология за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство на Р България. На кръглата маса ще бъдат поканени да участват широк кръг от представители на Европейски и национални институции, работещи по превенция и разкриване на престъпления свързани с културно исторически ценности. Кръглата маса ще бъде организиран на територията на гр. София, в подходяща за целта база. Събитието ще се проведе в рамките на един работен ден и ще е за приблизително 50 човека. По време на събитието ще бъдат организирани две кафе паузи и работен обяд за участниците. Залата ще бъде прецизно технически обезпечена, за участниците ще бъдат размножени материали от цялостната работа по време на изпълнение на проекта, както и презентации на лекторите на събитието. Събитието ще бъде обезпечено с организиране на симултанен превод и необходимата техника за това.
Дейност 2: Анализ на системните връзки на координацията между отделните служби Дейността е свързана с извършване на анализ на обобщената информация по Дейност 1 и анализ на взаимодействието, идентифициране на основните слабости и предложения за подобряване на координацията между МВР и останалите заинтересовани страни в борбата с този вид престъпления.
Дейност 9: Одит Предвидената дейност ще се извърши от одобрен одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Одитът на проекта ще се извърши след приключването на останалите дейности по проекта през последния месец на реализацията му. Докладът от одита ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта.
Дейност 1: Преглед на съществуващата нормативна уредба, свързана с ролята на МВР по превенция и разкриване на престъпленията в сферата на културното наследство В рамките на тази дейност ще се извърши обширен преглед на съществуващото състояние и практики, свързани с новите законодателни и структурни промени в МВР и нормативната база, уреждаща функциите, специфичната роля и място на МВР и областните и районни структури на институцията в борбата срещу този вид престъпления. Като способи за осъществяване на дейността по прегледа на нормативната база, уреждаща функциите, специфичната роля и място на МВР и областните и районни структури на институцията в борбата срещу този вид престъпления ще бъдат организирани и проведени общо четири работни среши, всяка от които по ½ ден. Във всяка една от срещите ще участва фокус група, включваща 10 експерти – 6 експерти от МВР, 4 експерти от Министерство на Културата. В рамките на тази дейност ще се извърши още преглед на съществуващото състояние и практики, свързани с новите законодателни и структурни промени в МВР, която ще се осъществи чрез провеждането на 3 работни срещи по ½ ден с участието на 10 експерти – 6 експерти от МВР, 4 експерти от Министерство на Културата. Не на последно ще бъде проучено и участието на МВР и МК в случаите с международен характер и трафик. Ще участва група от 10 представители на целевите групи - 6 експерти от МВР, 4 експерти от Министерство на Културата и ще се проведат 2 работни срещи по ½ ден всяка.
Дейност 3: Учебно посещение в партниращата институция от Република Италия Целта на учебното посещение в Италия е свързано с проучване и запознаване със съществуващите добри практики на партньорските служби по регистриране на престъпления свързани с културни ценности и процеса на издирването им и с ефективните политики за добро управление. Представителите на учебната група ще проучат и възможностите за адаптация на техния водещ опит към нуждите на МВР по опазване на културното наследство. Учебното посещение ще бъде организирано в рамките на 5 (пет) работни дни за 10 (десет) български експерти: - 7 (седем) представители от страна на МВР - 3 (три) от Министерство на културата; Срещите по време на престоя на българските експерти ще се състоят в зали, предоставени от Партньора, като той ще осигури и лекторите от италианска страна. На експертите ще бъдат предоставени работни материали под формата на презентации, информационни материали, представящи работата на специализираните в областта институции в Италия.
Дейност 4: Работно посещение в България на представители от италианската партньорска служба Целта на посещението на представители на италианската партньорска служба в страната е подготовка и разработване на препоръки по практическото въвеждане и прилагане на италианския опит във връзка с режими и бази данни свързани с управлението на културното наследство на България. Посещението на италианските експерти в България (общо 3 представители) ще бъде свързано с преглед на текущото състояние и препоръки за разработване на централизирана информационна система за база данни, включващи престъпления срещу културното наследство и културните ценности, предмет на престъпление. Посещението ще се реализира в рамките на 5 (пет) работни дни, като срещите по време на престоя на италианските експерти ще се състоят в МВР и Министерство на Културата, които ще се осъществят в зали в сградата на Главна дирекция „Криминална полиция”, МВР. На италианските експертите ще бъдат предоставени работни помещения, документи и информация с цел постигане на оптимални резултати.
Дейност 7: Провеждане на обучени на заинтересованите страни Обучението ще бъде свързано с представяне на спецификата при работата със централизираната информационна технология. Разработването на обучителните програми ще бъде съобразено със спецификата на материята и времето необходимо за нейното представяне. Провеждането на дейността ще включва базово обучение по материи касаещи различните групи участници и специализирано обучение по специфични въпроси касаещи отделните категории участници. Формата на обучение ще включва презентации, дискусии, семинари, работни срещи и др. Обученията ще бъде реализирано по следната схема: на потребители по региони: • в северна България – 35 участници /20 човека от МВР, 8 човека от заинтересованите страни и 7 човека от Министерство на Културата/ с продължителност 3 работни дни. • в южна България – 35 участници /20 човека от МВР, 8 човека от заинтересованите страни и 7 човека от Министерство на Културата/ с продължителност 3 дни. • в гр. София – 30 участници /20 човека от МВР, 5 човека от заинтересованите страни, 5 човека от Министерство на Културата и 5 човека от Митници/ с продължителност 2 дни. Дейностите по обезпечаването на обученият и логистиката ще бъдат възложени на външен изпълнител по реда на ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 376 718 BGN
Общ бюджет: 104 262 BGN
БФП: 104 262 BGN
Общо изплатени средства: 101 503 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 344 BGN
2014 32 400 BGN
2015 - 6 240 BGN
101 503 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 042 BGN
2014 27 540 BGN
2015 - 5 304 BGN
86 278 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 302 BGN
2014 4 860 BGN
2015 - 936 BGN
15 225 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1 Изготвени доклади от работните срещи
Индикатор 2 Дейност 2 Достигнати изводи и направени препоръки в изготвените анализи
Индикатор 3 Дейност 3 Брой обучени представители на целевите групи, участвали в учебното посещение
Индикатор 4 Дейност 4 Изготвен доклад от италианските експерти и препоръки по разработването на информационната система
Индикатор 5 Дейност 5 Брой издадени и разпространени инструкции
Индикатор 6 Дейност 6 Разработена и въведена информационна система
Индикатор 7 Дейност 7 Брой обучени и разработени програми за обучение
Индикатор 8 Провеждане на Кръгла маса и Подписване на меморандума за сътрудничество
Индикатор 9 Дейност 9 Изготвянето на Доклад за одита
Индикатор 10 Дейност 10 Брой публикации в пресата и качени соъбщения в интернет пространството
Индикатор 11 Дейност 10 Провеждане на пресконференция в началото на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз