Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0101-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „С наша помощ – достоен живот”
Бенефициент: Община Брезник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 13.12.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Брезник
Описание
Описание на проекта: Създаване Звено за услуга в домашна среда към „Домашен социален патронаж”– Брезник за предоставяне на социални услугина по нов механизъм, за гъвкаво почасово предоставяне на услуги в дома на потребителите – за лична помощ и за помощ при комунално битови дейности. Осигуряване на качество на социалните услуги. Създаване на работни места в сектора на социалната икономика на безработни лица. Увеличаване на предоставяните социални услуги.Ограничаване настаняването в специализирани институции.Достойни дни на лицата в нужда.
Дейности: Дейност 1. Назначаване на екипа за управление на проекта. Реализация и отчет по проекта. През първия месец от стартирането на проекта се назначава екипа за управление. Екипът за управление се състои от ръководител, координатор, счетоводител, специалист. Всички включени в екипа са с професионален опит. Екипът за управление отговаря за цялостното ръководство и организация по изпълнение на дейностите по проекта. Задълженията на членовете на екипа за управление са разписани подробно в проекта. От първия до трети месец ще бъде подготвена и разработена цялата задължителна документация от правила, процедури и инструкции по изпълнение на дейностите и управление на проекта, както и вътрешна система за мониторинг и оценка. Осигурява се офис за проекта и консултиране; място за екипни срещи; пространствата се оборудват и се създават оптимални условия за работа на екипа по организация на проекта. Провежда се работна среща за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта Диференцират се отговорностите на всеки член от екипа. Провежда се процедура за възлагане за избор на Проектен консултант, които подпомага експертно екипа за управление – подготвя процедурите по ЗОП, изготвя графика за тях, изготвя вътрешна система за контрол и мониторинг, процедури по подбор на персонал и потребители; система за развитие на персонала и др. Ръководството на проекта се осъществява на територията на Община Брезник – гр. Брезник в сградата на Дневен център за стари хора с адрес ул. „Радослав Григоров” 6А в гр. Брезник, където ще бъде офиса за управление на проекта. Предвидените са разходи за канцеларски материали и консумативи за администриране на проекта.
Дейност 2: Провеждане на информационнa кампания. Информиране на обществеността относно стартирането и развитието на Проекта. 1. Грижата в семейна среда за постигане на социална интеграция, по-високо качество на предоставяни услуги, достъп до социални услуги и повишаване на качеството на живот на лица и на децата с трайни увреждания, възрастни с нарушено здраве и социална изолация или в риск от такава, които са зависимост от чужда помощ при задоволяване на основни жизнени потребности, както и осигуряване на цялостна подкрепа за техните семейства с фокус върху жените и настоящият проект не са познати добре в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” не са популяризирани достатъчно на местно ниво. Работодателите и общността по места не познават добре проблемите на жените в семействата на деца с трайни увреждания, на близките на тежкоболни и зависими от чужда помощ възрастни, върху които основно пада грижата за децата или възрастните. 2. Информационната кампания запознава обществеността с новите услуги в община Брезник и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се разпространяването на информационни материали, изготвени от бенефициента. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в читалищата на селата в които има желаещи потенциални кандидати и в общинския център срещи с жителите на общината. На срещите ще се разяснява от екипа за управление на териториално ниво описанието на услугите по проекта, условията за предоставяне, ред за кандидатстване и други. 3. През втория и тринадесетия месец ще се проведат две конференции в гр.Брезник – стартираща и заключителна, с участие на медии, институции имащи отношение към проекта, заинтересовани граждани, потребители на услугата. 4. Публикуват се два информационни материала – първият за промотиране на проекта, а вторият – за популяризиране. 5. Разпространяват се рекламни и информационни материали, които ще информират за началото на стартирането на проекта, достъпа до услугите, която ще се предоставят, мястото, условията за достъп, срок на реализация и контакти.
Дейност 3: Приемане на заявления на кандидат - потребителите за включване в Проекта. Информиране и консултиране 1. По време на промотиране на проекта и в обявите във всички населени места се регламентира времето за прием на молби.Консултант информира и консултира кандидат – потребителите или техните законни представители. За кандидат – потребители, които се придвижват трудно информирането и консултирането става в дома им. В рамките на един заплатен консултативен час за консултанта информиране и консултиране получават по 4-ма кандидат-потребители. В домашни условия на всеки потребител се отделят 30 мин. за информиране и консултиране. 2. По време на промотиране на проекта и при консултиране кандидат – потребителите се информират, че приоритетно в обхвата на Проекта, без оглед на тяхното финансово положение и при недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст и др., се включват: - самотноживеещи възрастни хора с тежки заболявания, които са поставени в риск от институционализация; - лица/деца с трайни увреждания, чиито близки имат желание да възстановят трудовата си активност Дава се информация и за целевите групи. 4. Желаещите да ползват услугата или техни законни представители подават заявление Заявлението е придружено със следните документи: - документ за самоличност на лицето или законния му представител – настойник, родител, попечител - за справка; - експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК и/или други медицински документи, удостоверяващи здравословното му състояние. - Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на потребителската такса. - Всички подадени заявления от кандидат-потребителите на услугата се завеждат във входящ дневник
Дейност 4: Подбор на кандидат- потребителите. Сключване на договори за услуги. 1.Оценката на потребностите на всички подали молба за включване в проекта кандидат - потребители се изготвя от Д”СП”, съгласно насоките за кандидатстване. 2.Комисия от 5 члена, съставена със заповед на Кмета на общината, на база на оценка на потребностите определя потребителите на услугата. 3.Изготвя се списък на одобрените кандидати за ползване на услугата, подредени по низходящ ред. 4. Неодобрените кандидат-потребители се подреждат в списък на чакащи. Те могат да бъдат включвани в рамките на продължителността на Проекта в случай на преустановяване ползването на услугата от одобрените лица при спазване реда на подреждане в списъка. Всички утвърдени потребители получават информиране и консултиране от консултант относно услугите, правата и задълженията, отношенията с доставчика, таксите, определят се нагласите за допускане на друго лице в дома, очакванията на потребителя за същността на предлаганите услуги. Сключват се индивидуални договори за предоставяне на социална услуга като се уточнява помагащото лице, вида и времетраенето на услугата, дейностите по нейното предоставяне, права, задължения, такси, условия за прекратяване на договора. По време на консултациите потребителите обсъждат и своя индивидуален договор за услуги. Предвидени са разходи за канцеларски материали и консумативи по съставяне на документацията.
Дейност 5 Оценка и подбор на кандидатите за персонал. Оценка и подбор на персонала, който включва подходящи лица, одобрени от потребителите (и техните семейства), които ще защитават здравето, сигурността и благополучието им при спазване на правилата и процедурите по проекта. Успешна подготовка на дейност 6 – назначаване на персонала
Дейност 6: Назначаване на персонал. Супервизия. 1. Новоназначеният персонал подписва трудов договор, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите, декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията. Изпълнителите, наети по трудов договор, получават длъжностна характеристика, разработена от Екипа за управление и копие от Правилника за вътрешния ред. При подписване на договорите изпълнителите представят банковата сметка, по която да се превежда възнаграждението им. 2. За всеки новоназначен се оформя досие, което се поддържа в актуалност от координатота на екипа. 3. Неотменна част от трудовия договор е длъжностната характеристика с точно определени права, задължения, компетентности, изисквания и отговорности. 4. При сигнали за некоректни действия от страна на изпълнител, консултант незабавно изяснява случая и при необходимост уведомява компетентните органи (полиция, прокуратура, и др.). В делото на изпълнителя се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания. 5. С предвидената супервизия се цели да се постигне положително отношение към работата на назначения персонал и преодоляване на риска. Супервизията ще се организира и извършва от експерт-супервизия, който ще започне да работи от третия месец заедно с домашните помощници. Предвиждат се групова и индивидуална супервизия. Груповата супервизия с всички домашни помощници един ден и с всички лични асистенти един ден, ще се провежда един път месечно в рамките на три часа, а индивидуалната по заявка на личните асистенти и домашните помощници. След провеждането на груповата или индивидуална супервизия се подготвя доклад и списък на присъстващите. За супервизията се предвиждат 20 часа месечно, от които 6 часа за групова супервизия и 14 часа за индивидуална. Супервайзорът по проекта извършва вътрешен контрол и мониторинг на проектните дейности.
Дейност 7 Сключване на договори за предоставяне на социалната услуга. Изготвяне на индивидуални планове за услуги. За изпълнение целите на дейността се изготвя и подписва тристранен договор за предоставяне на социална услуга между Кмета на общината, помагащото лице и потребителя. Договорът за предоставяне на социална услуга се сключва писмено в три еднообразни екземпляра - по един за страните. Договорът съдържа: • име и адрес на помагащото лице и телефонен номер за връзка с него; • име и адрес на потребителя и телефонен номер за връзка с него; • видове дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение; • обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява, включително временното й преустановяване от страна на изпълнителя или потребителя; • задължения за осигуряване на качеството на услугата; • оборудване и/или консумативи, които ще бъдат осигурявани от потребителя за извършване на дейностите; • отговорности на потребителя и на помагащото лице по опазване на здравето и взаимната им безопасност; • начини на предоставяне на услугата при ползване на отпуск от страна на изпълнителя; • начин за достъп и напускане дома на потребителя от персонала (ползване на ключ, код на алармена система и пр.); • отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора, включително и клауза, уреждаща незаплащане на помагащото лице по време на престой в болница на потребителя; • срок на договора и условия/начини за неговото прекратяване. След изготвената от Д”СП” оценка на потребностите консултантът, извършил информирането и консултирането, съвместно с още един експерт, прави предварителен проектоплан на услугите, които предлага за съответния потребител, съобразен с желанията на потребителя и наблюденията по време на информационно - консултативна среща по дейност 4 с всеки потребител. 1.Индивидуалният план за предоставяне на услугата описва дейностите, които изпълнителят се ангажира да извършва за подобряване качеството на живот на потребителя. 2. Индивидуалният план се изготвя от консултант с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. 3. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания, зачита се неговото право на избор. Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. 4. Индивидуалният план формулира целта на предоставянето на съответната услуга и съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съобразно с индивидуалните потребности на потребителя. 5. Индивидуалният план за предоставяне на услугата се изготвя на база оценка на потребностите, беседа с потребителя и оценка на риска. Разписват се конкретни дейности, които са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на конкретния потребител. 6. Планът се актуализира от консултантите веднъж на шест месеца месеца или по-често, ако са настъпили промени в първоначално констатираните обстоятелства. След като промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, те се вписват в плана. 7. Планът се изготвя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя или от негов законен представител, изпълнителят и консултанта, изготвил плана 8. Дейностите на персонала по изпълнение на плана се описват подробно в дневника на потребителя
Дейност 8 Предоставяне на социални услуги от звеното за услуги в домашна среда. Услугите, които се предоставят от звеното за услуги в дома в изпълнение на индивидуалните планове и развиващи програми са: 1. Услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост - предоставят ги личен асистент, които предоставят: - Помощ при ежедневни дейности, свързани с личната хигиена и организация на деня - обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена; - Задоволяване на основни жизнени потребности: помощ при приемането на лекарства, храна и други дейности от ежедневието, поддържащи здравето; пазаруване и приготвяне на храна. - Оказване на съдействие при промяна на здравословното състояние за получаване на медицинска помощ; - Административни услуги; контакт с личния лекар, закупуване на лекарства и контрол над приема им - Пазарува продукти и вещи от първа необходимост. - Други дейности, отразени в индивидуалния план за предоставяне на услугата 2. Помощ при комунално-битови дейности – оказва се от домашни помощници, които : - метат обитаваните помещения - почистват с прахосмукачка, изтупва килими и пътеки, мият пода, - сменят спално бельо, пране и гладене, - правят покупки за домакинствата, - приготвят и сервират храни , - потсигуряване на отоплителни материяли и палене на печки, - пазаруват със средства на потребителя и изпълняват други домакински задължения. - оказват подкрепа в психо-емоционален план чрез свободни разговори, разходки, четене на глас, организиране на празници. дейности, съобразени с ежедневните му нужди и предпочитания. - Помагащото лице спазва стриктно договореното работно време или обем работа, отразени в индивидуалния му график за работа при всеки един потребител, в чийто дом работи. - Изпълнител се заменя с друг само при наличието на основателни причини като: • прекратяване на трудовото правоотношение между помагащото лице и доставчика • липса на съответни умения или физически капацитет на изпълнителя при промяна в нуждите на потребителя; • промени в графика/времетраенето на посещенията при потребителя и невъзможност на изпълнителя да работи в съответствие с настъпилите промени; • необходимост от осигуряване защита на изпълнителя от насилие или дискриминация; • възникване на психологическа несъвместимост между потребителя и изпълнителя; • възникване на отношения между потребител и изпълнител, които излизат извън професионалните и които крият възможност за нарушения на етични принципи и злоупотреба (интимни връзки, връзки, свързани с материални интереси); • основателно и аргументирано искане на потребителя за замяна на изпълнителя. - Замяната на изпълнителя се съгласува с потребителя, неговите близки или законния му представител в случаите, когато промяната е с постоянен характер или с времетраене повече от 30 дни. 1. Своята ежедневна дейност изпълнителят отбелязва в дневник на потребителя, който се съхранява в дома на клиента и до който имат достъп и близките на обслужваното лице. Дневникът съдържа запис на посещението и основните дейности, които е извършил изпълнителя: оказана помощ при прием на лекарства, като се посочва час и доза на прием на лекарство; молба или препоръка за допълнителна медицинска помощ; действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя (получаване на пенсия, по-голяма покупка, др.); промени в състоянието на потребителя (физическо състояние, нови потребности и др.); инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. 2. Оказваната помощ и подкрепа от изпълнителя по време на предоставяне на услугата се извършват по възможно най-деликатен и ненатрапчив начин. Това се отнася в най-голяма степен, когато се оказва помощ на потребителя при: осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена); помощ при приемането на лекарства, храна и други дейности от ежедневието, поддържащи здравето; оказване на съдействие при промяна на здравословното състояние за получаване на медицинска помощ; приготвяне на храна; пазаруване; административни и други услуги. - изпълнителите се отнасят с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители. - Когато се грижат за деца, помагащите лица използват всяка възможност да развиват техните знания и умения. - изпълнителите са длъжни да предприемат мерки, с които да предпазят децата, ползващи услугата от опасности и насилие. - Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. Тези ограничения се записват в оценката на рисковете и начините за тяхното контролиране, които са част от индивидуалния план за предоставяне на социалната услуга. 3. Предоставянето на социалната услуга се извършва при стриктно спазване на правилата и процедурите, разписани на национално и териториално равнище. 4. Екипът за управление на проекта, подпомогнат от консултанти, изготвя правилник за вътрешния ред, в който се разписва системата за вътрешен контрол и мониторинг на дейността; в системата се отбелязва задължително броят на супервизиите и периодите на проверка на качеството на грижа и предоставяна услуга.
Дейност 9 Обучения на персонала.Мониторинг и вътрешен контрол, оценка и анализ на дейностите. 1. Всички изпълнители, които не са обучавани по други проекти, включително и от резервната листа, получават тридневно, по 6 часа на ден въвеждащо обучение - провежда се от обучители с опит в други сходни проекти. Обучението е с практическа насоченост и се провежда в една група. Използват се комбинирани обучителни методи и техники - на дискусия, организирана на база споделен опит и случаи от практиката, ролеви игри, работни задачи. Програмата е съгласно методиките на АСП. 2. Обучителните програми се разработват от обучителя и се утвърждават се Кмета на общината. Обучителят и екипа за управление на проекта изготвят кратък теоретичен наръчник за самоподготовка с обучителни материали, който включва следното съдържание: общи познания за социалната услуга и за необходимите умения; основни задължения; специфика на грижите целевите групи по Проекта; етични стандарти в работата; здравословни и безопасни условия на труд, включително оказване на услуги с физически контакт; спазване на основните принципи, свързани със зачитане личното достойнство на потребителя; поверителност на личните данни и информация, свързана с потребителя; антидискриминационни практики, включително зачитане на различията; недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите, включително сексуален, расов/етнически и други форми на насилие; поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; поведение при предложения за получаване на подаръци, завещания и др.; основни изисквания към съхраняването на храна. Наръчникът е отпечатан на формат А4 . 3. Надграждащо обучение 2 дни по 6 часа в две групи се включва целия персонал. Дискусията и ролевите игри, условията на работните задачи са конструирани, така че да обхванат следните теми: - Изграждане на положителни нагласи към дейността на помагащото лице. - Права на потребителите на социални услуги и емоционална подкрепа. - Форми на насилие и злоупотреба с потребителите. - Запознаване с модели на справяне в ситуация на криза, спешно състояние или смърт. - Работа по случаи от практиката от Националната програма ”Асистенти на хора с увреждания”. Конфликти. Управление на конфликта. - Комуникации с потребителите 4. Обучителите отчитат проведените обучения като към отчета прилага и анкетни карти за удоволетвореността на персонала от проведеното обучение. 5. По време на провеждане на начален и периодичен инструктаж на персонала за безопасни и здравословни условия на труд се допълва въвеждащото обучение с насоки към: опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя (неизправна електрическа инсталация, повредени домакински уреди и др.); поведение спрямо домашни любимци; правила и процедури за достъп до дома на потребителя; правила за водене на документация относно инциденти, случили се с потребители или изпълнители. Мониторинг и вътрешен контрол Проектният консултант разработва вътрешна система за контрол и мониторинг, с която запознава всички заинтересовани страни. - Един път в месеца координаторът и специалиста извършва наблюдение на дейността и качеството на услугата. Ръководителят на проекта възлага непрекъснато наблюдение и контрол по изпълнение на дейностите заложени в проекта на координатора и консулнантите, ежемесечно се отчита хода на изпълнение на дейностите и се подготвят справки за резултата на индикаторите. Извършват се проверки на място на личните асистенти и домашните помощници за качеството на предоставяне на услугите и спазването на трудовата дисциплина. Резултатите се отразяват във формуляр за проверка на място. Ежемесечно се отчита и финансовото изпълнение на бюджета. Подготвят се ежемесечни, междинни технически доклади за изпълнението и заключителен доклад. Проверките се документират. Обратната връзка се осъществява при посещението на място. Непрекъснатото наблюдение и контрол по изпълнението на дейностите започва от реалното предоставяне на услугата от третия и месец и продължава през целия период на изпълнение на проекта. Всички проверки се документират във формуляра за проверка на място. При посещенията се установява връзка с потребителите и се получава конкретна информация за качеството на услугите, изпълнението им и честотата. Контролът върху качеството на услугите се извършва и чрез: Повишаване информираността на професионалните среди за алтернативната форма на услугите по проекта; Участие на потребителите в оценката на услугата; Професионално консултиране. Изпълнявани подробни длъжностни характеристики на персонала. Качество на изпълнение на проектните дейности Редовните доклади по наблюдение и оценка ще дадат възможност на екипа своевременно да адаптира дейностите по проекта в случай, че възникнат обстоятелства, налагащи промяна, така че да се постигнат заложените в техническото задание цели и резултати. Заключителният доклад пред ДО съставлява един от най-важните елементи на процеса на мониторинг. Той акцентира върху финансовите данни и информация за качествени и количествени показатели. Докладът представя заключения за социалното въздействие и препоръки за последващи действия.
Дейност 10. Оценка на риска за безопасни и здравословни условия на труд. Служба по Трудова медицина извършва оценката на риска на назначените 10 лични асистенти и 20 домашни помощници. Предварително се възлага изпълнението на Службата „Трудова медицина” и се сключва договор. За предотвратяване на риска при извършване на конкретните дейности от личните асистенти и домашните помощници. Оценката ще се извърши от 3 до 5 месец, при новоназначен личен асистент или домашен помощник ще се извършва допълнителна оценка, ако са променени потребителите.
Дейност 11: Подготовка, провеждане на тръжни процедури. Доставка на материали, консумативи и офис оборудване за функциониране на центъра, за обученията, популяризирането и управлението на проекта. Проектният експерт-консултант изготвя график за процедурите по възлагане, който се одобрява от ДО. Изготвят се технически задания за тръжните процедури относно доставките, изпращат се покани до доставчици, предварително проучени от консултанта, а избрани от екипа за управление. При изготвяне на техническите спецификации от -консултант задължително се залагат екологични критерии. Спазва се графикът за обществените поръчки. Доставчикът се избира и с него се сключва договор за възлагане при предложена най-ниска цена и стоки, отговарящи на европейските стандарти за качество и прилагане на указанията за екологична устойчивост в контекста на ОП”РЧР”. Доставят се офис материали и консумативи за обученията, предпазни работни ръкавици; информационни и рекламни материали, офис материали и консумативи за екипа за управление, оборудване за офиса – шкаф от ПВЧ материал за съхранение на проектната документация, компютър, мулти функционално устройство, офис обзавеждане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 296 BGN
Общ бюджет: 172 226 BGN
БФП: 172 226 BGN
Общо изплатени средства: 162 870 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 054 BGN
2014 95 817 BGN
2015 0 BGN
162 870 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 995 BGN
2014 81 444 BGN
2015 0 BGN
138 440 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 058 BGN
2014 14 372 BGN
2015 0 BGN
24 431 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз