Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0116-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07012
Наименование: "Езикът - прозорец към света"
Бенефициент: "Бета Консулт - 1" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 19.12.2012
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е повишаване на адаптивността на работната сила на „БЕТА КОНСУЛТ 1” ООД, както и нейната конкурентноспособност в контекста на стратегическите цели на ОПРЧР и Лисабонската стратегия.
Дейности: Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип (ръководител, координатор, счетоводител) на проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип. Дейност 1: Окончателно сформиране на управленския екип (ръководител, координатор, счетоводител) на проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип.
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно действащото законодателство. Провеждане на процедура за набиране на 3 оферти за две обособени позиции: 1. Общуване на чужд език (английски) – 1 група, 10 обучаеми лица 2. Общуване на чужд език (немски) – 1 група, 8 обучаеми лица
Дейност 3: Изработване на детайлизиран график за осъществяване на конкретните задачи по проекта и определяне на конкретни отговорници. Дейност 3: Изработване на детайлизиран график за осъществяване на конкретните задачи по проекта и определяне на конкретни отговорници.
Дейност 4: Изработване, организация и осъществяване на съпътстваща програма за визуализация на проекта. Дейност 4: Изработване, организация и осъществяване на съпътстваща програма за визуализация на проекта.
Дейност 5: Окончателно утвърждаване на състава на целевата група. Изготвяне на списъци със 18 лица за включване в обучението и сформиране на 2 групи, както следва: 1 група за придобиване на компетенции по общуване на чужд език (английски) – 10 лица. 1 група за придобиване на компетенции по общуване на чужд език (немски) – 8 лица Възможни са промени в първоначалния състав на целевите групи, изготвен при подаване на проектното предложение, но се предвижда състава на целевата група да бъде съгласуван с ДО преди стартиране на обучението и изготвяне на графика за обучение.
Дейност 6: Подготовка, организация и осъществяване на учебния процес. Предварителната подготовка на учебния процес ще се извърши от Ръководния екип и координатора на Проекта. Осъществяването на учебния процес да бъде възложено на подизпълнител, с цел по-голяма прозрачност на възлаганото обучение и намиране на оптимално съотношение цена-качество на обучението. За определяне на подизпълнител на Проекта ще бъдат спазени всички изисквания на Българското и Европейското законодателство. След сключване на договор за провеждане на обученията, съвместно с изпълнителя ще бъдат сформирани групи за обучение, както и график, съобразен с натовареността на обучаемите лица. Основната цел на обучението е придобиване на езикови компетенции, повишаване на конкурентноспособността и адаптивността на заетите лица и утвърждаване на младите специалисти на пазара на труда. Обучението ще бъде проведено в гр. София. Успешното приключване на дейностите по проекта ще дадат възможност за запазване на сегашното ниво и увеличаване на заетостта във ВО. Формата на обучение е дневна, с откъсване от работния процес.
Дейност 7: Изготвяне на финален отчет по проекта За успешното провеждане и изпълнение на предложения Проект Ръководителят на проекта ще има задължението да изготви и представи пред Агенцията по заетостта при МТСП междинни отчети за извършените дейности и краен финансов и технически отчети – съвместно със счетоводителя на Проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 452 BGN
Общ бюджет: 16 696 BGN
БФП: 16 696 BGN
Общо изплатени средства: 16 696 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 424 BGN
2014 5 271 BGN
2015 0 BGN
16 696 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 710 BGN
2014 4 481 BGN
2015 0 BGN
14 191 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 714 BGN
2014 791 BGN
2015 0 BGN
2 504 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз