Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.03-0001-C0001
Номер на проект: РД-09-657/22.05.2015
Наименование: Нова възможност за моето бъдеще
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.09.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 31.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция чрез съдаване на устойчива и гъвкава Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетенции
Дейности: 8. Изпълнение на дейност 8 Информационна кампания
1. Подготовка на дейностите по проекта 1  Разработване на: - уеб-базирана платформа на проекта; - правила за изпълнение на дейностите по проекта, включващи и вътрешни правила за работа на екипа; - ръководство за отчитане на разходите  Установявяне на трудово-правни взаи¬моотношения с екипа за управление
3. Изпълнение на дейност 3 Анализ на практики в страни от Европейския съюз
7. Изпълнение на дейност 7 Тестване на Системата за идентифициране и признаване на знания, умения и компетенции
5*. Изпълнение на дейност 5 Подготовка на институциите за прилагане на процеса
2. Изпълнение на дейност 2 Анализ на изходната ситуация, интересите и потребностите на потребителите и заинтересованите страни
4*. Изпълнение на дейност 4 Нормативно регламентиране, въвеждане и усъвършенстване на Системата за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности
6. Изпълнение на дейност 6 Обучение на консултанти и оценители от институциите, участващи в процеса
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 000 000 BGN
Общ бюджет: 4 634 871 BGN
БФП: 4 634 871 BGN
Общо изплатени средства: 4 095 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 634 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 327 930 BGN
2014 2 779 967 BGN
2015 988 012 BGN
4 095 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 939 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 277 909 BGN
2014 2 362 972 BGN
2015 839 810 BGN
3 480 691 BGN
В т.ч. Национално финансиране 695 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 022 BGN
2014 416 995 BGN
2015 148 202 BGN
615 219 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Анализ
Индикатор 2 Разработено предложение за нормативно изграждане на системата
Индикатор 3 Разработен пакет от документация - правилници, инструкции, инстументариум за оценяване и др. за осигуряване дейността на институциите
Индикатор 4 Обучени оценители и представители на администрацията (специалисти УЧР и т.н.), представители на социалните партньори, представители на обучаващите институции по признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности
Индикатор 5 Проведени събития за информиране на лица и работодатели за възможностите за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности
Индикатор 6 Лица, консултирани за възможностите за прризнаване на неформално придобити знания, умения и компетентности
Индикатор 7 Лица, включени в процеса за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности
Индикатор 8 Внедрена система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности
Индикатор 9 Лица, придобили квалификация в резултат от процеса по признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз