Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0016-C0001
Номер на проект: 105-ЦКЗ-1.1
Наименование: "Подпомагане работата на Централното координационно звено при изготвяне на процедурите и правилата за управление на средствата от ЕС за програмен период 2014-2020 г."
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2012
Начална дата: 17.12.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Създаване на ефективна нормативна рамка от процедури и правила за изпълнение на фондовете от Общата стратегическа рамка на Европейския съюз през програмен период 2014-2020 г. Специфични цели: - изготвяне на оценка на въздействието на ЗУСЕС; - изграждане на система от подзаконови актове за прилагане на ЗУСЕС, указания, правила, методики, типови образци на документи, необходими за изпълнението на фондовете от ОСР за 2014- 2020 г.; - регламентиране на административния статут на звената и служителите с функции по изпълнението на фондовете от ОСР и на мерките за засилване на административния капацитет.
Дейности: Дейност 2 Подпомагане на процеса по подготовка и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка ЦЩе бъде проведена една открита процедура за избор на изпълнител по дейност 2 на проекта (предишна). За реализирането на дейност 2 по проекта ще се разработи техническо задание за открита процедура по ЗОП. Също така ще се изготви документация по процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП. Документите ще се изготвят от експерт/и, наети за целта. Предвижда се наемане на външен експерт при оценката на подадените оферти по открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за Дейност 1 от проекта.
Дейност 1 Подпомагане при изготвянето на анализи, необходими за изпълнението на ЕСИФ за 2014-2020 г. ЦКЗ предприема действия за изготвянето на цялостна и систематизирана уредба, с която да се унифицират процедурите и правилата за изпълнение на ЕСИФ в България за програмен период 2014-2020 г. и да се осигури предвидимост, яснота и единен подход при управлението на програмите. Изготвянето на анализи, на които да се основе цялостната система, свързана с управлението на средствата от ЕСИФ изисква допълнителна специфична експертиза и опит по отношение на изпълнението и управлението на програми и проекти, съфинансирани от ЕС. 1.1. Консултантска помощ за изготвянето на анализи във връзка с изпълнението на ЕСИФ за 2014-2020 г. Консултантската помощ се очаква да бъде насочена към аналитично подпомагане в следните основни области: - анализ на причините за налагане на финансови корекции; - специфични анализи, насочени към управлението на ЕСИФ пред програмен период 2014-2020 и извеждане на научени уроци от програмен период 2007-2013 г. Разработването на 3 броя анализа ще послужи като изходна база при преодоляване на идентифицирани пропуски в настоящия програмен период и ще се явят научени уроци, които да бъдат съблюдавани при усвояване на средствата в новия програмен период 2014 - 2020 Към настоящия момент проектът се изпълнява, както следва: Изготвен е, от външен изпълнител, и е предаден на възложителя, анализ на основните причини за налагане на финансови корекции на бенефициенти по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз ; Подписан е договор с външен изпълнител, с предмет „Консултантски услуги за определяне на унифицирани ставки за разходите за дейности, изпълнявани със собствени ресурси от бенефициентите по проекти, финансирани със средства от ЕС“. Договорът е в процес на изпълнение; Обявена е обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП, с предмет „Извършване на национално проучване на определяне цената на времето“. Поръчката ще бъде изпълнена в рамките на срока на изпълнение на проекта Реализацията на проекта ще осигури единен подход за изпълнение на фондовете и пряко ще подпомогне реализирането на заложените в цели.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 285 500 BGN
Общ бюджет: 160 510 BGN
БФП: 160 510 BGN
Общо изплатени средства: 163 200 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 123 451 BGN
2014 0 BGN
2015 39 749 BGN
163 200 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 933 BGN
2014 0 BGN
2015 33 787 BGN
138 720 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 518 BGN
2014 0 BGN
2015 5 962 BGN
24 480 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвен аналитичен документ
Индикатор 2 2. Изготвени аналитични документи
Индикатор 3 3. Брой проведени учебни посещения
Индикатор 4 4. Изготвени аналитични документи
Индикатор 5 5. Брой Проведени публични консултации
Индикатор 6 6. Изготвена тръжна документация за избор на изпълнител по Дейност 2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз