Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0051-C0001
Номер на проект: ESF-1109-09-15002
Наименование: От професионално обучение към активен трудов живот
Бенефициент: Професионална гимназия по туризъм
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 06.12.2012
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на безработни лица, посредством обучение за придобиване или повишаване на професионалната им квалификация и осигуряване на възможност за производствен стаж по специалността.
Дейности: 1. Установяване на система за управление и реализация на проекта  Назначаване членовете на екипа – координатор, финансов мениджър, счетоводител, технически сътрудник и снабдител.  Запознаване на всички членове от работния екип с длъжностните им характеристики. Точно и ясно определяне действията и задълженията им, както и отговорностите, които поемат при осъществяването на проекта.  Организиране дейността в офиса на проекта.  Подготовка и осигуряване на необходимата документация за провеждане на практиката и обучението.  Заседания на екипа на проекта.
2. Разработване на учебни програми За всяка професия обучителите ще разработят учебен план в съответствие с държавните образователни изисквания и учебни програми, съобразени със спецификата на конкретната професия и уменията, които трябва да бъдат придобити.
3. Кампания за набиране на бенефициенти Дейността включва: • Организиране и провеждане на рекламна кампания за обучения и стаж по професии. • Определяне на критерии за правилен подбор на участниците в целевите групи, съвместно с Бюрото по труда град Хасково. Участниците в обучението трябва да отговарят на следните условия: o Да бъдат регистрирани в Бюрото по труда o Да са в активна трудова възраст o Да проявяват интерес към професията o Да имат мотивация за обучение и стаж. Приоритетно ще бъдат включвани младежи до 29 години; жени отсъствали дълго време от работа поради майчинство или отглеждане на дете и неактивни лица на пазара на труда. • Съвместно с Бюрото по труда извършване на подбор и набиране на регистрирани безработни по включените в проекта професии. • Провеждане на интервю с бенефициентите преди включване в обучението с цел установяване на мотивацията им за обучение и стаж.
4. Обучение по професия „ Хлебар – сладкар“ Сключване на договори за обучение и стажуване с бенефициентите за съответния курс на обучение. Провеждане на теоретично и практическо обучение по предварително разработен учебен план и учебни програми. Учебните занятия се провеждат по утвърден график – 6 часа дневно. Предоставяне на работно облекло, здравни книжки, застраховки и материали за обучението. Издаване на удостоверения за професионално обучение на успешно завършилите.
5. Обучение по професия „Готвач“ Сключване на договори за обучение и стажуване с бенефициентите за съответния курс на обучение. Провеждане на теоретично и практическо обучение по предварително разработен учебен план. Учебните занятия се провеждат по утвърден график – 6 часа дневно. На курсистите се предоставят работно облекло, здравни книжки, застраховки и осигурени материали за обучението. Успешно завършилите обучението получават свидетелства за професионална квалификация.
6. Обучение и стажуване по професия „Сервитьор - барман“ Сключване на договори за обучение и стажуване с бенефициентите за съответния курс на обучение. В ПГ по туризъм „Ал. Паскалев“ ще се проведе теоретично и практическо обучение по предварително разработен учебен план. Учебните занятия ще се провеждат по утвърден график – 6 часа дневно. На курсистите ще бъдат предоставени работно облекло, здравни книжки, застраховки и осигурени материали за обучението. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверения за професионално обучение и ще започнат стаж при работодател за срок от 3 месеца.
7. Стажуване при работодател След приключване курса на обучение бенефициентите ще бъдат разпределени по работни места на база предварително сключените с тях споразумения. Ще се организират работни срещи с работодателите и бенефициентите за насочване към конкретните работни места. Стажуването ще се извърши в базите на фирмите партньори в реална работна среда. За срок от 3 месеца със стажантите ще бъдат сключени трудови договори като им се осигурява заплащане в рамките МРЗ на база действително отработени дни при 8-часов работен ден. Работодателите са длъжни да проведат инструктаж на работното място, контролират присъствието на стажантите и осъществяват контрол върху спазване условията на договора.
8. Медийност  Изработване на табела за визуална идентичност  Периодично оповестяване на резултатите от проекта по медиите.  Публикации в информационен сайт  Организиране на среща с участници в проекта;  Издаване на брошури с резултатите от проекта;  Мултимедийна презентация за резултатите от проекта.
9. Оперативен и финансов мениджмънт. Отчетност Дейността по изпълнение на бюджета за разходите по проекта и изготвяне на необходимата методическа и счетоводна документация към него включва: • Обработка на счетоводните документи; • Отчитане на финансовите разходи; Дейността свързана с осъществяване на контрол по финансите включва: o Ежедневен – от ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя; o Периодичен – от възложителя на проекта, ръководителя, координатора и счетоводителя; o Последващ – от възложителя и ръководителя; o Изготвяне на междинни и заключителни отчети - технически и финансови.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 131 138 BGN
Общ бюджет: 117 236 BGN
БФП: 117 236 BGN
Общо изплатени средства: 117 236 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 555 BGN
2014 65 681 BGN
2015 0 BGN
117 236 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 822 BGN
2014 55 829 BGN
2015 0 BGN
99 651 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 733 BGN
2014 9 852 BGN
2015 0 BGN
17 585 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз