Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0178-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Голямото семейство”
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 14.12.2012
Дата на приключване: 14.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект надгражда проекта Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора –дейности“Социален асистент” и“Домашен помощник – фаза 3.Ще се предоставят иновативни по часовите услуги - дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване, комунално-битови дейности.110 потребители с ограничения и невъзможност за самообслужване ще получат шанс за социално включване чрез реализацията на проекта. С проекта ще се даде възможност 43 безработни лица да бъдат трудово наети за социалните услуги.
Дейности: № 1 Координационна среща на екипа по проекта Определяне задълженията на екипа за администриране на проекта. Обсъждане на задачите на всеки член от екипа, както и общата отговорност за спазване на времевия график за реализиране на проекта. Утвърждаване на график за екипните работни срещи. Определяне на правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и оценка.
№ 2 Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност Дейността включва промотиране на условията, необходимите документи за кандидатстване и срокове, място за подаване на заявленията . Ксерокопие от подадените заявления се предават на Д”СП” за изготвяне оценка на потребителите. Провеждане на начална пресконференция. Идентифициране на участниците, съставяне на списък с гостите и официални покани. Медийно представяне на целите, дейностите и очакваните резултати по проекта, включващо 2 бр. статии в електронни издания и 2 статии в местни регионални вестници. Обезпечаване на поддържаща информация постижения и проблеми при реализацията на проекта чрез официалният сайт на община Сандански, както и чрез общинското радио. Изработване и разпространение на 500 информационни листовки за целите на проекта, със съдействието на кметовете по населени места, читалищни деятели и доброволци от дневните центрове в община Сандански. Ще бъде изработени :банер и 500 брошури за представяне на проекта.. Заключителна пресконференция с представители на кметства, доброволци, потребители на услугата, журналисти за постигнатите резултати по проекта.
№ 3 Организация, управление, наблюдение и отчетност Ръководителят на проекта обезпечава чрез екипа цялостната организация за успешното реализиране на планираните дейности. Екипа на проекта ще имат за задача да организира дейностите и да съблюдава ефективното им изпълнение и своевременно отчитане. Исканията за авансово, междинни и окончателно плащания, междинните и окончателния технически доклади и финансови отчети, ще бъдат изготвяни съгласно общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “РЧР”. Те ще съдържат информация и за всички предприети действия по информиране и публичност, по подбор на целевата група, по предоставяне на по часовите социални услуги. В плана за действие ще има конкретно разписани ангажименти за всеки от екипа разпределени времево за периода на изпълнение. Изготвят се заданията за предвидените материали и се обезпечава доставката им. Задължително се залагат екологични критерии при изготвяне на заявките. Спазва се одобрения график. Доставчикът се избира, чрез пряко договаряне на база направени проучвания за цена съобразена с посочената в бланките за кандидатстване и добро качество. Отговорен за доставките и тяхната законосъобразност е счетоводителя.
№ 4 Подбор на безработни лица за извършване на трите типа по часови дейности .  Набирането на кандидати за обучението и подбора на персонала ще се извършва от комисия по подбора, назначена от кмета на общината със заповед, спазвайки процедурата;  Обявяване на свободни работни места за трите типа по часови дейности за длъжностите : социален асистент, личен асистент и домашен помощник /информацията ще се разпространи сред потенциалните кандидати, чрез заявка до бюрото по труда, чрез информационната медийна кампания/;  Приемане и регистриране на документите в деловодството на община Сандански;  Уведомяване на одобрените за обучение;  На база подадени молби ще се извърши подбор на 54 кандидати за работа подадени от Бюрото по труда, които ще преминат планираното обучение по проекта.  Уведомяване на одобрените от комисията за назначение;  При подбора ще бъдат спазени изискванията на равнопоставеност и не дискриминационното трудово законодателство и осигуряване защита на потребителите.  Сключване на договор с избраните кандидати;
№ 5 Обучение и назначаване на лицата които ще обслужват по часово социалните потребители. Одобрените за обучение кандидати ще преминат двудневно обучение на две групи от по 27 човека, по 6 часа на ден. Обучението включва : характера и спецификата на работа /с правилата и процедурите при предоставяне на съответната услуга, етичните стандарти, спазване безопасните и здравословни условия на труд, поверителност на личните данни и информация, антидискриминационни практики и др./, с изискванията за изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услуги, отчети и т.н. Обучението освен общите познания за същността на услугите ще включва и важни правила за взаимодействие потребител-предоставящ социалната услуга; знания за оказване на първа помощ както и познания за емоционална подкрепа на потребителите; опазване имуществото на потребителите; запознаване с етични норми и навици за управление на отпадъците;практически насоки за избягване на конфликти и как да се подобри услугата при подадени жалби и сигнали. Ще се организира и още едно подържащо обучение /групова работа, решаване на казуси / през 6 месец от предоставяне на услугата .
№ 6 Подбор на потребителите за по часовите социалните услуги . Критериите и процедурата се разработват предварително и се обявяват за публичност и прозрачност. Дейностите по подбора включват: -Събиране на заявленията на желаещите да получат по часово социални услуги; -Изготвяне на оценка от Дирекция “Социално подпомагане” на всеки от кандидатите потребители; -Комисията определена със заповед на кмета на общината ще извърши подбора на потребителите. -Провеждане на среща между потребителя и определения да изпълнява услугата. -По време на действие на проекта, при промяна на одобрените по някакви обстоятелства, списъка се допълва до последния месец от утвърдения за предлагане на социалните услуги.
№ 7 План за работа с потребителите на социални услуги Въз основа на разработените индивидуални оценки се изготвя план за предоставяне на съответната услуга, като се разписват конкретни дейности и график за работа на наетите безработни лица. Изработва се и функционален график за работа на наетите лица. Индивидуалният план се изработва след анализа на оценката на индивидуалните потребности направени от Д “СП” и желание на потребитителя от консултанта и социалният мениджър; В плана се включват :социалната услуга;време на оказване на услугата; координати на извършващото социална дейност лице; специфични важни обстоятелства като : заболявания, координати за взаимопомощ с други хора, включително и на личния лекар; оценка на риска за здравето на потребителя; Индивидуалният план се разписва от потребителя, или негов законен представител; обследва се ефективността му и се актуализира на шест месеца и при промяна на потребностите ;
№ 8 Предоставяне на услугата “Помощ в дома” Наетите лица и потребителите ще градят взаимно доверие на база разработените индивидуални оценки и изготвените планове и графици за предоставяне на съответната услуга. Разписаните конкретни дейности и график за работа, както и функционалния график за работа на личните асистенти ще се актуализират в процеса на работа с цел гарантиране качеството на социалната услуга. До десето число на следващия месец, всеки потребител трябва да заплати определената с решение на общински съвет по часова такса за социалната услуга която получава.
№ 9 Отчитане на проекта Изготвяне на ежемесечни отчети от личните асистенти за предоставените почасово услуги и от екипа на проекта. В съответствие с изискванията на програмата, окомплектоване на цялата документация, анализ на реализацията на проекта. Изготвяне на искания за финално плащане, на база изрядни финансовите отчети, съгласно изискванията на МТСП и ОПРЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 246 857 BGN
Общ бюджет: 230 555 BGN
БФП: 230 555 BGN
Общо изплатени средства: 223 631 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 086 BGN
2014 134 545 BGN
2015 0 BGN
223 631 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 723 BGN
2014 114 364 BGN
2015 0 BGN
190 086 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 363 BGN
2014 20 182 BGN
2015 0 BGN
33 545 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой обучени лица - 178
Индикатор 5 Брой кандидат потребители за по часови социални услуги - 178
Индикатор 6 Брой изготвени планове за предоставяне на по часови социални услуги на потребителите - 178
Индикатор 7 Брой на анкети за предоставяне на по часови социални услуги - 178
Индикатор 8 Брой на рекламни листовки - 178
Индикатор 9 Минимален брой лица, които искат да продължат в системата на социалните услуги. - 178
Индикатор 10 Брой на пресконференции за предоставяне на по часови социални услуги - 178
Индикатор 11 Брой назначени лица за почасови социални услуги - 178
Индикатор 12 Брой определени потребители за предоставяне на по часови социални услуги - 178
Индикатор 13 Брой изпълнявани планове за предоставяне на по часови социални услуги - 178
Индикатор 14 Брой на обобщени анализи от анкети за предоставяне на по часови социални услуги - 178
Индикатор 15 Брой банер за визуализация - 178
Индикатор 16 Брой на лицата с които ще бъде сключен договор след приключване на проекта - 178
Индикатор 17 Брой на протоколи от медийно представяне на по часови социални услуги - 178


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз