Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие на услугата „Домашен санитар - домашен помощник” в Община Ветово, Област Русе
Бенефициент: Община Ветово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 13.12.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ветово
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект ще усъвършенства и надгради постигнатото по НП „АХУ” за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си и ще постигне устойчивост на проект „Подкрепа за достоен живот”, по който в момента общината предоставя социална услуга „Личен асистент” и ще създаде устойчив модел за предоставяне на услугата в домашна среда. Дейностите на създаденото звено за услугата в домашна среда са лична помощ, социална подкрепа и социално включване, комунално–битови дейности.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта и подготовка и провеждане на процедури по ЗОП Дейността включва окончателно сформиране на екипа по проекта, изготвяне на подробен план график, възлагане на индивидуални задачи и отговорности на всеки член от екипа на проекта и подписване на трудови договори с членовете на екипа. Сформирането на екипа за изпълнение на проекта включва дейност за гарантиране на оптималното и компетентно изпълнение на дейностите за постигане на очакваните резултати. Екипа за организация и управление, ще се състои от ръководител, счетоводител, координатор. Екипът за управление ще бъде определен от кмета на общината, със заповед в съответствие с неговата оценка на спецификата на общината, определения бюджет в часове и човешките ресурси, при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Сформиране на Комисия за оценка и подбор на кандидатите за потребителите и за домашни санитари - домашни помощници: • Не е задължително членовете на Комисията да са служители на общинската администрация. При определянето на лицата за работа в Комисията се съблюдават изискванията за недопускане конфликт на интереси. Оценка, определяне на индивидуален месечен бюджет и класиране на кандидатите за ползватели на социалната услуга, съобразно разписаните дейности в „Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет на потребителите на социалната услуга. Комисията за оценка и подбор заседава, води протокол и се произнася с решение за всеки кандидат-потребител . Сформиране на Комисия за разглеждане на жалби и сигнали: • Не е задължително членовете на Комисията да са служители на общинската администрация, но е задължително единият от членове на комисията да бъде служител на Дирекция „Социално подпомагане” изготвил оценката на потребностите. При определянето на лицата за работа в Комисията се съблюдават изискванията за недопускане конфликт на интереси. • Функциите на Комисията за разглеждане на жалби и сигнали са регламентирани в утвърдената от Ръководителя на проекта „Процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали”. Като цяло, тази дейност е важна с оглед на по-нататъшното изпълнение на проекта, постигането на целите и осигуряването на устойчивост на постигнатите резултати във времето. Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП. За провеждане на процедурите ще бъде използвана експертна помощ на юрист за обявяване и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.
Дейност 2: Подбор на домашен санитар и потребители на услугата „Домашен санитар - домашен помощник” Ще се проведе подбор на потребители на услугата „ Домашен санитар - домашен помощник”: - Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване в т. ч и деца. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране на 36 лица, които да работят по предоставяне на услугата „Домашен санитар - домашен помощник” се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и т.н. на кандидатите. За домашни санитари - домашни помощници по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания: - безработни лица в трудоспособна възраст, - лица в пенсионна възраст, които нямат минимално изискания стаж за пенсия За Домашен санитар - домашен помощник – интервю с всеки кандидат и изготвяне на индивидуална оценка; изготвяне и огласяване на списък (класиране) на оценените кандидати, с брой точки, според получената от формулярите средноаритметична индивидуална оценка (подредени по низходящ ред). След подбор на лицата за потребители и домашни санитари - домашни помощници, ще се изясни на подбраните лица правата и отговорностите на всички страни по договора, които ще се сключат
Дейност 3: Обучение на домашен санитар - домашен помощник Екипът за управление на проекта изготвя списък с лицата, които следва да бъдат включени в обучението, При изготвянето на списъка екипът взема предвид изискването, че в обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност.За целта Ръководител може да потърси съдействие от териториалните дирекция „Социално подпомагане” и дирекция „Бюро по труда” – информация от проведени обучения за лични асистенти, социален асистент, домашен помощник по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред. По проекта се предвижда въвеждащо обучение на 40 лица в две групи по 20 лица, по 3 дни, по 8 часа и надграждащо обучение за 1 ден по 8 часа, което ще се проведе шестия месец от предоставянето на услугата.
Дейност 4: Назначаване на “Домашен санитар - домашен помощник”. Сключване на договор с потребителите на услугата Сключват се трудови договори с 36 домашни санитари - домашни помощници , които ще обслужват 72 лица с увреждания. Сключват се тристранни договори с потребителите на услугата „Домашен санитар - домашен помощник”
Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга „Домашен санитар - домашен помощник”. Това е основната дейност за постигане на резултатите от проекта. Услугата ще се предоставя в продължение на 12 месеца. Изготвят се досиета на потребители и домашни санитари - домашни помощници. Съставят се индивидуални планове за обслужване на всеки потребител и индивидуални графици за предоставяне на услугата. Индивидуалният план се изготвя от представител на екипа за управление и Домашният санитар - домашният помощник, с активното участие на потребителите, а когато това е невъзможно и/или потребителите са деца - с участието на техните законни представители, роднини или близки. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителите. Всеки индивидуален план се актуализира от екипа чрез извършване на преглед на всеки 6 (шест) месеца от стартирането на услугата за съответния потребител. Оценката на риска за потребителите се извършва преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга. Екипът за управление на проекта ще изготви оценка на потенциалните рискове за потребителите и Домашния санитар - домашния помощник при предоставянето на услугата. Екипът ще извършва и текуща оценка на динамиката на развитие на рисковите фактори в процеса на предоставяне на услугата.
Дейност 6: Мониторинг и контрол Тъй като, мониторингът обезпечава факта, че системата функционира според очакванията, той е от съществено значение за правилното изпълнение на проекта и навременното отстраняване на пропуските. По проекта се предвижда както вътрешен така и външен мониторинг. Външният ще бъде осъществен от независим лицензиран одитор, който ще изготви краен доклад.Вътрешният мониторинг ще се осъществява от екипа по проекта. То включва дейности като проверка на място, прегледи на финансовите и счетоводни документи, сравняване на заложените в проекта разходи с действително направените, следене на графика за изпълнение на дейностите и на сроковете по договорите за отложени плащания, преглед на разходните документи и др. Само оценката ще се прави също от ръководителя на проекта – тя ще включва заложените в проекта дейности по месеци и съответствието на тяхното изпълнение с проектопредложението, постигнатите резултати и проблеми и пропуски, както и предложения за коригиране на грешките и неточностите.
Дейност 7: Информиране и публичност на проекта Ще бъде осигурено помещение за текущ контакт и връзка с работещите домашни санитари - домашни помощници и обслужваните потребители, изработване на табела и монтаж в помещението, ще се отпечатат и разпространят пълноцветна диплянки в тираж 350 бр. и плакат в тираж 15 бр. Ежемесечно ще се публикува актуална информация за проекта, ще се проведат две пресконференции – за първоначално предоставяне и за финално предоставяне на резултатите. Провежда се анкета за обратна връзка с потребителите в края на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 234 428 BGN
Общ бюджет: 191 717 BGN
БФП: 191 717 BGN
Общо изплатени средства: 174 166 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 108 095 BGN
2014 66 071 BGN
2015 0 BGN
174 166 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 881 BGN
2014 56 160 BGN
2015 0 BGN
148 041 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 214 BGN
2014 9 911 BGN
2015 0 BGN
26 125 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз