Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0067-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване на метод за определяне основните параметри на полупроводникова далекомерна система"
Бенефициент: ОПТИКС АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 13.12.2012
Дата на приключване: 13.06.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Целта на проектното предложение за определяне основните параметри на полупроводникова далекомерна система се разработва с цел да бъде приложен при проектирането на конкретна система, действуваща съвместно с преносима неохлаждаема термовизионна камера/прицелно устройство. В световен мащаб подобни изделия до настоящия момент се проектират и произвеждат основно с военно предназначение. Методът ще разшири обхвата на приложение на системите и тяхното исползуване в области, в които се извършва измерване на разстояния и прицелване в условията на понижена или липса на видимост /мъгла, мрак, дъжд, снеговалеж, дим.
Дейности: Разходи за възнаграждения на персонал Разходи за възнаграждения на персонал
Разработване и доставка на далекомерна система (опитен модел) Разработване и доставка на далекомерна система (опитен модел)
Доставка на модули на далекомерна система (съгласно спецификация) Доставка на модули на далекомерна система (съгласно спецификация)
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 915 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 198 435 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 5 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 6 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 7 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 8 Наличие на Методика за определяне на основните параметри на полупроводникова далекомерна система
Индикатор 9 Разработени далекомерни системи, посредством методиката до края на годината след приключването на проекта.
Индикатор 10 Увеличаване на броя на развойния персонал във фирмата в годината след приключването на проекта
Индикатор 11 Повишаване на реализацията на Оптикс в годината след приключване на проекта с 10%
Индикатор 12 Увеличаване размера на печалбата на Оптикс в годината след приключване на проекта с 15%


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз