Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0102-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Помощ в дома в община Костенец
Бенефициент: Община Костенец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 12.12.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на нуждаещите се лица. Осигуряване на заетост за безработни лица. Разширяване и развиване на социални услуги на общинско ниво, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда в община Костенец, което да управлява и планира услугите за всеки конкретен потребител.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Ефективното и своевременно организиране, координиране, контрол и отчитане на цялостната дейност на проекта ще доведе до постигане на заложените цели. Дейността включва подготовка и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно план-графика. Сформиране на екипа за управление на проекта, подготовка на график на тръжните процедури, изготвяне на информационен материал с описание на обхвата на социалните услуги, условията и реда за тяхното предоставяне. Екипа за организация и управление на проекта провежда работни срещи, които се протоколират. Изготвя оценка потребностите от обучение на персонала за предоставяне на услуги. Подготовка на график за провеждане на процедури за избор на изпълнители за осигуряване на публичност, закупуване на оборудване и др. Закупуване на оборудване и обзавеждане за функциониране на Звеното за услуги в домашна среда. За реализиране на дейностите по проекта се предвижда закупуване на следното оборудване и обзавеждане: компютърна конфигурация – 1 бр., лаптоп – 1 бр., флаш памет – 2 бр, работни столове – 2 бр., посетителски столове – 4 бр. и бюра – 2 бр. Разработване от Служба по трудова медицина на: план за поведение при инциденти, злополуки и други критични ситуации; инструкции за безопасна работа при обслужване на потребителя; оценка на риска и паспорти на работните места на персонала; план за намаляване на риска; правила за своевременно информиране и предприемане на действия при възникване на нови рискове. Бенефициентът запознава персонала с горепосочените документи и му предоставя копие от тях. При промяна в извършваните дейности СТМ актуализира документите. Извършване на външен одит при приключване на проекта.
2. Подбор и наемане на персонал Изготвяне на процедура за подбор на персонал. Подаване на Заявка за свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда” за насочване към бенефициента на безработни лица, кандидати за персонал. Подборът ще се извърши по критерии, определени съобразно длъжността /квалификация, опит, мотивация, нагласи за работа с лицата от целевата група и др./, чрез конкурс. Показалите удовлетворителни резултати, се назначават на трудов договор, подписват декларация за спазване поверителността на личните данни и информация. На назначените се предоставя длъжностна характеристика и Правилник за вътрешния ред в Звеното. Процедурата за подбор на персонал ще се използва през целия период от реализиране на проекта, с цел гарантиране на ефективни и адекватни действия в случай, че възникне необходимост от назначаване на нови лица в звеното.
3. Обучение на персонала Всички назначени лица за предоставяне на услуги в семейна среда, които не са преминали идентично обучение се включват във въвеждащо обучение, преди стартиране на самата дейност. Обучението включва следните теми: общи познания за домашните грижи и необходимите умения, основни задължения, специфика на грижите за стари хора, лица и деца с увреждания, методика за предоставяне на услугата, работа с клиентите и техните семейства, етични стандарти, справяне в кризистна ситуация, процедури за осигуряване на качество на услугата. Обучението включва теоретични и практически модули. Надграждащо обучение за придобиване на специализирани знания и умения за работа с различни групи потребители. Обучението включва теми като: Работа с възрастни хора и терминално болни – старостта като феномен; специфика на общуване със стари хора; умения за справяне със състоянията при стари хора. Работа с деца и възрастни с увреждания: характеристика на уврежданията; специфика на работа при физически и интелектуални увреждания.
4. Информиране, консултиране и подбор на потребители Обявяване на начина и сроковете за кандидатстване, както и целевите групи, които могат да кандидатстват. Прием на документи. Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на кандидатите и списък на кандидат-потребителите с препоръчаните социални услуги от Дирекция „Социално подпомагане”. За определяне на пакета услуги бенефициента изготвя измерител за извършване на отделните видове услуги. Крайният подбор на потребителите, които ще бъдат включени в проекта се извършва от комисия, сформирана от Кандидата. На основата на изготвената индивидуална оценка, специфичните потребности на лицето, нуждата на включването му в обгрижване, възможността за най-пълно удовлетворяване на желанието му, както и ефективното разпределение на персонала, комисията изготвя окончателен списък на ползателите на услуги. В хода на изпълнение на проекта Кандидатът прилага собствен механизъм за актуализиране на първоначалната информация.
5. Предоставяне на услуги от личен помощник Предоставяне на почасови услуги за лична помощ при хранене, помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, и други услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение, месторабота и др. Графикът за предоставяне на услугите ще се изготвя от Социален работник в Звеното за услуги в домашна среда и ще бъде съобразен с индивидуалните потребности на всеки един потребител. При необходимост ще се извършват промени в графика, които ще се съгласуват с потребителя или негов законен представител. Личния помощник ще води дневник за всеки потребител, в който ще се отразяват извършените дейности, времето за извършване, както и възникнали трудности и проблеми.
6. Предоставяне на услуги от социален помощник Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване, като: Помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, помощ при писане на писма, заявления и подаването им в институции, и други социални дейности. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, занимания в дома и извън него. Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа за семействата на деца с трайни увреждания с цел социално включване и развитие потенциала на детето. Графикът за предоставяне на услугите ще се изготвя от Социален работник в Звеното за услуги в домашна среда и ще бъде съобразен с индивидуалните потребности на всеки един потребител. При необходимост ще се извършват промени в графика, които ще се съгласуват с потребителя или негов законен представител. Социалния помощник ще води дневник за всеки потребител, в който ще се отразяват извършените дейности, времето за извършване, както и възникнали трудности и проблеми.
7. Предоставяне на услуги от домашен санитар Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като: пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти от потребителя и др. Графикът за предоставяне на услугите ще се изготвя от Социален работник в Звеното за услуги в домашна среда и ще бъде съобразен с индивидуалните потребности на всеки един потребител. При необходимост ще се извършват промени в графика, които ще се съгласуват с потребителя или негов законен представител. Домашния санитар ще води дневник за всеки потребител, в който ще се отразяват извършените дейности, времето за извършване, както и възникнали трудности и проблеми.
8. Информиране и публичност Организиране и провеждане на пресконференции при стартиране и приключване на проекта; изготвяне и разпространение на флаери и плакати за информиране за дейностите по проекта; изготвяне и поставяне на информационна табела; изготвяне на баджове за персонала по проекта и изготвяне на стикери за оборудване и обзавеждане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 243 216 BGN
Общ бюджет: 230 201 BGN
БФП: 230 201 BGN
Общо изплатени средства: 212 918 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 143 691 BGN
2014 69 227 BGN
2015 0 BGN
212 918 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 122 138 BGN
2014 58 843 BGN
2015 0 BGN
180 980 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 554 BGN
2014 10 384 BGN
2015 0 BGN
31 938 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз