Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0163-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Звено за услуги в домашна среда”
Бенефициент: Община Пордим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 12.12.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Пордим
Описание
Описание на проекта: Със създаване на Звено за услуги в домашна среда в Община Пордим ще се гарантира по-висока ефективност на предоставените услуги при използване на значително по-малък финансов ресурс чрез прилагане на гъвкави механизми със съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се. В рамките на Звеното за домашни услуги ще се извършват следните почасови дейности: дейности за лична помощ, в това число и медико-социални дейности, социална подкрепа и социално включване, комунално-битови дейности.
Дейности: Дейност 1. Оборудване на помещенията с необходимата материална среда. За да се оборудват помещенията е необходимо да се закупят мебели, както и по-специфично оборудване, свързано с ефективното изпълнение. За администрирането на проекта е предвидено да се закупят една компютърна конфигурация, която да баде свързана с глобалната мрежа Internet.
Дейност 2. Дейности по информиране и публичност. Две пресконференции: встъпителна и заключителна. Ще са представени пред обществеността цели, задачи, дейности и резултати от реализацията на проекта. Ходът на проектните дейности ще бъде отразен чрез местните медии. Провеждане информационен ден с цел представяне процедурата за достъп на потребителите до услугите и дейностите по проекта. Монтиране и изработване на информационни табели с името на проекта при спазени изисквания за визуална идентификация. Те ще бъдат монтирани в сградата, където ще бъде разположен офисът на проекта. Изработване на стикери, които ще се поставят на работните материали за обучение и презентация. Ще бъдат издадени дипляни, брошури и флаери за по-широко информиране на обществеността и потребителите относно услугата и параметрите на предоставянето й. Те ще бъдат разпространени на Информационния ден, както и предложени на регионалните медии за представяне на проекта и социалните услуги. На пресконференциите, информационния ден и Деня на отворените врати ще се разпространят работни материали с визуализация за популяризиране на Оперативната програма, схемата за финансиране и проектните дейности.
Дейност 3. Подбор на потребители. Подборът на потребители ще се извърши от комисия, която включва представители на екипа на проекта, и общинска администрация на основание на изготвената индивидуална оценка на потребностите на лицето, степента на неотложност на включването му в обгрижване от Дирекция „Социално подпомагане”. Лицата, които желаят да получават услугите ще бъдат подбрани при спазване на следните основни критерии:  да са лица, живеещи на територията на Община Пордим;  с различни видове трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване.  самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер, не са в състояние сами да организират своя бит и свободното си време. Предвид очакванията за значително по-голям брой лица, заявили желание да ползват услугата, ще се приложи следната процедура за подбор:  Прием на заявления и документи от кандидатите да ползват услугата.  На база изготвена на социална оценка на потребностите от Дирекция „Социално подпомагане”.  Селекция по документи, съобразно заложените критерии. Изготвяне на списък на кандидат-потребителите според количествената оценка на медико-социалното им състояние.  Избор на потребители, с решение на Комисията по подбора.  Сключване на индивидуален договор със всеки потребител. Подборът ще се реализира на два етапа - първоначално и последващо, с оглед на реалните потребности на ползвателите и наличните ресурси /финансови и човешки/ за предоставяне на услугите. При необходимост екипът ще извършва актуализация, като при отпадане на потребители, възникнали нови потребности и излишък на ресурси ще се извършва процедура за включване на следващите класирани и предоговаряне на услугите.
Дейност 4. Подбор и наемане на персонал за управление на Звеното, и за предоставяне на услуги в домашна среда. Комисия от представители на социалните институции в Общината и на проектния екип ще изработи критериите за избор и ще подбере лицата, които ще предоставят услугата „домашен помощник”, „социален асистент” и „личен асистент”. При определяне на критериите за подбор на социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници, комисията ще се съобрази с:  действащата нормативна уредба, стандарти и правила, залегнали в методологията на съответните услуги;  особеностите на целевата група;  териториалния обхват на проекта. Основните изисквания при подбора на изпълнители на услугата „домашен помощник”, „социален асистент” и „личен асистент” е да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Процедурата за подбор на „домашен помощник”, „социален асистент” и „личен асистент” включва:  Обявяване на работните места;  Поддържане на регистър за постъпилите заявления на кандидати за домашен помощник, социален асистент и личен асистент;  Предварителен подбор по документи;  Събеседване и оценка за професионална пригодност;  Сключване на договор с кандидата. За персонал на „Звеното за услуги в домашна среда” ще се избере компетентен и мотивиран специалист, който да заеме длъжностт Сътрудник „Социални дейности”.
Дейност 5. Обучение на „домашен помощник”, „социален асистент” и „личен асистент”. 1. Въвеждащо обучение. Наетите лица, които не са участвали в обучение по предходни проекти ще преминат курс на въвеждащо обучение за предоставяне на услугата „домашен помощник”, „социален асистент” и „личен асистент”. Обучението ще се проведе в 2 групи. Програмата на обучението включва 6 специализирани обучителни модула /72 учебни часа/, съобразени с изискванията на утвърдените Методики за предоставяне на услугите „Домашен помощник”, „Социален асистент”, „Личен асистент”. Изготвя се програма, график и помагало за обучение, идентифицират се лекторите. На 2 групи обучаеми, в рамките на 5 дни ще се провежда обучение в 6 модула, както следва:  общи познания за домашни грижи и необходимите умения;  основни задължения за „домашен помощник”, „социален асистент” и „личен асистент”;  специфика на грижите за възрастни хора и лица с увреждания;  методика за предоставяне на социалната услуга;  здравословни и безопасни условия на труд, въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт;  работа с документи. 2. Надграждащи обучения и консултации за периода на изпълнение на проекта.  Ежемесечни срещи – като последващо обучение и консултации по качеството на предлаганите социални услуги.  Консултиране и обучение на работното място по специфични проблеми, консултации по прилагане на индивидуалните планове за намаляване на риска.  Оказване на коригиращо въздействие върху изпълнението на услугата с цел подобряване на качеството. Разработва се месечен план за надграждащите обучения и консултации за периода на проекта. Води се присъствена форма на участниците. Резултатите от всяко надграждащо обучение и консултация се изучават с анкети за обратна връзка и се описват във формуляр на месечен доклад.
Дейност 6. Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, за комунално – битови дейности и в подкрепа на социалното включване. Дейностите ще се извършват при спазване на утвърдената методология на АСП за предоставяне на услугите ”Домашен помощник”, ”Социален асистент” и ”Личен асистент”. За предоставяни почасови услуги, потребителите заплащат такси, определени от Община Пордим. Услугите ще се предоставят след сключване на тристранен договор между доставчика на услугата, потребителя и изпълнителя и въз основа на индивидуален план за всеки един потребител. Изработват се индивидуални графици за предоставяне на услугите ”домашен помощник”, ”социален асистент” и ”личен асистент” на всеки потребител. Дейностите на „домашния помощник”, ”социален асистент” и ”личен асистент” се определят от потребностите на конкретния потребител и включват:  почасови услуги за лична помощ на нуждаещите се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.  почасови услуги за комунално – битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.  почасови услуги в подкрепа на социално включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група.
Дейност 7. Дейности за наблюдение, вътрешна оценка и контрол. Дейности за наблюдение, вътрешна оценка и контрол на проектното предложение ще позволи да се проследява процеса на изпълнение на проекта, неговата логика и постигането на заложените цели. За постигане на качествена вътрешна оценка и контрол ще се наблюдава и оценява качеството на предоставяните услуги, като резултатите от оценката ще бъдат предоставени на екипа, участващ в реализирането на проекта и на финансиращия орган. Ще се наблюдават показатели на индивидуално, групово и организационно равнище. Методите за извършване на наблюдението, вътрешната оценка и контрол включват: анализ и отчети, обратна връзка от потребителите, документация по предоставянето на услугата, счетоводна документация. Планирането на вътрешната оценка и контрол позволява да се изпраща съдържателни междинни и финансови отчет на финансиращия орган.
Дейност 8. Ден на отворените врати. Популяризирането на услугите „домашен помощник”, „социален асистент” и „личен асистент” ще я доближи до евентуалните бъдещи потребители. В деня на отворените врати ще бъдат поканени да участват представители на централни и местни институции и организации.  Ръководителят на проекта ще представи резултатите от дейностите с мултимедийна презентация.  Кметът на общината ще представи възможностите за социално предприемачество и промяна на политиките на местно ниво в областта на социалните услуги. Ще бъдат оповестени възможностите за по-нататъшно предоставяне на социални услуги на територията на Община Пордим.  Ще се осъществи свободен прием на граждани.  Ще се разпространяват информационни материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Служба по трудова медицина "Еко Био ВД" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 514 BGN
Общ бюджет: 97 124 BGN
БФП: 97 124 BGN
Общо изплатени средства: 87 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 891 BGN
2014 35 535 BGN
2015 0 BGN
87 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 107 BGN
2014 30 204 BGN
2015 0 BGN
74 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 784 BGN
2014 5 330 BGN
2015 0 BGN
13 114 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз