Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0105-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома"
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 12.12.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Дулово
Описание
Описание на проекта: Същността на настоящото проектно предложение се състои в създаването на устойчив и гъвкав модел, който по иновативен начин почасово предоставя социални услуги за лична помощ, подкрепа за комунално-битови дейности и услуги за социално включване на лица/деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и на възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. За персонал на звеното за услуги в домашна среда ще се наемат безработни лица, които не са придобили право на пенсия. По този начин ще се постигне социален ефект като се подобри жизненото им равнище чрез осигуряване на заетост.
Дейности: Дейност 1 Създаване на организация на работа на екипа за управление на териториално ниво. Информиране на обществеността, относно стартирането на Проекта чрез местни медии и информационни материали. Провеждане на процедура по реда и условията на ЗОП. Кметът на общината издава заповед за сформиране на екипа на Проекта. Заповедта е поименна. В нея се описват:  задълженията на членовете, като те недвусмислено произтичат от дейността на проектното предложение;  изискванията, на които трябва да отговарят членовете с оглед на функциите и задълженията, определени за съответната позиция в екипа. При определяне състава на екипа задължително се спазват изискванията на раздел ІІІ на ПМС 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС 62 от 2007 г. Екипът за изпълнение на Проекта на териториално ниво ще разработи информационни материали. При разработване на всички информационни материали ще бъдат спазени изискванията на Регламент (ЕО)1828/2006 на Комисията и Приложение 1 към него и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР 2007-2013 г. Чрез разработените съобщения, свързани с реализирането на Проекта, издаване и разпространение на информационни материали, обществеността и потенциалните участници ще бъдат запознати с Проект „Помощ в дома” за предоставянето на социалната услуга в домашна среда, условията за реализирането и, реда за подаване на документи за участие и др. Обществеността ще бъде информирана чрез местните и регионални медии за стартирането и реализацията на Проекта през целия период на изпълнението му. В общината ще има информационни материали за популяризиране подкрепата от ЕСФ. За изпълнението на дейността ще се обяви процедура по реда и условията на ЗОП за изработване на рекламни материали. Екипът на териториално ще извършва дейностите по информиране и публичност, включително и чрез разпространение на изработените материали през целия период на Проекта.
Дейност 2 Приемане на заявления от кандидат-потребителите за включване в Проекта. Желаещите да ползват социалната услуга или техни законни представители подават заявление придружено със съответните документи в Община Дулово. Документите ще се приемат в специално обособено за целта помещение в общината. За целта ще бъдат осигурени компютър, принтер и друга необходима техника за извършване на дейността, като отпечатване на необходимите бланки за кандидат-потребителите. Ще се обособят работни места в помещението за експертите, които ще работят пряко с кандидат-потребителите и техни законни представители. За изработване на заявленията свързани с предоставянето на социалната услуга на кандидат-потребителите се предвижда закупуването на компютър, принтер, материали и консумативи. Всеки желаещ да ползва услугата ще получи от екипа на териториално ниво заявление с указание за попълването му.
Дейност 3 Пряка работа с кандидат-потребителите. Оценка на потребностите от почасови грижи в домашна среда. За реализиране на дейността Община Дулово е приела Тарифа за размера на потребителската такса и начина на събирането и при предоставяне на почасовите услуги в Звеното за социални услуги в домашна среда. Тарифата е приложение към общинската наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Ръководителят на Проекта ще възложи на членовете на екипа за управление изработване на Формуляр за оценка на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда – част І и част ІІ. Община Дулово изготвя искане за извършване на оценка на потребностите на всички лица/деца, депозирали заявление за ползване на услугите. Искането се депозира в Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) общ. Дулово и към него прилага окомплектовани всички приети заявления от кандидат-потребителите, приложените към тях документи и празните бланки на ФОРМУЛЯРА (ЧАСТ І и ЧАСТ ІІ). Директорът на ДСП определя служителите, които ще извършат оценките по Формуляра. Оценката на потребностите на деца се извършва от служител от отдел „Закрила на детето”. Служителите извършват оценката в дома на кандидат-потребителя, чрез социална анкета със същия и/или негов законен представител по утвърдения образец на Формуляра. Срокът за извършване на оценката е до 15 работни дни. Директорът на ДСП определя комисия в състав председател и 2-ма членове, която разглежда попълнените Формуляри (Приложение № 1) и извежда потребностите от ползване на конкретните услуги в домашна среда, съгласно Формуляра част ІІ (Приложение № 2). Социалните работници, извършили оценки на потребностите по Формуляри (Приложение №1), предават същите на председателя на комисията чрез приемно-предавателен протокол (Приложение 3). Комисията попълва Формуляр (Приложение № 2) за всеки кандидат-потребител до 5 работни дни. В 5-дневния период за попълване на Формулярите (Приложение № 2), комисията подрежда кандидат-потребителите в списък (Приложение 4) по низходящ ред, въз основа на Общия брой точки от Таблицата „Оценка на потребностите” на Формуляра Част ІІ (Приложение № 2). В срок до 2 работни дни след изготвяне на списъка (Приложение 4) ДСП предоставя на Община Дулово комплектовани за всеки кандидат-потребител оригиналите на попълнените бланки на Формуляра (част І и част ІІ) за оценка на потребностите, заявленията на кандидат-потребителите и приложените документи към тях, и списъка на кандидат-потребителите, подредени по низходящ ред (Приложение 4). При предаване на документацията, се подписва приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра – по един за всяка от страните (Приложение 5). Оценката на потребностите на кандидат-потребителите ще подпомогне Община Дулово да бъде извършен справедлив и прецизен подбор на лицата, които ще бъдат обслужвани по Проекта, както и да адресират по подходящ начин съответните дейности спрямо всеки индивидуален случай.
Дейност 4 Приемане на заявления от кандидатите за домашни помощници, интервюиране и наемането им на трудов договор. Желаещите да предоставят социална услуга подават заявление и насочващо писмо от Д БТ, удостоверяващо, че са безработни лица. В заявлението безработните лица декларират, че са в трудоспособна възраст и не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Документите ще се приемат в специално помещение, обособено за целите на Проекта. Ще се осигури компютър, принтер и канцеларски материали за извършване на дейността, като отпечатване на необходимите бланки за кандидатите за домашен помощник. Екипът за управление на териториално ниво провежда конкурс за избор на персонал в Звеното за социални услуги в домашна среда, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и съгласно разработена процедура за подбор на персонала. За домашни помощници ще бъдат наемани само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на конкурса и са в добро физическо и психическо състояние. Предвижда се по Проекта да бъдат наети 30 домашни помощници на 8-часов работен ден. Трудовите договори с одобрените домашни помощници се сключват от втория месец на стартиране на Проекта и след представяне на други задължителни документи за започване на работа (свидетелство за съдимост и медицинско удостоверение). Домашните помощници ще подпишат декларация за поверителност на личните данни и информацията, запознават се с длъжностната си характеристика и получават копие от Правилника за вътрешния ред на Звеното, както и се уведомяват че трябва да ползват полагаемият им се платен годишен отпуск в рамките на Проекта. Останалите кандидати, явили се на конкурса за наемане на персонал и показали удовлетворителни резултати могат да бъдат включени в рамките на продължителността на Проекта, в случай на прекратяване на трудовите правоотношения с някой от домашните помощници.
Дейност 5 Обучение на домашните помощници за полагане на специфични грижи за потребителите. За изпълнение на дейността ще се обяви процедура по ЗОП:  За въвеждащо обучение на домашни помощници, които не са преминали през идентично обучение по други програми или по друг ред;  За надграждащи обучение за периода на изпълнение на Проекта. Обученията ще се извършват от специалисти след сключване на договор за услуга и след провеждане на процедурите в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство в сферата на обществените поръчки. Обученията ще се извършват в съответствие с параметрите, заложени в утвърдените от Изпълнителния директор на АСП Методика за предоставяне на социалните услуги в общността „Домашен помощник”. Документи, с които ще се регламентира дейността по провеждане на обучение:  Учебна програма или план за разпределение на темите, изготвени от Екипа за управление на териториално ниво;  Материали от обучението/презентации, разработени от обучителя;  Списъци на обучаемите, включващи трите имена, адреси, координати за връзка, подпис;  Формуляри за обратна връзка на обучаемите;  Доклад/анализ за проведеното обучение, изготвен от обучителя;  Снимки на обучението.
Дейност 6 Предоставяне на социалната услуга и оценка на риска за потребителите и домашните помощници. Дейността стартира със сключване на договори за ползване на социалната услуга. Тя ще се предоставя на 100 потребителя от цялата община (60480 часа годишно) в продължение на 12 месеца. С тази дейност се цели да се гарантира спазването на правата и задълженията на всяка от страните. Ще се сключва двустранен договор в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните (потребител и домашен помощник). Договорът ще се съгласува от Ръководителя на Проекта. В договора се регламентират правата и задълженията на домашния помощник и потребителя. При предоставянето на услугата ще се съблюдават конкретните изисквания, разписани в Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен помощник”, утвърдена от изпълнителния директор на АСП на 26.06.2009 г. Приоритетно в Проекта при условията на недопускане на дискриминация ще се включват:  Лица/ деца с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;  Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване;  Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Целите на настоящия Проект се фокусират върху оказване на подкрепа на самостоятелността на потребителя, при изпълнение на ежедневни битови дейности в домашна среда. Услугата ще се предоставя по начин, който зачита достойнството и личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на живот. Оказваната помощ ще се извършва съобразно предпочитанията на потребителя, които ще се изясняват предварително. Персоналът ще се отнася с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физически, психически, полови и сексуални различия на потребителите. Услугата се предоставя след оценка на потребностите на потенциалния потребител. Оценката ще се извършва от социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” общ. Дулово с участието на кандидат-потребителя. Оценката на потребностите ще включва характеристиките за оценка, заложени в Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността „Домашен помощник”. Оценката на риска за потребителите и домашните помощници при предоставяне на услугата се извършва преди да започне предоставянето на услугата и се актуализира на шест месеца, или по необходимост. От екипа се извършва оценка на потенциалните опасности при предоставяне на услугата. В оценката задължително се включва анализ на следните рискове:оценка на риска на работните места и необходимите замервания на факторите на работната среда. Доставчикът ще разработи правила за своевременно информиране и предприемане на действия при възникване на нови рискове.Оценката на рисковете за здравето и безопасността на потребителя е част от индивидуалния план. Техническият сътрудник от екипа изготвя индивидуален план за предоставяне на услугата като описва дейностите, които доставчикът ще извърши за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Планът се изготвя с участието на потребителя или негов законен представител. Доставчикът ще разработи ясни правила относно рамките на помощта, която ще се оказва на потребителя от домашния помощник, както и границите на споделянето на отговорностите, свързани с този процес, с други специалисти, законен представител и близки. Доставчикът ще разработи още:  - Правила и процедури за своевременно сигнализиране и компетентна намеса в случаи на злоупотреба, неглижиране или насилие с цел осигуряване на закрила и безопасност на потребиителя;  Правила и процедури за отчитане от страна на домашните помощници на операции, свързани с имуществото и финансовите средства на потребителите при извършването на определени операции;  Процедури за достъп на домашния помощник до дома на потребителя. Домашният помощник извършва предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, съобразявайки се с ежедневните му нужди и предпочитания. Домашният помощник спазва стриктно договорения период от време, който трябва да прекарва при потребителя. Всяка промяна в работното му време се съгласува с потребителя или негов законен представител и с доставчика. Домашният помощник води дневник за своята работа, в който записва важни дейности, които е извършил при предоставяне на услугата.след приключване на услугата дневникът се предава на Доставчика, който ще го архивира.
Дейност 7 Организиране и водене на задължителната документация. Всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставянето на услугата и за защита на потребителите се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностно законодателство срокове. Цялата документация по Проекта ще се съхранява в обособен за целта офис в Общината. Всички документи ще се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Документите ще са визуализирани с името на Проекта, логото на ЕСФ, знамето на ЕС и посланието „Инвестира във вашето бъдеще”, символизиращо помощта на ЕС. Всички участници в екипа носят отговорност за спазване на законодателството. Задължителна документация:  Лично досие на всеки потребител;  Лично досие на всички домашни помощници;  Правилник за вътрешния ред;  Присъствени форми за домашни помощници;  Входящи дневници;  Регистър на потребителите;  Финансови отчети;  Платежни документи;  Други необходими документи. За воденето на документацията по Проекта се предвиждат материали и консумативи.
Дейност 8 Наблюдение, контрол и оценка на дейностите. Отчет за изпълнението на Проекта. В процеса на реализация на дейностите по Проекта ще се осъществява мониторинг и контрол от екипа за управление, както и оценка на ефективността чрез отчитане на индикатори за изпълнение и индикатори за резултат на предоставяната услуга. Екипът за управление на териториално ниво контролира качеството на предоставяната социална услуга от всички домашни помощници. Ежемесечно домашните помощници представят за заверка пред техническите сътрудници дневника на потребителя и изготвят отчет за дейностите, извършени в домовете на потребителите, който представят на Ръководителя на екипа. Членовете на екипа ежемесечно изготвят отчет за извършените дейности. За осигуряване на публичност на резултатите ще се подготвят писмени материали за публикуване в местни вестници.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 868 BGN
Общ бюджет: 150 867 BGN
БФП: 150 867 BGN
Общо изплатени средства: 127 310 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 867 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 72 651 BGN
2014 54 660 BGN
2015 0 BGN
127 310 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 128 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 753 BGN
2014 46 461 BGN
2015 0 BGN
108 214 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 898 BGN
2014 8 199 BGN
2015 0 BGN
19 097 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз