Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за нуждаещи се лица от Община Каварна
Бенефициент: Община Каварна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 12.12.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда на жители на община Каварна, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта, подготовка и провеждане на тръжни процедури. Дейността ще стартира с назначаване на екипа за управление, който ще работи през целия период на реализиране на проекта. Екипът ще включва компетентни специалисти с професионален опит за успешно и добро управление и реализиране на заложените цели. Екипът за управление се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Екипът за управление ще ръководи и следи цялостната работа по изпълнение на заложените дейности по проекта, ще подготвя междинни и финален отчет към УО. Конкретните задължения на всеки член от екипа са разписани подробно в раздел II на настоящото проектно предложение. Община Каварна ще осигури офис и подходящо оборудване за дейността на екипа. Предвидени са разходи за канцеларски и други материали, консумативи за администриране на проекта. Дейността обхваща подготовката на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в съответствие с националното законодателство.
Дейност 2: Информационна кампания. - 2 информационни събития за местни и национални медии – едно за старта и едно за завършването на дейностите по проекта. На тях изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР. - Указателна табела за офиса на Звеното за услуги в домашна среда: Табелата ще указва името на проекта, финансовата стойност, вида и името на операцията в допълнение към следната информация, която следва да заема поне 25% от цялата площ на табелата: 1. Логото на ЕС в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваването на ЕС; 2. Логото на ОП РЧР и позоваване на ЕСФ; 3. Пълно изписване на ОП – Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; 4. Послание, което символизира помощта на ЕС – "Инвестира във вашето бъдеще". - 50 бр. плакати – За оповестяване на стартирането на проекта ще бъдат изготвени 50 броя плакати, които ще бъдат разпространени на територията на град Каварна и всички села в общината. Те ще бъдат част от кампанията за подбор на служители и ползватели на услугите на звеното и ще съдържат информация за процедурите на подбор и информация за обратна връзка с целевата група. 25% от площта на плакатите задължително ще съдържа следната информация: 1. Логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; 2. Наименованието на проекта, който се изпълнява; 3. Изречението "Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз". - 500 бр. брошури – Сред населението на Община Каварна и сред целевата група ще бъдат разпространени 500 бр. брошури, които ще съдържат информация за конкретните услуги, които новосформираното Звено ще предлага. Те ще съдържат на 25% от корицата и следната информация: 1. Логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; 2. Наименование на проекта, който се изпълнява; 3. Изречението "Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз". - 80 бр. тефтери – Тефтерите ще бъдат раздадени на всички лица, включени като целева група в дейностите по проекта. Те ще съдържат на 25% от корицата и следната информация: 1. Логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; 2. Наименование на проекта, който се изпълнява; 3. Изречението "Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз". - 80 бр. химикали – Ще бъдат раздавани по един с тефтерите и по един по време на всяко обучение. Ще имат изписани името на проекта и Логото на ЕС в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваването на ЕС; - 60 бр. хартиени папки – Те ще бъдат раздавани с информационни материали по време на двете обучения. Те ще съдържат на 25% от корицата и следната информация: 1. Логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; 2. Наименование на проекта, който се изпълнява; 3. Изречението "Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз". - В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат публикувани поне 10 статии и 1 интервю. За целите на проекта ще бъде използвана и Интернет страницата на Община Каварна www.kavarna.bg . - Всички публични документи по проекта ще съдържат следното: "Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Каварна носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане".
Дейност 3: Обособяване на Звено за услуги в домашна среда – оборудване и обзавеждане на офис. Община Каварна осигурява безвъзмездно подходящо помещение, в което да бъде ситуирано Звеното за услуги в домашна среда. Помещението е различно от това, което ще бъде осигурено за екипа на проекта.Необходимо е офисът да бъде подходящо обзаведен и оборудван, тъй като в него ще се помещават всички наети служители в моментите между домашните посещения и също така в този офис ще бъдат посрещани всички ползватели на социалните услуги, при нужда от контакт с тях. Община Каварна се ангажира с осигуряването на средства за козметичен ремонт, ако към момента на реализиране на проекта има нужда от такъв – освежаване и пребоядисване. За да се превърне помещението в удобен, приветлив и приятен офис е необходимо по проекта да бъдат закупени: - 1 бр. Лазерно многофункционално устройство 3в1; - 1 бр. настолен компютър + монитор; - 1 бр. компютърни бюра; - 1 бр. офис столове; - 3 бр. посетителски столове; - 1 бр. шкаф. Техниката е необходима в подкрепа на предлаганите услуги в домашна среда и ще бъде на разположение на всички служители, които ще имат достъп до нея при изготвянето на всички свои отчети и доклади по проекта. От режийните разходи в бюджета са предвидени единствено за телефон и интернет, като разходите за ток, вода и отопление ще се поемат изцяло от Община Каварна. Ще бъдат закупени и материали и консумативи, за да могат служителите да са независими в процеса на изпълнението на заложените им дейности.
Дейност 4: Подбор и наемане на персонал в Звеното за услуги в домашна среда. По предложение на ръководителя на проекта и със заповед на кмета на Община Каварна се съставя комисия, която да проведе подбор на кандидатите за персонал в Звеното за услуги в домашна среда. Заявленията на кандидати ще могат да се подават през втория месец, веднага след стартирането на информационната кампания. Кандидатите подават следните документи: - Заявление за постъпване на работа; - Автобиография; - Копие от диплома за образование; - Сертификат за обучение; - Служебна бележка от БТ и/или регистрационна карта. Първият етап е подбор по документи, а вторият е събеседване с одобрените кандидати. До събеседване се допускат кандидатите, които са представили всички изискуеми документи, с непълна документация не се допускат до събеседване. Ще бъдат наемани единствено безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. При събеседването се установява мотивацията и нагласата за работа с възрастни хора и хора с увреждания. Одобрените кандидати след проведеното събеседване се предлагат от ръководителя на кмета на Община Каварна за назначаване на трудов договор. Преди сключването на трудов договор те трябва да представят следните документи: - Медицинско свидетелство за работа; - Свидетелство за съдимост. Назначените лица се запознават с длъжностната характеристика и получават копие от всеки документ,пряко свързан с работата им. Запознават се с всички правила, инструкции, форми на отчитане на работата, водене на задължителната документация и контрола по извършване на дейностите. Подаването на заявления от кандидатите и подбора ще се извърши през втория месец, а назначаването ще стане през третия месец. Договори се сключват по реда на класиране до заемане на определената бройка, като се съставя резервен списък и при необходимост се назначават от одобрените кандидати.
Дейност 5: Обучение на персонала. Супервизия. Осигурява се едно въвеждащо обучение за персонала преди да започнат работа в дома на потребителя и едно надграждащо обучение по време на предоставяне на услугата. Въвеждащото обучение ще се осъществи в рамките на два дни по 8 часа, или общо 16 часа. То ще се проведе през третия месец след стартиране на дейностите по проекта. Надграждащото обучение ще се проведе в рамките на два дни по 8 часа, или общо 16 часа. То ще се проведе през деветия месец след стартиране на дейностите по проекта. В обученията няма да бъдат включвани лица, които са преминали през идентично обучение по други програми или по друг ред. За целта лицата ще бъдат задължени да попълнят декларация, в която да посочат тази информация. И двете обучения ще бъдат водени от двама обучители, които следва да имат релевантно образование и професионален стаж в сферата на социалните дейности, психология, педагогика и др., което ще гарантира качествено провеждане на теоретичните занятия. Обученията ще се извършат в съответствие с параметрите, заложени в Утвърдените от Изпълнителния директор на АСП Методика за предоставяне на социалните услуги в общността "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник". Обучителите ще представят предварителна Програма за обучение, Доклад след приключване на всяко обучение и Списък с присъствалите. По време на обученията изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР. За обучението са предвидени разходи за зала и канцеларски материали. Част от рекламните материали по проекта ще бъдат раздадени на обучаемите. Предвидената супервизия по проекта ще се извършва от експерт-супервизия. Предоставя се възможност служителите да бъдат изслушвани за преодоляване на риска и успешно справяне с работата. Предвижда се групова и индивидуална супервизия в рамките на 10 часа месечно, след старта на функциониране на Звеното. Груповата супервизия ще се провежда един път месечно в рамките на три часа, по утвърден график. При индивидуалната супервизия ще се работи конкретно с отделен служител на звеното, когато заяви че има трудности при изпълнението на конкретните дейности при потребителите. Експертът –супервизия подготвя доклад след груповата супервизия, придружен със списък на присъствалите, а също така се подготвя доклад при индивидуалната супервизия.
Дейност 6: Консултиране и подбор на кандидат-потребители на територията на Община Каварна. По предложение на ръководителя на проекта със заповед на кмета на Община Каварна ще бъде сформирана комисия за подбор на потребители на услугите на новосформираното Звено за услуги в домашна среда. Оценката на потребностите на желаещите да ползват услугите ще се извърши от Дирекция "Социално подпомагане" – Каварна, по утвърдена за целите на настоящата процедура Методика. Приемането на заявления от кандидат-потребителите ще започне през втория месец от стартирането на проекта. Желаещите подават следните документи по образци, изготвени от екипа на проекта: - Заявление от кандидат-потребителя или негов упълномощен законен представител, когато лицето е недееспособно; - Документ за самоличност на лицето и законния му представител, когато има такъв за справка; - Медицински документи – Експертно решение на ТЕЛК или други медицински документи; Комисията съставя списък на потребителите в зависимост от оценката на потребностите. Извършва се подбор по низходящ ред на базата на оценката. Броят на потребителите, с които се сключва договор за доставка на услугите са в рамките на заложените потребители в проекта. Когато желаещите са повече от възможностите по проекта се съставя резервен списък с чакащи. Проекто-договорът се представя на потребителите да се запознаят с условията, след което се подписва от двете страни. Разработва се план- график.
Дейност 7: Оценка на риска за здравословни и безопасни условия на труд. Възлага се на Служба по трудова медицина да извърши оценка на риска за здравето и безопасността на работещите в Звеното за услуги в домашна среда. Оценката се извършва в съответствие с изискванията на българското законодателство. Оценката е необходима за намаляване риска на работното място и осигуряване защита на работещите. За защита на служителите е предвидено закупуване на работно облекло – блуза, панталон, престилка, чехли, маски и ръкавици.
Дейност 8: Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица. Тази услуга ще се осъществява от 10 лица, обучени по проекта и наети на трудов договор. Те ще работят по месечен план-график, който ще бъде изготвян ежемесечно съвместно между екипа по проекта и служителите в Звеното за услуги в домашна среда по заявка на потребителите. Предлаганите услуги включват основно следните дейности: - помощ за поддържане на лична хигиена; - помощ при хранене; - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя; - придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота; Задълженията на служителите ще бъдат подробно описани в трудовите договори и длъжностните характеристики към тях. Ако в договора за безвъзмездна финансова помощ не е предвидено друго, документите ще бъдат изготвени съгласно Методиката за предоставяне на социалните услуги в общността "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник". Всеки месец служителите ще изготвят отчети за свършената работа, които ще бъдат разглеждани и одобрявани от ръководителя на проекта. На всеки четири месеца сред ползвателите на услугите на Звеното ще се провежда анонимна анкета за оценка на работата на служителите, резултатите, от която ще спомогнат за коригиране на евентуални проблеми и нередности. За извършваните услуги потребителите заплащат потребителска такса, определена съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на община Каварна. Всяко село, в което има регистрирани ползватели на услугите на Звеното, ще бъде посещавано веднъж седмично от трима служители, в зависимост от заявените нужди на потребителите. За целта са заложени средства за автобусни билети за служителите на Звеното.
Дейност 9: Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности. Тази услуга ще се осъществява от 19 лица, обучени по проекта и наети на трудов договор. Те ще работят по месечен план-график, който ще бъде изготвян ежемесечно съвместно между екипа по проекта и служителите в Звеното за услуги в домашна среда по заявка на потребителите. Предлаганите услуги включват основно следните дейности: - пазаруване; - поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите; - извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти; - извършване на административни услуги; - извършване на плащания; - приготвяне на храна с продукти на потребителя; Задълженията на служителите ще бъдат подробно описани в трудовите договори и длъжностните характеристики към тях. Ако в договора за безвъзмездна финансова помощ не е предвидено друго, документите ще бъдат изготвени съгласно Методиката за предоставяне на социалните услуги в общността "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник". Всеки месец служителите ще изготвят отчети за свършената работа, които ще бъдат разглеждани и одобрявани от ръководителя на проекта. На всеки четири месеца сред ползвателите на услугите на Звеното ще се провежда анонимна анкета за оценка на работата на служителите, резултатите, от която ще спомогнат за коригиране на евентуални проблеми и нередности. За извършваните услуги потребителите заплащат потребителска такса, определена съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на община Каварна. Всяко село, в което има регистрирани ползватели на услугите на Звеното, ще бъде посещавано веднъж седмично от трима служители, в зависимост от заявените нужди на потребителите. За целта са заложени средства за автобусни билети за служителите на Звеното.
Дейност 10: Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на нуждаещи се лица. Тази услуга ще се осъществява от 1 лице, обучено по проекта и наето на трудов договор. То ще работи по месечен план-график, който ще бъде изготвян ежемесечно съвместно между екипа по проекта и служителите в Звеното за услуги в домашна среда по заявка на потребителите. Предлаганите услуги включват основно следните дейности: - помощ в общуването; - осъществяване на социални контакти; - придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.; - помощ при писане на писма; - помощ при писане на заявления и други документи, както и подаването им в съответната институция; Задълженията на служителя ще бъдат подробно описани в трудовия договор и длъжностната характеристика към него. Ако в договора за безвъзмездна финансова помощ не е предвидено друго, документите ще бъдат изготвени съгласно Методиката за предоставяне на социалните услуги в общността "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник". Всеки месец служителят ще изготвя отчети за свършената работа, които ще бъдат разглеждани и одобрявани от ръководителя на проекта. На всеки четири месеца сред ползвателите на услугите на Звеното ще се провежда анонимна анкета за оценка на работата на служителите, резултатите, от която ще спомогнат за коригиране на евентуални проблеми и нередности. За извършваните услуги потребителите заплащат потребителска такса, определена съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на община Каварна. Всяко село, в което има регистрирани ползватели на услугите на Звеното, ще бъде посещавано веднъж седмично от трима служители, в зависимост от заявените нужди на потребителите. За целта са заложени средства за автобусни билети за служителите на Звеното.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 974 BGN
Общ бюджет: 172 628 BGN
БФП: 172 628 BGN
Общо изплатени средства: 161 594 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 121 BGN
2014 70 473 BGN
2015 0 BGN
161 594 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 453 BGN
2014 59 902 BGN
2015 0 BGN
137 355 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 668 BGN
2014 10 571 BGN
2015 0 BGN
24 239 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Обособяването на функциониращо Звено зауслуги в домашна среда
Индикатор 5 Брой лица, получаващи услуги в домашна среда - 21


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз