Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПОМОЩ В ДОМА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Бенефициент: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 12.12.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: С настоящия проект се дава реална предпоставка съществуващите социални услуги да се доразвият, с което оптимално да се задоволят потребностите на нуждаещите се от услуги лица. Ще се даде възможност съществуващия Домешен социален патронаж да разшири дейността си чрез създаване на звено за услуги в домашна среда, което да предоставя три типа почасови услуги в домашна среда – за лична помощ; за социална подкрепа; за помощ при комунално-битови дейности.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Провеждане на процедура по реда и условията на Закона за обществените поръчки Дейностите по управление на проекта включват: -Организиране на офиса Звеното; -Разпределяне на задълженията и отговорностите на екипа; - Изготвяне на междинни отчети и финален отчет; Ще бъдат осигурени материали и консумативи за функционирането на Звеното и за предоставяне на услугата – офис обзавеждане, офис консумативи, канцеларски материали, работно облекло, трудова медицина, организиране на обучения, инфо кампания. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи, обзавеждане, обучение, трудова медицина и материали за информационна кампания ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. Планираните дейности по управление на проекта са необходими с оглед постигането на заложените цели при спазване на правилата и разпоредбите за управление на проекти, финансирани от по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Дейност №2 – Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потребителите За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Информационната кампания ще се провежда в три етапа: - първи етап – първия и втория месец от стартирането на проекта; - втори етап – седми-осми месец от стартирането на проекта; - трети етап – петнадесети месец от стартирането на проекта. Ще бъдат изработени и разпространени: -2 броя банери – поставени в сградата на общинска администрация гр. Главиница и в сградата на Домашен социален патронаж; - табела – 1 брой – за указване на офиса на Звеното. - дипляни (брошури)- 500броя - които ще бъдат разпространени на територията на цялата община- в дирекция ”Социално подпомагане”- офис Главиница, дирекция „Бюро по труда”- офис Главиница , в кметските администрации и други обществени заведения. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. Предвиденият брой на брошурите е съобразен с необходимостта от популяризиране на Проекта. - плакати за проекта – 50 броя, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община - дирекция ”Социално подпомагане” -офис Главиница, дирекция „Бюро по труда”- офис Главиница , в кметските администрации и други обществени заведения. - публикации в региoнални вестници – 3 броя публикации – начална, междинна и финална публикация за информиране и популяризиране на проекта. Предвижда се провеждане на процедура по реда и условията на българското законодателство – по Закона за обществените поръчки, за предпечатна подготовка и отпечатване на информационните материали.
Дейност №3 – Кандидатстване, оценка и класиране на персонала за управление на звеното, на персонала за предоставяне на услугата и потребителите на услугата „Помощ в дома” В настоящия проект ще се включат лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот, и възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно разработена Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на на почасови услуги по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. и определяне на индивидуална оценка на необходимостта от почасова помощ в ежедневието и социална подкрепа, която е част от проектната документация. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати отпадналите лица, обслужвани по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, както и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на Проекта. За персонал за управление на звеното и персонал за предоставяне на услугата „Помощ в дома” ще се наемат безработни лица по съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Кандидат – потребителите ще подават заявление за включване в проекта. Същите заявления ще се предоставят на Дирекция „Социално подпомагане”, които ще извършат оценка на потребностите на желаещите да ползват услугата. Оценката на потребностите ще подпомогне да бъде извършен по – справедлив прецизен подбор на потребителите, които ще бъдат обслужвани по проекта.
Дейност № 4 – Провеждане на въвеждащо и надграждащо обучения на домашните санитари за предоставяне на качествени услуги След окончателния подбор на персонала ще се извърши въвеждащо обучение на персонала, само на непреминали през идентични обучения по други програми. Обучението ще се проведе от фирма-изпълнител, избрана по реда и правилата на Закона за обществените поръчки. В надграждащото обучение участват всички лица, наети на трудов договор към Звеното за предоставяне на услугата „Помощ в дома”.
Дейност № 5 – Предоставяне на социалната услуга „Помощ в дома” Социалната услуга ще се предоставя на 60 потребители, живеещи на територията на община Главиница, в продължение на 12 месеца. Предоставянето на услугата „Помощ в дома” стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за почасово предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Община Главиница (бенефициент) и потребителя и/или негов законен представител. Услугата ще се предоставя на база Индивидуален план и график за предоставяне на услугите. За предоставените почасови услуги, потребителите ще заплащат такси съгласно прието Решение на Общински съвет гр. Главиница. Един домашен санитер ще предоставя услугата почасово на трима потребителя, съгласно графика за предоставяне на услугите. Потребителската такса ще се събира и отчита ежемесечно от касиера, назначен по проекта почасово (4 часа/ден )на трудов договор. По проекта ще бъдат назначени 2 бр. социални работника на трудов договор. Същите ще извършват ежемесечни проверки на място на потребителите на услугата „Помощ в дома”. При тези проверки ще се попълват анкетни формуляри за евентуални промени в почасовите дейности, както и оценка на потребностите на потребителите. Също така ще извършват и оценка на начина на предоставяне на самата услуга. За извършената работа, социалните работници ще представят ежемесечен доклад за сътоянието на социалната услуга, както и конкретни предложения за промени и повишаване ефективността на почасовите услуги. На всеки шест месеца или при необходимост социалните работници ще извършват оценка на потребностите и в последствие актуализация на индивидуалния план, с което ще се промени и графика за предоставяне на почасовите услуги.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Офис В ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 141 617 BGN
Общ бюджет: 138 183 BGN
БФП: 138 183 BGN
Общо изплатени средства: 129 871 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 323 BGN
2014 101 548 BGN
2015 0 BGN
129 871 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 075 BGN
2014 86 316 BGN
2015 0 BGN
110 391 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 249 BGN
2014 15 232 BGN
2015 0 BGN
19 481 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой проведени обучения на персонала-0003
Индикатор 5 Брой сключени договори за ползване на социална услугa -0003
Индикатор 6 Брой обучени хора от персонала-0003
Индикатор 7 Брой потребители на социалната услуга-0003


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз