Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0066-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Персонални услуги за социална подкрепа”
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 12.12.2012
Дата на приключване: 12.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Създаване на „Звено за услуги в домашна среда” към Домашния социален патронаж за предоставяне на почасови социални услуги за комунално-битови дейности за 60 потребители с трайно намалена работоспособност и невъзможност за самообслужване. За целта ще бъдат назначени 30 домашни помощници, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.
Дейности: 1. Подбор и наемане на персонал на трудов договор в Звената за услуги в домашна среда. За подбор на персонала, обслужващ потребителите в домашна среда, ще бъде разработена методика, която ще съдържа както необходимите документи за кандидатстване, така и процедурите за оценка на кандидатите. Ще се ползват разпоредбите на Глава пета, Раздел 4 от Кодекса на труда за провеждане на конкурс. Подборът ще се извършва в сътрудничество с Дирекция „Бюро по труда”, тъй като ще се наемат безработни лица, регистрирани при тях.
2. Информиране, консултиране и подбор на потребителите. Чрез информационните дейности ще бъдат уведомени гражданите на Варна за стартирането на проекта. В определения срок ще се набират заявления от нуждаещи се хора с увреждания за ползване на услуги в дома. Ще бъде разработена методика за подборна потребители, която ще включва както необходимите документи, така и процедурите за осъществяване на подбора. Важен елемент в процедурата за подбор представляват оценките на потребностите, изготвени от ДСП. Ще се включват приоритетно семейства, в които има повече от едно лице с трайно увреждане.
3. Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности. Комунално-битовите дейности включват: - Пазаруване; - Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите; - извършване или съдействие за дребни битови ремонти; - извършване на административни услуги и плащания; - приготвяне на храна с продукти на потребителя; Необходимите комунално-битови дейности се договарят с потребителите и се вписват в индивидуалните им планове и договорите за ползване на социални услуги. Те се ползват по график, разработен от екипа за управление на проекта съвместно с домашния помощник и потребителите на услуги в дома.
4. Оборудване и обзавеждане. В предоставените от Община Варна помещения за реализиране на проекта няма никакво обзавеждане и оборудване. Ще се закупят бюра, шкафове за документи, компютри и монитори за работните места. Ще се осигурят: 1 принтер и 1 многофункционално устройство – принтер, скенер и копир за отпечатване и копиране на документи. Предвидено е инсталиране на 1 климатик, закупуване на 2 офис столове и 6 столове за клиенти. В тези помещения ще се работи и с потребителите, и с персонала на проекта, и ще се съхранява проектната документация.
5. Информиране и публичност на проекта. Ще се провежда информационна кампания, която включва: - провеждане на две пресконференции при стартиране на проекта за популяризиране на процедурите за подбор на потребители и персонал, и в края на проекта за представяне на постигнатите резултати; - отпечатване на информационни дипляни и плакати, които ще се разпространяват сред социалните служби и организациите на и за хора с увреждания; - отпечатване на стикери за обозначаване на закупеното оборудване и обзавеждане. - Поставяне на табела; - Публикации в медиите.
6. Организация и управление на проекта. Екипът за управление на проекта ще бъде съставен от специалисти от Община Варна: ръководител, счетоводител, координатор и сътрудник. Той ще разработва цялата необходима документация по проекта, ще организира информационната кампания и ще подготвя документацията за тръжните процедури. Този екип ще разработва документите, свързани с предоставянето на социални услуги – индивидуални планове, графици, договори, отчети и др. Той ще изготвя междинните и окончателния отчети на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 054 BGN
Общ бюджет: 168 901 BGN
БФП: 168 901 BGN
Общо изплатени средства: 160 903 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 104 BGN
2014 60 799 BGN
2015 0 BGN
160 903 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 089 BGN
2014 51 679 BGN
2015 0 BGN
136 768 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 016 BGN
2014 9 120 BGN
2015 0 BGN
24 135 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз