Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0062-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-62-146
Наименование: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 31.10.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Предложението предвижда изпълнение на инвестиционен проект, включващ изграждане на ПСОВ в гр. Първомай с довеждащ колектор, канализационна със съпътстваща водопроводна мрежа в кв. Любеново, в част от Ромската махала в гр. Първомай и в част от кв. Дебър.
Дейности: Дейност 6: Одит С оглед изпълнение на изискванията на Поканата за кандидатстване ще бъде възложен текущ одит на изпълнението на проекта. Целта на одита е да анализира и установи доколко изпълнените дейности в рамките на проекта са законосъобразни, точни, коректни и обосновани; да провери цялата документация, издадена за целите на изпълнение на дейностите по проекта, включително искания за средства (в т.ч. искания за авансово, междинни и окончателно плащане, периодични справки и доклади за напредък (месечни, годишни и окончателен) и удостовери нейното съответствие с придружаващата документация и счетоводните данни; да удостовери доколко отчетените разходи във връзка с проекта са верни, надеждни, допустими за финансиране и обосновани с адекватни разходоопрадателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин. Одит се извършва преди подаването на всяко искане за междинно плащане по проекта, респективно всяко искане за междинно плащане се придружава от междинен одитен доклад с одитно мнение за: • законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; • осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента. Окончателното искане за средства се придружава от окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит на УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Дейност 3: Строително-монтажни работи Под-дейност 3.1: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ- ПЪРВОМАЙ Под-дейност 3.2: ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА ДО ПСОВ Под-дейност 3.3: Канализационна мрежа със съпътстваща водопроводна мрежа
Дейност 1: Проучване и проектиране Под-дейност 1.1: Проучвания и проектиране преди кандидатстване: • Изготвено прединвестиционно проучване за инвестиционния проект; • Разработен идеен проект за инвестиционното предложение; • Разработен проект за ВиК мрежата, ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ: • Изготвен финансов анализ, с включен анализ на риска за инвестиционен порект; • Издадено становище във връзка с необходимостта от провеждане на оценка на въздействието върху околната сред; • Издадено разрешение за строеж; • Изготвена документация за възлагане на обещствени поръчки за дейностите, в рамките на инвестиционния проект, включително строително-монтажни дейности, надзор по време на строителните дейности, осигуряване на информация и публичност на инвестиционния проект, одит на изпълнението на инвестиционния проект; Подготовка на формуляр за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”: февруари 2011 г.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1: Управление на проекта - С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност и оценка, ще бъде обособен екип, отговорен за управлението на проекта. С цел повишаване на административния капацитет на служителите в Звеното за изпълнение на проекта, те ще бъдат подпомагани с външна консултантска помощ, възложена по реда на ЗОП, в рамките на предвидените по проекта разходи за организация и управление. Звено за изпълнение на проекта се състои от следните лица: Ръководител на ЗИП; Служител – техническо лице (ВиК инженер); Служител – финансист; Служител – юрист; Служител на асоциирания партньор; Технически сътрудник. Под-дейност 5.2: Публичност - Дейностите за осигуряване на информация и публичност за инвестиционния проект се извършват по време на реалното изпълнение на проекта и ще включват дейности за подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз за проекта. В рамките на проекта са предвидени дейности за публичност, които обхващат задължителните мерки, които следва да се предвидят от бенефициента и са съобразени със съответните минимални количествени показатели, а именно: печатни материали (брошури, дипляни); билбордове; постоянни обяснителни табели; информационни табели; публични събития, две прес-конференции; официални церемонии – 2 бр. (първа копка на обекта и официално откриване на обекта); информационни стикери; промоционални материали (папки, тефтери, химикалки, моливи, конферентни чанти)
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения ВХОДНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ СГРАДА РЕШЕТКИ АЕРИРАН ПЯСЪКОМАСЛО ЗАДЪРЖАТЕЛ БИОЛОГИЧЕН РЕАКТОР (SBR) СИЛОЗ ЗА УТАЙКА UV ДЕЗИНФЕКЦИЯ ШАХТА ДЕБИТОМЕР ИЗХОД СГРАДА ЗА ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА УТАЙКАТА ИЗСУШИТЕЛНИ ПОЛЕТА ЗА УТАЙКА ВЪЗДУХОДУВНА ДОЗАТОРНА СТАНЦИЯ ЗА ЖЕЛЕЗЕН ТРИХЛОРИД ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ВОДА СВЪРЗВАЩИ САВАЧНИ ШАХТИ ВОДОПОНИЗИТЕЛНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1: Строителен надзор - на изграждане на ВиК мрежа и за инженеринг на ПСОВ. В рамките на дейността по строителен надзор ще бъдат извършени услуги свързани с осъществяване на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности на обектите в рамките на инвестиционния проект, включително осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; извършване на оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания, в съответствие със законодателството; извършване на оценка за енергийна ефективност в съответствие със законодателството; контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор; контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други; контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение; координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация. Под-дейност 7.2: Авторски надзор на изграждане на ВиК мрежа. В рамките на дейността по авторски надзор ще бъдат извършено следното: • авторски надзор при строителството на отделните обекти в рамките на инвестиционния проект от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; • присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя; • наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството; • съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор; • заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 743 650 BGN
Общ бюджет: 25 654 342 BGN
БФП: 24 767 603 BGN
Общо изплатени средства: 25 803 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 767 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 629 782 BGN
2014 10 358 283 BGN
2015 1 815 837 BGN
25 803 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 926 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 903 825 BGN
2014 8 286 627 BGN
2015 1 452 669 BGN
20 643 121 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 841 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 725 956 BGN
2014 2 071 657 BGN
2015 363 167 BGN
5 160 780 BGN
Финансиране от бенефициента 7 028 895 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Тласкатели/довеждащи колектори до ПСОВ
Индикатор 3 Новоизградени довеждащи колектори до ПСОВ
Индикатор 4 Новоизградени канализац. мрежи
Индикатор 5 Дължина на новоизградени (удължени) главни колектори към канализационна мрежа по проекта
Индикатор 6 Нови сградни канализационни отклонения, които ще се изграждат по проекта
Индикатор 7 Дължина на главни водопроводи, които ще се рехабилитират по проекта
Индикатор 8 Дължина на второстепанна водоснабдителна мрежа, която ще се рехабилитира по проекта
Индикатор 9 Сградни водопроводни отклонения, които ще се рехабилитират по проекта
Индикатор 10 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена канализационна мрежа/вкл. главни колектори/
Индикатор 11 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана инфраструктура за питейни води
Индикатор 12 Новосъздадени работни места /мъже/жени – 70/30 %/
Индикатор 13 Население, свързано към новоизградена ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз