Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0069-C0001
Номер на проект: К-26-Т-48/15.04.2014
Наименование: "Изследване конверсията на автомобили за индустриални цели"
Бенефициент: "Транспортна електроника 91" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Настоящето проектно предложение е насочено към изследване на т.н. индустриална конверсия на конвенционални автомобили с ДВГ в електромобили. Като обект на изследванията се разглежда – конверсиран на лек товарен автомобил в електромобил. Изследванията трябва да отговорят на следните въпроси: на какви изискавания-конструктивни и технологични трябва да отговорят новоинсталираните компоненти, агрегати и цялостна компановка на конверсирания автомобил с ДВГ в електромобил за да се осигури надежната и сигурна експлоатация на електромобила в условията на движение с останалите участници на пътя при ефективно използуване на ел. енергията и гарантирани минимални вредни емисии . Изследванията са ориентирани към оценка на динамиката на електромобила – скорост, натоварване, пробег, енергиен разход в зависимост от мощността на ел. дигателя, системата на ел. задвижване и акумулаторната батерия. "
Дейности: Дейност 8: Защита на ИС Разходи,предшестващи предоставянето на права на индустриална собственост
Дейност 10: Визуализация на проекта Разходи за визуализация
Дейност 1: Организация на проекта.
Дейност 9: Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 2: Тръжни процедури за избор на изследователска организация, консултантска фирма и доставка на материали и консумативи Разходи за материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта
Дейност 6: Изследване на технологична и институционална среда –нормативната база за реализация на електромобила при експлоатация.
Дейност 3: Изследване на динамиката на електромобила
Дейност 5: Изследвания, свързани с приложение на високоволтова акумулаторна батерия
Дейност 7: Подготовка на предложение за индустриална собственост
Дейност 4: Изследване на компановката на автомобила
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 250 493 BGN
Общ бюджет: 280 781 BGN
БФП: 223 586 BGN
Общо изплатени средства: 223 586 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 000 BGN
2015 216 586 BGN
223 586 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 950 BGN
2015 184 098 BGN
190 048 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 050 BGN
2015 32 488 BGN
33 538 BGN
Финансиране от бенефициента 64 023 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 6 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 7 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 8 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 9 Лица включени в изследванията
Индикатор 10 Анализи
Индикатор 11 Публикации в технически списания
Индикатор 12 Създадени нови работни места (вкл. за мъже/за жени)
Индикатор 13 Въведена нова услуга!
Индикатор 14 Създадена база данни за конверсиране и свободен достъп


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз