Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0064-C0001
Номер на проект: BG161PO003-1.2.06-0064-C0001-A-2/17.07.2013
Наименование: "Биотехнологичен и екологосъобразен подход за ефективно оползотворяване на отпадна растителна биомаса за получаване на компост и почвени подобрители"
Бенефициент: "ИНОВЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Главна цел на предлагания проект е да се разработи ефективна технология за преработка на растителните отпадъци, използвайки иновативен биотехнологичен метод за получаване на евтини и безвредни хидролизати, ефективни като почвени подобрители и биотор. Ще бъдат проучени микробиологичните и биохимични процеси, които протичат при компостирането на растителните отпадъци и изследване на биологичната активност на готовия продукт /компост/ и неговите компоненти, съдържанието на тежки метали и наличие на патогенна микрофлора. Разработваният оригинален биотехнологичен метод е технически изпълним и икономически изгоден и се базира на новоразработени химични, микробиологични и екологосъобразни биотехнологични подходи за по-ефективнo оползотворяване на растителните отпадъци.
Дейности: Разходи за възнаграждения на персонал Разходи за възнаграждения на персонал
Разходи за възлагане на научноизследователска дейност Разходи за възлагане на научноизследователска дейност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 323 319 BGN
Общ бюджет: 177 392 BGN
БФП: 129 326 BGN
Общо изплатени средства: 123 981 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 446 BGN
2015 67 535 BGN
123 981 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 979 BGN
2015 57 405 BGN
105 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 467 BGN
2015 10 130 BGN
18 597 BGN
Финансиране от бенефициента 89 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 6 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 7 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 8 Разработване на проектно предложение
Индикатор 9 Вземане на проби от почви и от растителни отпадъци
Индикатор 10 Скрининг на микроорганизми
Индикатор 11 Изолиране на микроорганизми
Индикатор 12 Определяне на динамиката на хидролазните ензимни активности
Индикатор 13 Определяне нивото на ензимните активности
Индикатор 14 Разработване на метод за хидролиз на растителни отпадъци
Индикатор 15 Характеристика и оптимизиране на биохидролизния процес
Индикатор 16 Култивиране на избраното микробно съобщество върху растителни отпадни продукти
Индикатор 17 Извършване на анализи на продукта след биохидролизния процес
Индикатор 18 Внедряване на метода за получаване на компост
Индикатор 19 Лабораторни опити с растения: домати, краставици и пипер
Индикатор 20 Опити в оранжерийни условия
Индикатор 21 Икономическа оценка на ефективността на разработената технология за торене
Индикатор 22 Внедряване на системи за управление на качеството и околна среда в иновативното предприятие
Индикатор 23 Подготовка на документи и заявка за търговска марка
Индикатор 24 Визуализация на проекта!


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз