Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0113-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Софтуерна платформа за анализ и управление на енергийната ефективност"
Бенефициент: "ВИП БИЛД СЪРВИС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е разработването на софтуерната платформа (web-базирано приложение) за анализ и управление на енергийната ефективност, което да разполага с база данни, потребителски интерфейс, интерфейс за връзка с измервателни уреди, база знания и възможностите на експертна система. Приложението на тази система е да изследва в реално време процесите на енергопотребление с цел постигане по-висока енергийна ефективност, откриване на загуби и оптимизация на консуматори.
Дейности: Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение.
Създаване на методология за измерване и изследване Създаване на методология за измерване и изследване
Създаване на документация за изследване на енергийната ефективност. Създаване на документация за изследване на енергийната ефективност.
Създаване на алгоритми за анализи и оценки. Създаване на алгоритми за анализи и оценки.
Анализ на ръчно получаваните данни. Анализ на ръчно получаваните данни.
Визуализация Визуализация
Автоматизирано събиране на данни и анализ. Автоматизирано събиране на данни и анализ.
Създаване на ръководства за работа. Създаване на ръководства за работа.
Създаване на софтуерното приложение (web-базирана софтуерна платформа за изследване на енергийната ефективност). Създаване на софтуерното приложение (web-базирана софтуерна платформа за изследване на енергийната ефективност).
Проектиране на софтуерното приложение. Проектиране на софтуерното приложение.
Външна консултация за проверка на техническото задание на софтуерната платформа. Външна консултация за проверка на техническото задание на софтуерната платформа.
Монтаж и поддръжка на измервателните уреди. Монтаж и поддръжка на измервателните уреди.
Създаване на техническо задание Създаване на техническо задание
Обучение на експертната система Обучение на експертната система
Външна консултация за проверка на алгоритмите за анализи и оценки на събираните данни Външна консултация за проверка на алгоритмите за анализи и оценки на събираните данни
Доставка на нужните материали. Доставка на нужните материали.
Тестване и изпитване на софтуерната платформа. Тестване и изпитване на софтуерната платформа.
Наемане на работен офис. Наемане на работен офис.
Разработване и подробно разписване на прилежащите услуги Разработване и подробно разписване на прилежащите услуги
Доставка и монтаж на наетите дълготрайни материални активи. Доставка и монтаж на наетите дълготрайни материални активи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 267 951 BGN
Общ бюджет: 312 904 BGN
БФП: 243 035 BGN
Общо изплатени средства: 130 594 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 243 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 500 BGN
2014 0 BGN
2015 77 094 BGN
130 594 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 206 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 475 BGN
2014 0 BGN
2015 65 530 BGN
111 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 025 BGN
2014 0 BGN
2015 11 564 BGN
19 589 BGN
Финансиране от бенефициента 76 975 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 "Иновации –готови да бъдат внедрени на пазара"
Индикатор 5 Създадени нови услуги
Индикатор 6 Създаден софтуерен продукт за изследвания
Индикатор 7 Създадена експертна система
Индикатор 8 Направени и документирани научни изследвания
Индикатор 9 "Ползване на консултантски услуги"
Индикатор 10 "Разкрит работен офис"
Индикатор 11 Написани ръководства
Индикатор 12 Реализиран съвместен проект с научна организация
Индикатор 13 Създадено средство с пряко отношение към опазване на околната среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз