Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0112-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Платформа за икономически анализ за ефективно управление на машинопарка в агробизнес фирми"
Бенефициент: "ВА КОНСУЛТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: "Цели на проекта се свеждат до: - изследване на необходимостта от усъвършенстване на методиката на управление на производството и машинопарка в земеделско предприятие, в условията на дигитална икономика. - идентифициране на реалната среда за изследване, наемане на базите и снабдяване с необходимите измервателни устройства и съгласуваност на отчетената база данни с цел създаване на обща платформа"
Дейности: Изследване на различните формати отчетни данни от различните устройства и връзка към общата платформа с основна цел – съвместимост на данните. Проектиране на софтуерната платформа за управление на производствените процеси и на парка машини в стопанст Изследване на различните формати отчетни данни от различните устройства и връзка към общата платформа с основна цел – съвместимост на данните. Проектиране на софтуерната платформа за управление на производствените процеси и на парка машини в стопанства в растениевъдния сектор.
Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Създаване на софтуерна плат¬форма за управление на производствени¬те процеси и на парка машини в стопанства в растениевъдния сектор с цел оптимизиране на процеса на управление, намаляване на себе¬стойността на производството и подобряване на конкурен Създаване на софтуерна плат¬форма за управление на производствени¬те процеси и на парка машини в стопанства в растениевъдния сектор с цел оптимизиране на процеса на управление, намаляване на себе¬стойността на производството и подобряване на конкурен¬то-способността на бизнеса в усло¬вията на дигитална икономика
На база на софтуерната платформа, създаване на софтуерно приложение за нуж¬ди¬те на научно изследователската дейност. На база на софтуерната платформа, създаване на софтуерно приложение за нуж¬ди¬те на научно изследователската дейност.
Определяне на агротехническите мероприятия, на тяхната последователност и правила на отглеждане на зърнени култури Определяне на агротехническите мероприятия, на тяхната последователност и правила на отглеждане на зърнени култури
На база на софтуерната платформа - преработка, съществено подобрение на съ¬ще-ствуващия продукт. На база на софтуерната платформа - преработка, съществено подобрение на съ¬ще-ствуващия продукт.
Анализ и оценка на финансово-икономическите показатели и представяне на насоки за подобряване на ефективността и конкурентоспособността на земеделските предприятия в растениевъдния сектор, в частност в зърнопроизводството Анализ и оценка на финансово-икономическите показатели и представяне на насоки за подобряване на ефективността и конкурентоспособността на земеделските предприятия в растениевъдния сектор, в частност в зърнопроизводството
Определяне на оптималната структура на парка машини в стопанства в растениевъдния сектор Определяне на оптималната структура на парка машини в стопанства в растениевъдния сектор
Визуализация на проекта Визуализация на проекта
Апробиране на новата методика и разработена платформа в наетите бази, обект на изследване. Апробиране на новата методика и разработена платформа в наетите бази, обект на изследване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 124 BGN
Общ бюджет: 138 388 BGN
БФП: 106 934 BGN
Общо изплатени средства: 106 934 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 818 BGN
2015 72 117 BGN
106 934 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 595 BGN
2015 61 299 BGN
90 894 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 223 BGN
2015 10 818 BGN
16 040 BGN
Финансиране от бенефициента 36 955 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 Разработени методики, оценки и анализи на база научни изследвания
Индикатор 5 Разработени Технологични карти
Индикатор 6 Разработени софтуерни платформи
Индикатор 7 Разработени софтуерни приложения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз