Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0086-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Научноизследователска дейност за разработка на софтуерни инструменти за планиране на стоковите запаси на база прогнозни стойности на търсене според функция на полезност, изграждане спрямо исторически данни и експертна оценка, с последваща екстраполация на резултатите"
Бенефициент: "Степ-Софт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Научно-изследователска дейност за разработка на софтуерни инструменти за планиране на стоковите запаси на база прогнозни стойности на търсене според функция на полезност, изграждана спрямо исторически данни и експертна оценка, с последваща екстраполация на резултатите
Дейности: Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение. Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение.
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Наета площ и закупени материали и косумативи Наета площ и закупени материали и косумативи
Проучване, в рамките на научно-изследователска и развойна дейност-Доклад клиенти;Доклад съществуващи среди Проучване, в рамките на научно-изследователска и развойна дейност-Доклад клиенти;Доклад съществуващи среди
Аналитичен доклад-Проучване, в рамките на научно-изследователска и развойна дейност Аналитичен доклад-Проучване, в рамките на научно-изследователска и развойна дейност
Математическо моделиране, в рамките на научно-изследователска и развойна дейност-План Математическо моделиране, в рамките на научно-изследователска и развойна дейност-План
Обзорна статия-Математическо моделиране, в рамките на научно-изследователска и развойна дейност Обзорна статия-Математическо моделиране, в рамките на научно-изследователска и развойна дейност
Разработка на техническо задание Разработка на техническо задание
Цялостно техническо задание Цялостно техническо задание
Развойна Дейност с краен резултат софтуерна библиотека Развойна Дейност с краен резултат софтуерна библиотека
Създадена софтуерна библиотека за решаване на ЕПГ Създадена софтуерна библиотека за решаване на ЕПГ
Публикуване на научните резултати вкл за софтуерния продукт Публикуване на научните резултати вкл за софтуерния продукт
Финализиране на работата по проекта -публикуване на резултати Финализиране на работата по проекта-публикуване на резултати
Кандидатстване за патент-защита на индустриална собственост Кандидатстване за патент-защита на индустриална собственост
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 915 BGN
Общ бюджет: 213 778 BGN
БФП: 162 591 BGN
Общо изплатени средства: 162 591 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 790 BGN
2015 95 801 BGN
162 591 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 771 BGN
2015 81 431 BGN
138 202 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 018 BGN
2015 14 370 BGN
24 389 BGN
Финансиране от бенефициента 112 744 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 Индикатор 1: Публикувани научни статии
Индикатор 5 Индикатор 2: Разработени доклади
Индикатор 6 Индикатор 3: Разработено техническо задание за софтуерна библиотека от функции и процедури за целите намиране на функция на полезност
Индикатор 7 Индикатор 4: Разработена софтуерна библиотека от функции и процедури за целите на намиране на функция на полезност
Индикатор 8 Индикатор 5: Създадени работни места за продължителността на проекта (пълен и непълен работен ден)
Индикатор 9 Индикатор 6: Продължени трудови договори в края на проекта (пълен и непълен работен ден)
Индикатор 10 Индикатор 7: Създадени екипи
Индикатор 11 Индикатор 8: Процедура по определяне на доставчик - Наем на площ - Доставка на консумативи
Индикатор 12 Индикатор 9: Метод за оценяване на клиентските нужди в контекста на функцията на полезност
Индикатор 13 Индикатор 10: Разработен модел/метод за изграждане на функция на полезност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз