Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0083-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Научни изследвания за целите на разработка на софтуерен инструмент за генериране на ЕПГ (Ефектен план график) чрез иновационен метод за инокритериална оптимизация при дискретно производство в рамките на МСП"
Бенефициент: "СТЕП-СОФТ АЛИАНС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Научни изследвания за целите на разработка на софтуерен инструмент за генериране на ЕПГ (Ефективен план-график) чрез иновационен метод за многокритериална оптимизация при дискретно производство в рамките на малките и средни предприятия
Дейности: Дейност 1. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 2. Разходи за визуализация
Дейност 3. Разходи за наем на сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта.
Дейност 4. Разходи за материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта.
Дейност 5. Доклад за клиентските нужди с производствения ЕПГ, на база направено проучване сред клиентите. Проучване, в рамките на научно-изследователска и развойна дейност
Дейност 6. Аналитичен доклад за съществуващите разработки в областта
Дейност 7. Подробен план на алгоритъм за софтуерна реализация- псевдо код , включващ интерактивност с ЛВР и външни параметри ограничения.
Дейност 8. Обзорна статия на тема " Метаевристичен МК моделна изчисление на ЕПГ за голям брой критерии"
Дейност 9. Създаване на техническо задание
Дейност 10. Развойна дейност с краен резултат софтуерна библиотека ( продукт с отворен код) за целите на равитие на съответната Интернет среда за разработка
Дейност 11. Създадена софтуерна библиотека за решаване на ЕПГ проблеми чрез МК алгоритъм в избрания програмен език и Интернет среда за развойна дейност.
Дейност 12. Публикуване на научните резултати , вкл. относно софтуерния продукт - библиотека от функции ипроцедури- като развитие на Интернет софтуерната среда
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 214 085 BGN
Общ бюджет: 246 800 BGN
БФП: 184 155 BGN
Общо изплатени средства: 184 155 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 184 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 015 BGN
2015 104 140 BGN
184 155 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 013 BGN
2015 88 519 BGN
156 532 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 002 BGN
2015 15 621 BGN
27 623 BGN
Финансиране от бенефициента 75 115 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 Публикувани научни статии
Индикатор 4 Разработени доклади
Индикатор 5 Разработено техническо задание за софтуерна библиотека от функции и процедури за целите на МК решение на ЕПГ проблеми
Индикатор 6 Разработена софтуерна библиотека от функции и процедури за целите на МК решение на ЕПГ проблеми
Индикатор 7 Създадени работни места за продължителността на проекта (пълен и непълен работен ден)
Индикатор 8 Продължени трудови договори в края на проекта (пълен и непълен работен ден)
Индикатор 9 Създадени екипи
Индикатор 10 Процедура по определяне на доставчик - Наем на площ - Доставка на консумативи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз