Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0122-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла
Бенефициент: Община Бяла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 06.12.2012
Дата на приключване: 06.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Проекта предвижда създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Бяла община Бяла. В него ще се сформира екип от специалисти и служители, които ще обслужват лицата в неравностойно социално положение жители на град Бяла и населените места в общината. Ще бъдат обслужвани възрастни хора, деца и младежи, които имат нужда и право на социални услуги. На тях ще се предоставя пакет от социални услуги които те ще ползват срещу заплащане по тарифа определена от Общински съвет гр. Бяла.
Дейности: Организация и управление на дейностите по проекта. Ще се създаде организация за протичане на дейностите по проекта, назначаване на административния персонал - ръководител, координатор, счетоводител, техн. сътрудник. Подбор и назначаване на експерния екип от специалисти по проекта, които ще работят с лицата назначени като персонала за предоставяне на социални услуги и потребителите на услугата. По проекта се предвиждат да се назначат на граждански договори следните специалисти: 1. Социален работник – 2 лица. 2. Психолог – 1 лице. Предвижда се по проекта да се подберат качествени специалисти с доказана практика, вкл. и по подобни проекти. с необходимите познания. Ще се провеждат редовни месечни заседания, на които ще бъдат разпределяни задачите за следващия месец- за целта ще бъдат изготвяни „Месечни планове за действия” и „Протоколи от заседания”., ще бъдат предавани месечните доклади на членовете на екипа по проекта При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания. Кандидата ще извърши подбора на кадри, провеждането на месечните заседания на екипа и разпределянето на задачите. Предвидено е да се извърши независим финансов одит по проекта.
Публичност и информация В тази дейност се включват действия за прозрачност, за разгласа в публичното пространство и информиране на обществото, които ще бъдат организирани в разработен план. Предвижда се провеждането на три пресконференции - в началото, по средата и при финализиране на проекта. Ще се отпечатат брошури 400 броя, размер А5 – 8 стр. и 400 броя дипляпи размер А5 – 4 стр., съдържащи информация за организация на услугите, начините за тяхното ползване от потребителите, процедурата за подаване на жалби, и контактни данни. Ще се включи също и информация за донора и кандидата по проекта. Ще се направят 2 публикации в национална електронна информационна агенция – така ще се гарантира разпространението на информацията до всички издания и медии, които черпят информация от нея. Ще се организира заключителна среща. Тя ще включва презентация на дейностите по проекта, отчитане и неговото финализиране. В нея ще се включат представители на медиите, общинска администрация, представители на НПО, потребители на социалните услуги. Ще се използват нагледни средства за презентация съобразени с изискванията за визуална идентификация на ОП „РЧР”
Техническо обезпечаване на проекта. За обезпечаване на дейностите по проекта е необходимо да се осигурят следните услуги и доставки на оборудване, материали, консумативи: 1. За дейностите, свързани с осигуряване на публичност – услуги съгласно т. 4.2 Приложение Б1. 2. За дейности, свързани с конференции /семинари/ обучения – услуги съгласно приложение т. 4.4 от Приложение Б1. 3. За работата на служителите предоставящи социални услуги са необходими материали и консумативи, посочени в т. 3.1 и т 3.2 Приложение Б1. 4. Трудова медицина – т 4.5 5. Осигуряване на помещение на звеното за предоставяне на услуги – т. 4.1 6. Закупуване на ДМА – Група Б - Допустими разходи по правилата на ЕФРР 7. Всички останали заложени в бюджета разходи за закупуване на стоки и услуги Ще се разработят тръжни документи и процедура за провеждане на търговете за доставка на материали и услуги. Определяне на състава на комисията за провеждане на търговете. Ще се провеждане на тръжни процедури. Ще се сключат договори със изпълнители на доставка на материали и услуги. Ще се закупят необходимите материали и услуги по проекта за обезпечаване на дейностите. Техническите параметри на материалите и услугите са определени от потребностите за подобен вид дейност, за които ще се прилагат.
Супервизия. Супервизията е необходима защото лицата от целевата група се нуждаят от: постоянен достъп до ефективни форми за координиране на действията; насочване към по-добри решения; допитване до професионален авторитет при затруднения; обогатяване на своите професионални умения; систематизиране, осмисляне и развитие на опита; практикуване на опита; разбиране и емоционална подръжка в трудни професионални ситуации; получаване на компетентни менения за подходи и методи на работа; квалификации чрез осмисляне, обсъждане със супервизора; систематизиране на придобивания при практикуването опит. Основните видове супервизия които ще се използват са: - -Oбразователна супервизия- реализира нормативна и форматираща функция (усовършенстване на придобивките, знанията и уменията) -Консултативна супервизия- реализира форматираща функция -Лична/професионална супервизия- реализира въстановителната функция ( справяне с професионалните натоварвания и стреса) Супервизията като дейност ще бъде извършена от външен изпълнител Предвидено е супервизията да се организира 24 часа. Супервизори ще бъдат специалисти с доказан опит в подобна дейност.
Подбор на потребители на социалните услуги и сключване на договори с тях. Ще се изработят критерии за подбор осигуряващи на всички желаещи независимост от пол, етническа принадлежност и вероизповедание, които отговарят на определените условия за целевата група, предоставяне на социалната услуга при прозрачност, спазване принципа за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация и принципа за Добро управление на програми и проекти. Подборът ще се извърши от смесена комисия в която ще се включат екипа на проекта и представители на община Бяла и социалната й служба. Социалните работници ще изработят образец на договор за предоставяне на социалните услуги, съдържащ задълженията на доставчика и потребителя, както и образец на декларация за информирано съгласие за начина на получаване на услугите, достъп до дома на потребителя и запознаване с правилника за вътрешния ред. След подборът на потребителите с тях ще бъдат сключени договори. Подбор на потребители и сключване на договори с тях ще бъдат осъществявани и текущо - при отпадане на даден потребител от социалната услуга.
Изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услугата Планът се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска при спазване на принципа за Партньорство и овластяване. Съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените с оценката потребности и времетраене на услугата. Планът се съобразява с начина на живот на потребителя и неговите предпочитания. Създава се възможност за максимална подкрепа и стимулиране на самостоятелността на потребителя. Изготвя се оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, като впоследствие при изготвянето на идивид. план за всеки потребител в него се включва и план за намаляване на идентифицираните рискове. Планът се актуализира /при необходимост/ веднъж на шест месеца или по рано, ако са настъпили промени в общото състояние на потребителя. На база индивидуалния план и договора се изготвя графика на персонала за предоставяне на социални услуги. Индивидуалният план се изготвя от екипа и специалистите съвместно с потребителя на услугата или с негов представител. Изпълнението на плана се контролира ежемесечно от социалните работници и психолога, който следи за предоставянето на социалните услуги и реагира при конфликти. Индивидуални планове ще бъдат изготвяни и текущо- при отпадане на даден потребител от социалната услуга.
Изготвяне на длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и процедури Социалните работници, психолога заедно с екипа за управление ще разработи длъжностни характеристики, на които трябва да отговарят служителите предоставящи социални услуги като се съблюдава принципа за Добро управление на програми и проекти. В тях подробно ще са описани изискванията, на които трябва да отговарят лицата, заемащи съответната длъжност, задълженията, отговорностите им, както и нивата на подчиненост в йерархичната структура. Разработват се Правилник за вътрешния ред, правила и процедури, основаващи се на практиката и съответстващи на законодателството и чието спазване се мониторира в рамките на процеса на осигуряване на качеството на услугата: Правила и процедури за превенция на всеки предвидим риск., Процедура за оказване на помощ при прием на лекарства, Правила и процедури за защита на имуществото, финансовите средства, правата и интересите на потребителите, Правила и процедури за прием на жалби и сигнали, Правила и процедури за зачитане на личното пространство и достойнство.
Подбор на служителите предоставящи социални услуги и сключване на договори с тях. Всеки служител ще обслужва 2 или 3 потребители, в зависимост от населеното място и подбраните потребители в него. Ще бъдат изготвени критерии за подбор, съобразени с равнопоставеността, антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Подборът ще се извърши от комисия, съставена от екипа за управление на проект и специалистите. Ще се спазват принципите за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация, Добро управление на програми и проекти, Партньорство и поемане на отговорност. При финансиране на проекта веднага се задейства процедура за набиране на кандидати за работа като служители за предоставяне на социални услуги. Желаещите да работят ще бъдат набрани чрез информационната кампания по проекта, чрез Бюрото по труда, и най-вече по предложение на самите потребители на социалната услуга. Кандидатите попълват заявление за работа като служители за предоставяне на социални услуги; представят нужните документи- копие от диплом, свидетелство за съдимост, мнедицинско удостоверение. Служителите за предоставяне на социални услуги подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда от специалистът „Човешки ресурси”, декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията. Подбор на персонала за предоставяне на социални услуги и сключване на договори с тях ще бъдат извършвани и текущо- при прекратяване на трудовия договор на даден домашен помощник.
Надграждащи обучения на служителите работещи с потребителите за предоставяне на качествени услуги. Провеждане на надграждащи обучения за служителите работещи с потребителите при спазване на принципа за Добро управление на програми и проекти. Надграждащите обучения ще се извършат в рамките на 6 дни, по 8 академични часа на ден. За провеждане на обученията ще бъде наето подходящо помещение, осигурен лектор, озвучаване и ще се изготви презентация. Обученията ще се провеждат в работно време и ще бъдат част от трудовия процес. Те ще бъдат вписани като задължение в трудовата характеристика. За дните на обучението ще се осигури екип от специалистите по проекта за заместване и спешни нужди. Консултиране на служителите работещи с потребителите - консултирането се осигурява при искане от страна на служителите, той си избира консултанта като специалист или представител от екипа на проекта. При нужда се осигурява консултиране и на потребителя или на негов близък. Води се протокол за проведените консултации и месечни отчети.
Предоставяне на социалните услуги Ще бъде изготвен регистър на подбраните потребители на социалните услуги, на които ще бъдат предоставяни следните услуги: • Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); - дейността се предоставя ежедневно в рамките на 1час. • Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, изтупване на постелки и килими. • Поддържане на лична хигиена. • Помощ и контрол за редовно приемане на лекарства. • При нужда осигуряване на преглед от лекар и контакт с близките осигуряване на грижи при влошаване на здравословното състояние; - при нужда в рамките на работния график. • Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); • Битови услуги: Закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента. • Заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и други. със средства на клиента, осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента. • внасяне на дърва и запалване на печка през зимния сезон телефонна подкрепа, дребни технически ремонти; др. • Разходка, придружаване при посещение при близки, празници и тържества. • Организиране на лични празници при желание на лицето – изпълнение на услугата от доброволци на БЧК • Подготовка на документи за представян пред ТЕЛК или снабдяване с технически помощни средства, правни услуги и др. Посочените дейности не попадат в обхвата на недопустимите за финансиране активно лечение и свързаната с него медицинска дейност. Те се отнасят само и единствено за профилактика и повишаване на здравната култура на потребителите. • Леки физически занимания. • Лични и групови срещи със социален работник. • Музикотерапия. • Арт терапия. • Честване на лични и национални празници. • Логически игри. • Лични и групови срещи с юрист и помощ при попълване на документи. • Организиране на кратки екскурзии и излети до близки населени места и исторически забележителности. Екскурзиите и излетите ще бъдат на кратки разстояния и за кратко време, ненадвишаващо половин ден. • Организиране на посещение на кино, кнцерти, масови градски мероприятия и театрални постановки. • Гледане на телевизия и прочит на вестници и списания. • Срещи с доброволци и деца и младежи от местните училища. • Срещи с представителите на местната власт, представителите на държавната власт и известни личности, посещаващи региона. • Подготовка и поддържане на кът в центъра където ще е административния офис по проекта, в който ползвателите могат да носят лични вещи. В този кът могат да бъдат събрани снимки, сувенири, грамоти и награди и др. – вещи доказващи значимостта и полезността на предоставяните услуги. Услугите се осигуряват почасово според нуждите и заявка на потребителите. Отчитането на реално изпълнените услуги задължително ще се отразява в потребителският дневник на всеки потребител. В зависимост от броя и вида на получаваните услуги потребителят ще заплаща месечна такса, изчислена съгласно предварително изготвена форма за изчисляване на месечната такса.
Счетоводна отчетност по проекта. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, тяхното счетоводно отразяване в регистри, начисляване и изплащане на възнагражденията, превеждане на дължимите суми за социални и други осигуровки на бюджета, внасянето на дължимите данъци. Осъществяване на насрещни проверки при изразходване на средствата с цел избягване на всякакви финансови злоупотреби.
Мониторинг и контрол на дейностите по проекта. Ще бъде разработена система за вътрешен мониторинг, чрез която се оценява напредъка на дейностите по проекта и се сигурява качеството на предлаганата социална услуга на потребителите. Чрез системата за вътрешен мониторинг ще се отчитат и предложенията на потребителите, техните законни представители или роднини за подобряване на социалната услуга и за създаване на инициативи в общността. В месечен „План за мониторинг” ще се извършват периодични оценки от екипа на степента на изпълнение на дейностите съобразно графика, като при несъответствия ще се извършват коригиращи действия и ще се следи за резултата от тях. Ще се следи за съответствие на доставяното оборудване и материали със заложените технически спецификации, за отговорното в качествено и количествено отношение извършване на услугите от изпълнители. Екипът за управление извършва мониторингови посещения в домовете на потребителите на услугата, като изготвя формуляри за посещения на място. Това е непрекъснат процес през целия период на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 174 285 BGN
Общ бюджет: 169 126 BGN
БФП: 169 126 BGN
Общо изплатени средства: 166 114 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 857 BGN
2014 131 257 BGN
2015 0 BGN
166 114 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 629 BGN
2014 111 568 BGN
2015 0 BGN
141 197 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 229 BGN
2014 19 689 BGN
2015 0 BGN
24 917 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Общ брой потребители на социални услуги в дошна среда /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 122
Индикатор 5 Общ брой потребители на социални услуги в дошна среда /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - договор 122
Индикатор 6 Брой обучени лица преминали поддържащо обучение - 122
Индикатор 7 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта / - 122
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция - 122
Индикатор 9 Брой лица придобили опит в предоставяне на социални услуги - 122


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз