Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0042-C0001
Номер на проект: ESF-1109-01-01005
Наименование: Чрез квалификация и стажуване,към успешно участие в пазара на труда
Бенефициент: Национална асоциация за икономическа и социална интеграция
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 13.11.2012
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да обедини усилията на заинтересованите страни на местно равнище, включително на структурите на гражданското общество в лицето на НПО за мотивация и подкрепа на лицата от най-рисковата и уязвима група сред безработните - обезкуражените и неактивните лица. Да повиши икономическата активност и интеграция на неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда и тяхно последващо включване в заетост. Да повиши конкурентоспособността на тези лица, да удължи активната им трудова дейност и да създаде условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация.
Дейности: 1. Организационни дейности за администрирането на Организиране дейността на офиса и екипа за изпълнение и администриране дейностите по проекта В рамките на тази дейност ще бъдат сключени договори с членовете на екипа, ще им бъдат връчени длъжностни характеристики и ще бъдат разпределени задълженията на всеки член. Ще бъдат създадени предвидените контролни структори за вътрешен контрол и мониторинг.Ще бъде определено мястото и регламентирана методиката за водене на проектната документация, както и отговорностите на всеки член от екипа. С тази дейност ще се създадат условия за успешно стартиране и провеждане на дейностите по проекта и ще се минимизират рисковете при изпълнението му.
2. Идентифициране на лицата от целевите групи и сформиране на групите за обучение по съответните специалности Подбор на предложените кандидати отговарящи на минималното входящо образователно равнище съгласно ЗПОО и ЗНЗ за съответната професия. Дейността ще гарантира избор на подходящи представители на целевите групи за предвидените обучения по избраните професии/ специалности . С тази дейност ще минимизираме риска от неуспешно приключване на обучението на част от лицата и ще гарантираме максимална ефективност на провежданите обучения и последващо стажуване . Ще се използват утвърдени методи в системата на подбора на кадри за трудовата заетост по съответните специалности, които са добре структурирани, оптимално кореспондират с поставените задачи и ще доведат до изпълнение на заложените в проектната разработка цели и резултати.
3. Провеждане на тръжни процедури за наемане на зали, доставка на материали по теория и практика за провежданото обучение и дейности по информиране и публичност, застраховка; Ще бъде изготвен План за изпълнение на тръжните процедури и бъдат организирани обществени поръчки за:1. наемане на зали за обучение,2.доставки на необходимите материали за обучението по теория и практика,3.изготвянето на материалите за информиране и публичности,4.разходи за застраховка на включените в проекта лица.
4. Провеждане на курсове за обучение за придобиване на професионална квалификация по избраните професии/специалности; Ще бъдат изготвени конкретните учебни планове, програми и времевите Графици за провеждане на обучението по групи и проведено обучение на 3 групи по професии от 1-ва квалификационна степен и 3 групи от 2-ра квалификационна степен
5. Стажуване при работодател за срок от три месеца на минимум 80% от включените и успешно завършили обучението за професионална квалификация лица ; 80% от преминалите обучение лица от целевата група ще бъдат включени в стажуване за срок от 3 месеца. Това ще им осигури възможност за придобиване на опит по професията, по която са преминали обучение и ще подпомогне тяхната последваща реализация на пазара на труда.
6. Отчитане на дейностите на етапите на изпълнение-междинни и окончателни отчети Изготвяне на финансови и административен-междинни технически отчети и краен отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 163 673 BGN
Общ бюджет: 154 944 BGN
БФП: 154 944 BGN
Общо изплатени средства: 154 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 406 BGN
2014 85 535 BGN
2015 0 BGN
154 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 995 BGN
2014 72 704 BGN
2015 0 BGN
131 699 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 411 BGN
2014 12 830 BGN
2015 0 BGN
23 241 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз