Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0040-C0001
Номер на проект: 12-11-58
Наименование: Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 04.12.2012
Дата на приключване: 04.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново за постигане на по-голяма ефективност и избягване дублирането на функции
Дейности: Дейност 5. Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура. Дейността ще се извършва паралелно с Дейност 4, съгласно резултатите от Дейност 2 и в съответствие с изготвените документи по Дейност 3. Същността на дейността се изразява в: Разработване / усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, и процедури; Разработване на инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията; Въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените; Въвеждане на механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури; Разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението.
Дейност 3. Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на администрациите. След приключване на Дейност 2 и на база направените препоръки и изготвените планове за действие се предвижда разработването на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на администрациите. Новата мисия и визия за развитие на общинските администрации логично рефлектира върху документите, върху които почива нейното функциониране и дейност.
Дейност 8. Дейности за информация и публичност Изпълнението на дейността ще бъде извършено съвместно между Общините участници в проекта и избран по реда на ЗОП изпълнител. Целта на изпълняваната дейност е да бъдат информирани местните общности и широката общественост за резултатите от изпълнението на проекта и приносът на ОПАК и ЕСФ за неговото реализиране.
Дейност 7. Провеждане на конференции, семинари, кръгли маси, дискусии. Провеждане на конференции, семинари и кръгли маси за идентифициране на нуждите и получаване на препоръки и обратна връзка по изпълнение на залегналите в настоящия проект дейности и заложените разултати.
Дейност 6. Организиране и провеждане на работни срещи 1. Сформиране на работна група – екип за управление на проекта 2. Сформиране на работна група включваща ръководителя на екипа, ръководителя на външния екип, кметовете/ упълномощени зам.кметове на четирите общини и представители на заинтересованите страни. 3. Сформиране на работна група за функционален анализ, включващи ръководителя на проекта, в качеството си на “секретар по общински дейности”, представител на кандидата, експертите на длъжност “секретар по общинските дейности”, представители на партньорите и членовете на външния екип, извършващ функционалния анализ. С това се цели пълно покритие при анализа на четирите общини. Допуска се в работните групи да се включват членове на съответната общинска администрация или възможни ротации (включване на външен за съответната администрация експерт от друга община – бенефициент или партньор в настоящия проект). На работните срещи се предвижда да бъде обсъждан напредъка по изпълнение на проекта, съгласуване на целите на функционалния анализ, предложените препоръки и план за действие и т.н. Със стартирането и/или при приключването на Дейности 1,2,3,4, 5 и 7 ще бъдат провеждани работни срещи.
Дейност 1. Управление на проекта Създава се екип за организирането и управлението на проекта. Екипът се състои от един ръководител, един счетоводител, един юрист, един координатор и връзки с обществеността, представители на кандидата и по един помощник – координатор и по един секретар по общински дейности, представители на пратньорите. Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта. Участва в екипа за провеждане на функционалния анализ. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства. Контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта.
Дейност 4. Оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности. Представлява практическа реализация на резултатите от извършения функционален анализ. С приключването на тази дейност ще приключи и реалното преструктуриране на администрациите на четирите Общини.
Дейност 2. Извършване на функционален анализ и изследване на работните поцеси Дейността представлява извършване на функционален анализ, прилагайки Единната методология за извършване на функционален анализ в държавната администрация. Всяка поддейност е етап от провеждането на функционалния анализ. Това включва: Планиране и подготовка на функионалния анализ - Сформиране на екип (от възложителя и външен изпълнител, избран с процедура по ЗОП); съвместно идентифициране на заинтересованите страни; определяне на основната цел на анализа; избор на методи и техника, съгласно изискванията; Провеждане на функционален анализ - Събиране на информация; анализ на текущото състояние; Провеждане на информационни кампании за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ. Изготвяне на план за действие - Приоритизиране на областите за подобрения и извеждане на предложения за осъществяването им; Мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалния анализ - оценка на изпълнението на резултатите от анализа – приложените и предприети мерки за подобрения.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 193 805 BGN
Общ бюджет: 151 756 BGN
БФП: 151 756 BGN
Общо изплатени средства: 151 756 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 811 BGN
2014 99 393 BGN
2015 15 552 BGN
151 756 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 128 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 289 BGN
2014 84 484 BGN
2015 13 219 BGN
128 993 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 522 BGN
2014 14 909 BGN
2015 2 333 BGN
22 763 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Брой разработени (други) анализи
Индикатор 5 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 6 Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи
Индикатор 7 Разработени предложения за промени в устройствени правилници
Индикатор 8 Брой разработени/ усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури
Индикатор 9 Брой разработени инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията
Индикатор 10 Брой въведени стратегии за организационно развитие
Индикатор 11 Брой въведени модели за управление на промените
Индикатор 12 Брой въведени конкретни механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури
Индикатор 13 Брой разработени индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението в конкретни администрации
Индикатор 14 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 15 Брой проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 16 Брой аутсорсвани дейности
Индикатор 17 Дейност 1.Успешно изпълнен и отчетен проект, в т.ч. междинни и оконча¬телни отчети, протоколи от заседания на Екипа за управление, Изградена за целите на проекта Система за управление, вкл. Правила и проце¬дури за отчитане и мониторинг на резул¬татите и д
Индикатор 18 Дейност 2 Функционални анализи, извършени от админи¬стра¬тивни структури;
Индикатор 19 Дейност 2 Препоръки и приет План за действие за оптими¬зиране на функциите и оргବнизационно пре¬стру¬¬ктуриране на адми¬ни¬страциите, за подо¬бряване на ефектив¬ността, ефикасността и икономичността от дей¬но¬стта на администра¬циите;
Индикатор 20 Дейност 3. Предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи; Предложения за проме¬ни в устройствени пра¬ви¬л¬ници
Индикатор 21 Дейност 4 Разработени доклади
Индикатор 22 Дейност 4. Администрации, пред¬приели мерки за оптимизация на проце¬дури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 23 Дейност 5 Разработени/ усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури
Индикатор 24 Дейност 5. Разработени инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията
Индикатор 25 Дейност 5 Въведени стратегии за организационно разви¬тие
Индикатор 26 Дейност 5 Въведени модели за управление на проме¬ните
Индикатор 27 Дейност 5 Въведени конкретни механизми за оценка на ефикасността и ефекти¬вността на админи¬стративните структури
Индикатор 28 Дейност 5. Разработени индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението в конкре¬тни администрации
Индикатор 29 Дейност 6 Проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 30 Дейност 7 Проведени конференции, кръгли маси и дискусии
Индикатор 31 Дейност 7. . участници
Индикатор 32 Дейнсост 8 Брой публикации в местната преса и национални издания ;
Индикатор 33 Дейнсост 8 Разработени и излъчени радио клипове;
Индикатор 34 Дейнсост 8.Разпространени прессъобщения
Индикатор 35 Дейнсост 8. Проведени пресконференции
Индикатор 36 Дейнсост 8 Проведени интервюта
Индикатор 37 Дейнсост 8 Разработени и разпр¬о¬странени информа¬ционни и рекламни материали (презентации, брошури, плакати.);
Индикатор 38 Дейнсост 8 Интернет банери
Индикатор 39 Дейнсост 8 Информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз