Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0091-C0001
Номер на проект: ESF-1109-01-07014
Наименование: Строим нашето бъдеще
Бенефициент: Барези 1ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 13.11.2012
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се развие човешкия потенциал, като се инвестира в квалификация и обучение и се повиши икономическата активност, интеграция и конкурентноспособност на уязвими групи и неактивни лица на пазара на труда за да се гарантира пълноценното им участие в обществото, икономическо и социално сближаване и създаване на трайна заетост.
Дейности: Дейност 1: Прилагане на мерки за информиране и публичност Планира се изпълнението на серия от мерки за информиране и публичност, които да създадат условия на прозрачност при изпълнение на дейностите по проекта и информираност на обществото за целите на проекта, постигнатите резултати и ефекта за целевите групи и общността: 1. Създаване на информационна брошура - съдържа информация за целия процес на изпълнение на проекта информация за финансирането, за планираните дейности и очакваните резултати. 2. Провеждане на встъпителна среща - На встъпителната среща ще бъдат поканени местни ключови партньори – Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално подпомагане”, представители на общинските администрации, на партньорите, местни медии. Ще присъстват и потенциални представители на целевите групи, които впоследствие ще бъдат включени в проекта. Ще бъдат раздадени химикалки и информационни папки на участниците в срещата. 3. Изработка на материали за устойчивост на проекта с цел запознаване с дейностите от широк кръг хора . Ще се раздадат химикалки, тефтери и чанти с печат. 4.Изработка на 2 информационни табели за популяризиране на проекта за да се осигури по- добра „видимост” на дейностите по проекта.
Дейност 2: Провеждане на професионално обучение Обученията ще се осъществят съгласно ДОИ и изискванията на НАПОО за професионално образование ,за подбора на обучаващата фирма ще се направи процедура по ПМС 55, а самото обучение ще продължи общо 6 месеца. Ще бъде използвани материали и консумативи за практическото обучение, с цел по-добро усвояване и онагледяване на учебния материал. Ще бъдат сформирани 2 курса: 1. Курс за професия ”Строител” код 582030; специалност:- "Вътрешни облицовки и настилки" - код 5820306, ІІ квалификационна степен с общо обучаеми лица 20 лица, в една група - 20 лица. Общ брой часове 660 часа, в т. ч. Брой часове по теория: 264 часа. Брой часове по практика: 396 часа. 20- представители на целевата група ; 2 Курс за професия ”Помощник в строителството” код 582080; специалност:- "Основни и довършителни работи" - код 5820801, 1. I–ва квалификационна степен, в една група с 20 обучаеми лица. Общ брой часове 300 часа , в т. ч.; Брой часове по теория: 120 часа. Брой часове по практика: 180 часа. ове по теория: 120 часа. Брой часове по практика: 180 часа. Обучението ще се осъществява на модулен принцип. След завършване на всеки модул от учебния план ще се извършва изпитна проверка на придобитите знания – компетенции чрез тестове, писмени разработки, решаване на казуси и др. За провеждане на обучението ще бъде наета фирма по ПМС 55/2007г. Обучаваните получават за лично ползване и самоподготовка учебници и учебни материали, съдържащи основните моменти от изучаваните предмети. Обученията завършват с полагане на изпит в съответствие с изискванията за придобиване на квалификационна степен с издаване на свидетелства.
Дейност 3. Включване в стажуване на успешно завършилите обучение Планира се 32 лица успешно завършили курса лица да се включат в тримесечно стажуване по придобитите специалности. Те ще упражняват професията си, като фирмите ще следят и контролират ежедневно качеството на изпълняваните от тях дейности.
Дейност 4: Анализ на резултатите и провеждане на заключителна среща по проекта Планира се организиране на заключителна информационна среща, на която да се поканят представители на ключови партньори, на местните институции, потребители на социални услуги и други лица. На срещата ще се представят извършените дейности по проекта, както и резултатите, които са постигнати. Ще се даде възможност на представителите на целевите групи да споделят своите впечатления от участието си в обученията и последвалото стажуване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 325 BGN
Общ бюджет: 105 997 BGN
БФП: 105 997 BGN
Общо изплатени средства: 105 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 465 BGN
2013 0 BGN
2014 82 532 BGN
2015 0 BGN
105 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 945 BGN
2013 0 BGN
2014 70 152 BGN
2015 0 BGN
90 098 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 520 BGN
2013 0 BGN
2014 12 380 BGN
2015 0 BGN
15 900 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз