Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0054-C0001
Номер на проект: ESF-1109-01-07013
Наименование: "Нова професия,нова работа,по-добър живот"
Бенефициент: ЕТ "Деси-92-Миряна Йотова"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се развие човешкия потенциал, като се инвестира в квалификация и обучение и се повиши икономическата активност, интеграция и конкурентноспособност на уязвими групи и неактивни лица на пазара на труда за да се гарантира пълноценното им участие в обществото, икономическо и социално сближаване и създаване на трайна заетост.
Дейности: Дейност 1: Прилагане на мерки за информиране и публичност Планира се изпълнението на серия от мерки за информиране и публичност, които да създадат условия на прозрачност при изпълнение на дейностите по проекта и информираност на обществото за целите на проекта, постигнатите резултати и ефекта за целевите групи и общността: 1. Създаване на информационна брошура - съдържа информация за целия процес на изпълнение на проекта информация за финансирането, за планираните дейности и очакваните резултати. 2. Провеждане на встъпителна среща - На встъпителната среща ще бъдат поканени местни ключови партньори – Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално подпомагане”, представители на общинските администрации, на партньорите, местни медии. Ще присъстват и потенциални представители на целевите групи, които впоследствие ще бъдат включени в проекта. Ще бъдат раздадени химикалки и информационни папки на участниците в срещата. 3.Изработка на 2 информационни табели за популяризиране на проекта за да се осигури по- добра „видимост” на дейностите по проекта.
Дейност 2: Провеждане на професионално обучение Обученията ще се осъществят съгласно ДОИ и изискванията на НАПОО за професионално образование ,за подбора на обучаващата фирма ще се направи процедура по ПМС 55, а самото обучение ще продължи общо 6 месеца. Ще бъде използвани материали и консумативи за практическото обучение, с цел по-добро усвояване и онагледяване на учебния материал. Ще бъдат сформирани 3 курса: 1. Курс за професия "Организатор на туристическа агентска дейност" - код 812010 с общо обучаеми лица 10 лица, в една група - 10 лица. Общ брой часове 960 часа , в т. ч.; Брой часове по теория: 384 часа. Брой часове по практика: 576 часа. 2. Курс за професия «Работник в озеленяването» код 622030 в една група с 20 обучаеми лица. Общ брой часове 300 часа , в т. ч.; Брой часове по теория: 120 часа. Брой часове по практика: 180 часа. 3. Курс за професия «Готвач», код 811070, с общо обучаеми лица 10 лица, в една група - 10 лица. Общ брой часове 660 часа, в т. ч. Брой часове по теория: 264 часа. Брой часове по практика: 396 часа. Обучението ще се осъществява на модулен принцип. След завършване на всеки модул от учебния план ще се извършва изпитна проверка на придобитите знания – компетенции чрез тестове, писмени разработки, решаване на казуси и др. За провеждане на обучението ще бъде наета фирма по ПМС 55/2007г. Обучаваните получават за лично ползване и самоподготовка учебници и учебни материали, съдържащи основните моменти от изучаваните предмети. Обученията завършват с полагане на изпит в съответствие с изискванията за придобиване на квалификационна степен с издаване на свидетелства.
Дейност 3. Включване в стажуване на успешно завършилите обучение Планира се 32 лица успешно завършили курса лица да се включат в тримесечно стажуване по придобитите специалности. Те ще упражняват професията си, като фирмата и ИМ ще следят и контролират ежедневно качеството на изпълняваните от тях дейности.
Дейност 4: Анализ на резултатите и провеждане на заключителна среща по проекта Планира се организиране на заключителна информационна среща, на която да се поканят представители на ключови партньори, на местните институции, потребители на социални услуги и други лица. На срещата ще се представят извършените дейности по проекта, както и резултатите, които са постигнати. Ще се даде възможност на представителите на целевите групи да споделят своите впечатления от участието си в обученията и последвалото стажуване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 230 BGN
Общ бюджет: 119 927 BGN
БФП: 119 927 BGN
Общо изплатени средства: 119 927 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 646 BGN
2013 0 BGN
2014 95 281 BGN
2015 0 BGN
119 927 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 949 BGN
2013 0 BGN
2014 80 989 BGN
2015 0 BGN
101 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 697 BGN
2013 0 BGN
2014 14 292 BGN
2015 0 BGN
17 989 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз