Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0069-C0001
Номер на проект: ESF-1109-05-10003
Наименование: Професионално обучение и стажуване - инструмент за подобряване положението на уязвимите групи и неактивни лица в Лом и Монтана
Бенефициент: Регионален център за развитие и усъвършенстване на човешки ресурси ЕООД гр. Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 22.11.2012
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Повишаване на икономическата активност на 24 безработни лица от Лом и 24 безработни лица от Монтана от уязвими групи, неактивни и обезкуражени лица на пазара на труда, както и повишаване конкурентноспособността им, с фокус върху нуждите от подобряване на уменията на нискоквалифицираните работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация.
Дейности: 1. Организация, координация, управление и мониторинг Ще бъде сформиран екип по проекта и ще бъдат разпределени всички ангажименти и отговорности, ще бъдат оформени плановете за работа и система от Вътрешни правила за мониторинг и управление. Ръководителят сключва индивидуални договори при ясно дефинирани ангажименти. Правят се подробни времеви графици за оперативните срещи, уточнени в план-графика на дейностите. Ръководителят на проекта ще предоставя подробна информация за дневния ред на всяка една от тях, като си запазва правото за насрочване на допълнителни такива при необходимост. Ще бъдат разработени необходимите инструменти и механизми за успешното реализиране на проекта и постигане на неговите цели. Финансова отчетност на дейностите по проекта ще се извършва своевременно и по искане на договарящата страна, съобразно заложените методи за финансово управление. Дейността ще бъде съобразена с изискванията на Договарящия орган на ОП „РЧР”.
2. Публичност и визуализация 2.1.Мултимедийно представяне и отчитане на проекта. Ще се организират две срещи - в началото и в края на проекта. Ще бъдат поканени представители на местната власт, медиите в гр. Лом и Монтана, представители от уязвими групи на пазара на труда, ДБТ, представители на бизнес средите и широката общественост. Ще се изработят две мултимедийни презентации, които ще се представят в началото и в края на проекта, като мястото на събитията са Заседателните зали на Община Лом и Община Монтана 2.2.Разработване, отпечатване и разпространение на печатни материали: • 200 информационни листовки за целите и дейностите по проекта за гр. Лом и Монтана; • 200 информационни листовки за резултатите от реализацията на проекта за гр. Лом и Монтана; • 3 табели зa поставяне при партньорите на проекта; • 3 банера за популяризиране на приноса на ОП „РЧР” и ЕСФ, който ще се поставя на видно място при провеждане на всички инициативи. 2.3.Публикации в местните вестници • 2 репортажа в „Лом прес”; • 2 репортажа в „Монт прес”. Всички дейности по информиране и публичност на настоящето проектно предложение ще бъдат в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 1828/2006 и в съответствие с клаузите на Договора за безвъзмезна финансова помощ.
3. Осигуряване на достъп на безработните до професионална информация Ще бъдат идентифицирани уязвимите групи на пазара на труда чрез ДБТ Лом и ДБТ Монтана при активното съдействие на екипа на проекта. Ще се проведат две мотивационни срещи с представители на уязвими групи и неактивни лица на пазара на труда за същността и съдържанието на професията, условията за придобиването й, съществуващите възможности, перспективи за намиране на работа и кариерно развитие на работното място. При необходимост ще се използва метода „работа на терен”, който е особено подходящ по отношение на третата целева група, включена в проекта, както и индивидуално информиране, включващо професионална консултация и съветване. Определените лица ще бъдат насочени към курсовете за професионално обучение.
4. Адаптиране на обучителни програми Ще бъдат разработени и адаптирани обучителни програми, които да отговарят на потребностите и специфичните характеристики на избраната целева група. Преподавателите от обучителната организация ще разработят съответните модули и в съответствие със заложените в проекта цели, ще изберат методите за обучение по теория и практика. Програмите ще се съгласуват с партньорите по проекта, като по този начин ще се утвърди партньорския подход във взаимоотношенията: обучаем - обучаваща организация– работодател.
5. Подготовка и провеждане на тръжна процедури за избиране на доставчици Проектният екип ще подготви необходимата тръжна документация съгласно изискванията на нормативните актове. Ще се проведе процедура за избор на доставчици на материали и консумативи необходими за обученията; за управление и отчитане на проекта; за публичност и визуализация.
6. Провеждане на професионално обучение по професия „Озеленител”, специалност „Парково строителство и озеленяване” в Община Лом и Община Монтана. Ще се проведе обучение по част от професията „Озеленител”, специалност „Парково строителство и озеленяване”-втора степен в рамките на 300 часа /100 часа теория и 200 часа практика/ на 24 представители на целевата група от Община Лом и 24 от Община Монтана. Обучаемите ще бъдат разделени в 4 групи по 12 души. Обучението ще се проведе от РЦРУЧР ЕООД Лом, притежаващ Лиценз № 200612355 на НАПОО. Тази дейност е основна за проекта. Избраната специалност е широкопрофилна, даваща възможност представителите на целевата група, включени в обучението да получат знания и умения по следните модули: Модул1 ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1.Здравословни и безопасни условия на труд 2. Икономика Модул 2 ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1.Чужд език по професията Модул 3 СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 1.Паркова перспектива с чертане 2. Декоративна дендрология с разсадници 3. Цветарство 4. Геодезия 5. Рисуване 6. Механизация на парковото строителство 7. Паркова архитектура и фитодизайн 8. Парково строителство 9. Защита на парковата растителност 10. УЧЕБНА ПРАКТИКА 11. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • познава и прилага методите на засаждане на различни дървесни и храстови видове и последващо отглеждане; • познава и прилага технологията за изграждане на живи плетове и тяхната поддръжка; • познава и прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи; • познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство; • познава и прилага технологиите и методите за вертикално озеленяване на сгради, архитектурни съоръжения, балкони и тераси; • познава и прилага технологиите и методите за изграждане на скални кътове, алпинеуми и водни площи.
7. Осигуряване на възможност за стажуване Успешно завършилите и получили Удостоверение за професионално обучение ще бъдат назначени на стаж в рамките на три месеца във фирмите-партньори по проекта, заявили предварително ангажиментите си. Те ще придобият практически умения за работа на конкретно работно място. Преподавателите, съвместно с определени от работодателите специалисти, определят конкретните места за стажуване във фирмите-партньори. Особено внимание ще бъде обърнато на лицата, за които тримесечния стаж е първо работно място. Очакваме позитивната работна среда, създадена от фирмите и стажантите през тези три месеца да формира професионални качества и умения, като по този начин повиши шансовете им за трудова заетост в бъдеще. С лицата назначени за стаж във фирмите партньори ще бъдат сключени договори и ще им бъде изплащано месечно възнаграждение в рамките на допустимото по програмата.
8. Разработване на минипроекти „Малка градина” в края на стажуването. Това е иновативен момент в методологията за обучение на безработните, участници в проекта. В края на стажа ще се даде възможност за реализация на индивидуален или групов проект „Малка градина”. Идеите ще бъдат разработени с помощта на специалист по ландшафтна архитектура и реализирани на определени места-общинска и държавна собственост за парково, вертикално и вътрешно озеленяване. Разработването им е мотивиращ и активиращ момент за себеизява, творчество и възможност да приложат професионални умения, като по този начин ще се повишат и шансовете им за заетост.
9. Организиране на публична борса –възможност за предоставяне на посреднически услуги в нетрадиционна среда. Идеята е в миниикономическо пространство, по време на работата на проектите „Малка градина” да се създаде възможност за посредничество извън рамките на отделната институция „ДБТ”. Работодатели /не само партньорите по проекта/, представителите от ДБТ и кандидатите ще се срещнат в неформална позитивна работна среда, ще имат активни взаимодействия, ще обменят информация за възможностите за реализация, налични свободни работни места, размер на трудовото възнаграждение, готовност за започване на работа и други. Философията на изнесената публична борса е по-голяма публичност, присъствие на повече работодатели и активизиране на общата политика по заетост.
Партньори
Партньори:
“Паркстрой” ООД
ГК - Лом ООД
Изпълнители:
ЕТ ТАНЯ ИВАНОВА ЛОМ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 404 BGN
Общ бюджет: 84 173 BGN
БФП: 84 173 BGN
Общо изплатени средства: 84 172 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 658 BGN
2014 25 514 BGN
2015 0 BGN
84 172 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 859 BGN
2014 21 687 BGN
2015 0 BGN
71 546 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 799 BGN
2014 3 827 BGN
2015 0 BGN
12 626 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз