Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0100-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Да подадем ръка"
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 04.12.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Създаване на "Звено за услуги в домашна среда", предоставящо три типа почасови услуги в домашна среда - за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности, което да гарантира по-висока ефективност на предоставените услуги при използването на значително по-малък динансов ресурс чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползсване на рзлични социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1 „Организация и управление на проекта” Дейностите са необходими за: детайлно запознаване с идеята и предвидените инициативи; уточняване начините за съгласуване на действията в процеса на реализация; развитието на проекта; предприемане на коригиращи действия и представяне на оценки по изпълнението. Ще бъде приложена социометрия за обратна връзка, позволяваща отчитане на нагласите и очакванията на участниците; степента на тяхната ангажираност във всяка проведена инициатива; нивото на осъзната потребност от сътрудничество. Ще бъдат ангажирани и представители на заинтересованите страни – ДСП, РДСП, ОЗД, ДБТ, РИО, РЗИ, ДИТ, НПО на хора с увреждания, обществени и частни организации – доставчици на социални услуги. Ще се извършват ежемесечни посещения и проверки с цел осигуряване на обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги.
ДЕЙНОСТ 2 „Оценка и подбор на потребителите” Методологията на социални услуги, които ще бъдат предоставяни, изисква извършването на персонална работа с потребителите в семейна среда, специфична за всеки отделен случай. Това налага диференциран подбор, основан на обективна оценка за селективно определяне на потребностите на обслужваните лица, с оглед оказване на адекватна помощ за максимално задоволяване на заявените потребности от социална подкрепа.
ДЕЙНОСТ 3 „Подбор и назначаване на доставчиците на услугите” Методологията на социални услуги изисква извършването на персонална работа с потребителите в семейна среда, специфична за всеки отделен случай. Това налага диференциран подбор, основан на обективна оценка за личните качества на кандидатите за почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности, и техните реални възможности да се справят успешно със задълженията си по предоставянето на услуги.
ДЕЙНОСТ 4 „Избор на външни изпълнители за обезпечаване дейностите по проекта” Община Долна Митрополия е задължена, при привличане на външни ресурси, да организира тръжни процедури за избор на фирми-изпълнители според ЗОП. Посочените позиции в бюджета са необходими за техническо обезпечаване и гарантиране качество на дейностите по: управление и предоставяне на социални услуги. Документацията, необходима за избор на външни изпълнители ще бъде изготвена от екипа по управление на проекта.
ДЕЙНОСТ 6 „Предоставяне на три типа почасови услуги в домашна среда – за лична помощ, за социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности” Подобряване качеството на живот на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, включително деца и техните семейства и намаляване степента на риск от зависимост от институционални грижи, изисква оказване на индивидуална подкрепа в домашна среда за създаване възможности, потребителите на социални услуги да бъдат по-независими, да взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и начина си на живот. Дейността ще се осъществява, съгласно ЗСП и ППЗСП и в съответствие с разработените методики за предоставяне на социалните услуги в общността; ЗЗД; ЗИХУ, ЗЗЛД, ЗЗБУТ, ЗЗД ; и Методиката за изчисление на потребителската такса . Порядъкът на дейностите включва: 1.Сключване на договори между доставчика, потребителите и наетите, които регламентират правата и задълженията на трите страни, видовете дейности по предоставянето на услуги, времетраене и честота на извършване и т.н.; Изготвената първоначално оценка на потребностите на потребителите. 2. На тази база, се изготвят индивидуални планове за предоставяне на услуги на потребителите, с описани дейности в съответствие с потребностите им. Актуализацията им е обвързана с промените в оценките на потребностите и на риска за потребителите. 3. Видове помасови услуги: Почасова дейност за лична помощ – помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, рехабилитационни услуги, придружаване до детско или учебно заведение болнично заведение и др.; Почасова дейност за социална подкрепа и социално включване – помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване при посещения на културни мероприятия др., помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции и други видове дейности в социалната работа с представителите на целевата група; Почасова дейност за помощ при комунално-битови дейности – пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. Паралелно ще се провеждат консултации за потребителите.
ДЕЙНОСТ 5 „Обучение на персонала” Предоставянето на социалните услуги СА и ДП изисква усвояване на допълнителни знания и умения за формиране на необходимата професионална подготовка за работа. Обучението започва още на етап-подбор на кандидатите, като въвеждащо „Запознаване с услугите” в сферата на тази специализирана дейност и степента на успеваемост, която доказват участниците, предопределя избора на наетите лица. Програмата за обучение ще бъде разработена в съответствие с Методиките за предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
ДЕЙНОСТ 7 „Информация и публичност” Конференциите (2 бр. встъпителна и заключителна) и информационните срещи в шест населени места са организирана форма за масово информиране, където присъствието на представители на медиите и другите заинтересовани страни осигурява публичен форум за поставяне във фокус актуалната проблематика, адресиране на послания и популяризиране на намерения за предприемане на целенасочени действия. Презентациите и печатните материали придружават проектното изпълнение в отделни негови части – екпини срещи, пресконференции, публични форуми, обучения и представяне на социалните услуги; позволяват фрагментиране на конкретиката; отразяват етапното развитие и онагледяват резултатите от осъществените инициативи. Публикациите са медиен инструментариум за въздействие в полза на проекта, за да бъде припознат от обществеността като приоритетен; имат характер на обяви, когато се отнасят до провеждането на предстоящи събития; притежават предимството да представят тематичната обвързаност на дейностите по уникален начин; позволяват поддържането на „горещи” рубрики по дадени проблеми.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 799 BGN
Общ бюджет: 175 141 BGN
БФП: 175 141 BGN
Общо изплатени средства: 164 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 948 BGN
2014 93 205 BGN
2015 0 BGN
164 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 306 BGN
2014 79 224 BGN
2015 0 BGN
139 530 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 642 BGN
2014 13 981 BGN
2015 0 BGN
24 623 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз