Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0148-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Заедно - за един по-добър живот”
Бенефициент: Община Чирпан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 04.12.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: По проекта се предвижда създаването на едно Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж - Чирпан. За персонал в Звеното ще бъдат наети безработни лица в трудоспособна възраст, които да обслужват нуждаещите се лица на територията на община Чирпан. Услугите, които ще се предоставят ще бъдат три основни вида: дейности за лична помощ, в т.ч. дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта Обезпечеността на проекта с човешки ресурси с необходимата квалификация, опит и позиция е един от най-важните фактори за успешната му реализация. Членовете на екипа са отговорни за подготовката и проверката за съответствие на цялата документация, свързана с разработването, изпълнението и контрола на проекта.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Необходимо е да бъдат разработени и проведени обществени поръчки, съгласно ЗОП за избор на изпълнители за Публичност на проекта, доставка на материали и консумативи, доставка на оборудване на звеното, избор на обучаваща организация, одит по проекта и други.
Дейност 3. Публичност и визуализация на проекта, популяризиране за услугите и провеждане на кампания сред потенциалните потребители на социалните услуги и кандидатите за работа; Проектът ще стартира с информационна пресконференция, на която ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите и същността на проекта, както и обхвата на социалните услуги „дейности за лична помощ, в това число и дейности със социална насоченост”, „дейности за социална подкрепа и социално включване” и „комунално – битови дейности” и реда за тяхното предоставяне. За целта ще бъде необходимо първо сключването н договори с подизпълнители, за отпечатване на брошури, табели, банери и други. Във всички населени места на общината ще бъдат разпространени плакати с информация за проекта. Привлечените заинтересовани страни ще разпространят след населението брошури, даващи подробна информация за предоставяните услуги, начин на кандидатстване както за ползване на услугите, така и за работа. След стартиране предоставянето на услугите в местната преса ще бъде публикувана информация за броя на потребителите и назначеният персонал на Звеното за предоставяне на услуги в дома, към Домашен социален патронаж – Чирпан. Проектът ще приключи със заключителна пресконференция и ще бъдат отпечатани и 100 броя брошури, отразяващи реализираният проект и постигнатите резултати. Публичност на проекта се осъществява през цялото време на реализация на проекта.
Дейност 4 . Подбор и назначаване на персонала за управление на звеното и на служителите, които ще предоставят социалните услуги в дома Обявяване на период, в който всички желаещи да бъдат назначени като технически сътрудник, младши специалист „Социални дейности”, социални асистенти или домашни помощници подават молби. Екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор, класиране и назначаване на персонала на Звеното.
Дейност 5. Подбор на потребителите на социални услуги; Обявяване на период за набиране на заявления на желаещи да ползват социалните услуги „дейности за лична помощ, в това число и дейности със социална насоченост”, „дейности за социална подкрепа и социално включване” и „комунално – битови дейности”. Всички подадени заявления за ползване на почасовите услуги ще бъдат включени в първоначалният подбор на потребители на услугите, след което от 4 месец до 15 месец от реализация на проекта, заявления ще продължат да бъдат набирани, с цел поддържане на актуален регистър на резервни кандидат потребители, които при необходимост да бъдат включени в проекта. Набирането на заявленията и обработването им първоначално ще бъда извършвано от Екипа по проекта, като след назначаването, тази дейност ще бъде извършвана от персонала по управление на Звеното за предоставяне на услуги в дома.
Дейност 6. Разработване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на потенциалните потребители за удовлетворяване на конкретните нужди; На всяко лице подало молба за ползване на социални услуги се разработва индивидуална оценка на потребностите . Оценките се разработват от Дирекция “Социално подпомагане” (ДСП). За разработването на оценките и класирането на кандидатите в низходящ ред на ДСП ще са необходими 20 работни дни (1 месец) съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за почасови услуги, което означава 4-ти месец от реализацията на проекта, за да се успее да се стартира с предоставянето на услугите от 6 месец.
Дейност 7. Провеждане на въвеждащо обучение на класиралите се кандидати за предоставяне на услугите в домашна среда, с цел предоставяне на качествени услуги; Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на кандидатите за социални асистенти и домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя за изграждане на умения и знания, необходими за удовлетворяване на неговите конкретни нужди и потребности. Поради придобитият до момента опит в предоставянето на социални услуги в реализирани проекти, се предвижда да бъдат обучени допълнително кандидати, с цел да се покрие едно бъдещо текучество на персонала на звеното.
Дейност 8. Сключване на трудови договори с персонала на Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда Сключване на трудови договори за предоставяне на социалните услуги „дейности за лична помощ, в това число и дейности със социална насоченост”, „дейности за социална подкрепа и социално включване” и „комунално – битови дейности” между одобрените и преминали обучение кандидати, които ще изпълняват този вид услуги и Община Чирпан”, като работодател. Ще бъдат сключени и трудови договори с персонала по управление на Звеното – технически сътрудник и Младши специалист „Социални дейности”
Дейност 9. Разработване и прилагане на индивидуален план и индивидуален график за всеки потребител на социалните услуги към договорите. Съобразно конкретните нужди и потребности на ползвателите на социалните услуги ще бъдат разработени индивидуални планове и индивидуални графици за всеки един от тях, които ще бъдат неразделна част от тристранните договори. На 6 месеца ще бъдат преразгледани индивидуалните планове и графици за всеки един потребител.
Дейност 10: Сключване на тристранни договори с потребителите и предоставяне на почасови социалните услуги в дома Сключване на тристранни договори между потребителите на социалните услуги „дейности за лична помощ, в това число и дейности със социална насоченост”, „ дейности за социална подкрепа и социално включване” и „комунално – битови дейности”, Община Чирпан, като доставчик на този вид услуги и назначените изпълнители на длъжността „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”. В рамките на 12 месеца в различните населени места на територията на Община Чирпан се предвижда да бъдат предоставяни почасови услуги на 76 потребители. Тристранните договори се сключват непосредствено преди стартиране предоставянето на услугите. Поради тази причина, те ще бъдат сключени в края на месец 5, за да бъдат налични в самото начало на месец 6, когато стартира и 12 месечното предоставяне на почасовите услуги н домашна среда.
Дейност 11: Управление на проекта Разходването на средства на Европейския фонд за регионално развитие изисква внедряване на процедури за гарантиране на ефективността и целесъобразността на изразходваните средства. Един от инструментите на тези процедури е системата на вътрешен мониторинг. Дейностите по вътрешен мониторинг включват: - Проверка на съответствието на извършените дейности с условията на сключените договори, в т.ч. спазване на сроковете на изпълнение и коректно документиране на дейностите; - Преглед на отчетните документи по проекта и осигуряване на съответствие с изискванията на Управляващия орган; - Предварително верифициране на разходите на базата на представените от изпълнителите разходооправдателни документи за извършване на строителни работи, доставка на оборудване и предоставяне на услуги; - Документална проверка и проверка на място за коректно изпълнение на договорените дейности и удостоверяване на действителното извършване на заявените за плащане дейности; - Запознаване на всички служители, участващи в изпълнението на проекта, с определението за нередност, както и незабавно докладване на всички заподозрени и/или доказани случаи на измама или нередност на Управляващия орган.
Дейност 12: Одит по проекта Ще бъде сключен договор с регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители или фирма за одит, който да действа по време на цялата продължителност на проекта. Одиторът, съгласно изискванията на УО, ще изготвя доклади за заверка на разходите, съгласно закона за независимия финансов одит, към всяко едно искане за плащане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 241 227 BGN
Общ бюджет: 231 598 BGN
БФП: 231 598 BGN
Общо изплатени средства: 212 257 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 231 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 107 396 BGN
2014 104 861 BGN
2015 0 BGN
212 257 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 287 BGN
2014 89 132 BGN
2015 0 BGN
180 418 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 109 BGN
2014 15 729 BGN
2015 0 BGN
31 839 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз