Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Помощ в дома - иновативни социални услуги в Община Кюстендил"
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 03.12.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Проекта предвижда да се създаде Звено за услуги в домашна среда, към действащия Домашен социален патронаж в Община Кюстендил. Предвидените дейности в проект "Помощ в дома - иновативни социални услуги в Община Кюстендил" ще създадат реална предпоставка съществуващия домашен социален патронаж да разшири дейността си и да предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се. Основната дейност на създаденото Звено ще бъде оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите, което ще постигне пряк социален ефект спрямо лица от уязвими групи, за да се подобри жизненото им равнище чрез предоставяне на услуги , осигуряване на заетост и други форми на пряка подкрепа за ефективно социално включване.
Дейности: Дейност 1 - Дейности по организация и управление на проекта. "Дейността по управление на проекта ще бъде организирана в следните етапи: Подготовка на работата – конкретизиране на екипа за управление на проекта и екипа за изпълнение на определени дейности по проекта, определяне на основите, ефективността и техниката на работа в екип. Управление провеждане процедурите по ЗОП; Изпълнение и вътрешен мониторинг на проекта - детайлно ръководство при подготовката, изпълнението и приключването на проекта; - управление на ресурсите – финансов (бюджет, фанансова документация, финансов контрол, финансова отчетност, изготвяне на междинни и окончателен финансов отчет със съпътстващите го разходооправдателните документи; искане за междинни и окончателно плащане, както други доклади и документи, представляващи основания за окончателно плащане) и човешки ресурс; - управление на системата за контрол и мониторинг; - управление на информацията и комуникацията; - управление на риска - определяне на дейности, с които проектът не би могъл да се справи поради високата степен на риск; използване на резултата от анализа " на риска с цел усъвършенстване на планирането на дейностите по проекта; избор на инструментариум за постоянно наблюдение и отчитане на рисковите фактори. Оценка на изпълнението на проекта - анализ на резултатите и приключване на проекта. "
Дейност 2 - Създаване на Звено за услуги в домашна среда към ДСП в Община Кюстендил, подбор и наемане на персонал. "За обслужването на нуждаещите се на територията на община Кюстендил ще се създаде Звено за услуги в домашна среда към ДСП в Община Кюстендил. Ще се наемат 1 бр. социален сътрудник и 42 бр. домашни санитари. Социалният сътрудник ще е с отговорности, свързани с изпълнението на дейностите по предоставянето на услугата (разработване на оценка, процедури и правила по управлението на риска, изготвяне на индивидуални планове за ползване на социалната услуга; вътрешен контрол – проверки в дома на потребителя) и работа с текуща документация. За длъжността „Социален сътрудник” ще имат право да кандидатстват лица завършили висше хуманитарно образование и доказали опит, умения и лични качества. Домашните санитари ще предоставят почасови услуги на потребителите в домашна среда, като оказване на подкрепа и съдействие за социално включване, помощ при извършване на комунално–битови дейности и лична помощ. Срокът за приемане на заявления от кандидати за домашни санитари ще бъде постоянен. Процесът на кандидатстване и подбор ще се извърши в условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и т.н. на кандидатите. Единственото изискване ще е кандидадите за персонал да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.С персоналът на Звеното за услуги в домашна среда към ДСП в Община Кюстендил ще бъдат сключени трудови договори, ще им бъдат връчени длъжностни характеристики. Същите ще бъдат включени в дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ще им бъде осигурено обслужване от служба по трудова медицина .
Дейност 3 - Обучение на персонала "Обучението ще се проведе като тридневен курс по 8 /осем/ часа за всяко лице, организиран в групов формат – не повече от 20 души в група. Програмата за обучението ще се утвърди от Ръководителя на проекта и ще съдържа следните теми:1. Социални услуги в общността – общи познания за грижи в домашна среда. 2. Презентация на дейностите за предоставяне на услугата по проект „Помощ в дома” и създаденото Звено за услуги в домашна среда към ДСП в Община Кюстендил. 3. Професионална роля и основни задължения на домашния санитар. 4. Етични стандарти в работата на домашните санитари. 5. Специфика на грижите в домашна среда за стари хора и за деца и възрастни с увреждания. 6. Разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя. 7. Потребности и права на потребителите на социалните услуги. 8. Здравословни и безопасни условия на предоставяне на услугата. 9. Работа със задължителна документация. 10. Запознаване на домашните санитари с начина на прилагане на принципа на екологична устойчивост по проект „Помощ в дома” по ОП ”РЧР”. Обучението ще се извършва в зала на Община Кюстендил. Между отделните лекции в програмата ще бъдат заложени практически задачи, разисквания и дискусии по различни казуси относно предоставянето на услугите в домашна среда. Обучението ще завърши с индивидуална работа – Лист за оценка на обучението /обратна връзка/ и регистриране на участниците в присъствена форма. На всеки обучен домашен санитар ще се издаде удостоверение. Успешно преминалите курса на обучение лица, както и тези, преминалите предишни обучителни курсове, ще се включат в „Регистър на домашните санитари” в Звеното за услуги в домашна среда към ДСП в Община Кюстендил. На постъпили по време на проекта домашни санитари въвеждащото обучение ще се извършва при необходимост.
Дейност 4 - Информиране, консултиране и подбор на кандидат-потребители на услугата в община Кюстендил. Информиране на потенциалните потребители за проекта, условията за кандидатстване, дейностите, които ще предоставя Звеното за услуги в домашна среда към ДСП, място на подаване на документите и т.н чрез публикации, интервюта в печатни и електронни медии, информационно табло поставено на видно място в общинска администрация и на сайта на Община Кюстендил. На сайта на Община Кюстендил ще бъде предоставен за изтегляне и комплекта документи за кандидатстване. Тази дейност на популяризиране ще продължи през целия период на проекта. Екипът на община Кюстендил ще изготви формуляр на заявление за кандидатстване на потребителите, в който ще се опишат и необходимите документи за кандидатстване - ТЕЛК/НЕЛК /ако лицето притежава/, други актуални медицински документи, декларация, че не ползва сходна услуга, копие на лична карта, пълномощно на лице упълномощено да подаде документите на кандидат-потребителя и др. В заялението ще се предостави възможност на кандидат-потребителите да посочат и предпочитания към домашен санитар. Заявленията ще се входират в „Дневник на кандидат-потребителя” и на всеки кандидат-потребител ще се създаде лично досие. Срокът за приемане на заявления ще бъде постоянен. Комисията за подбор ще заседава ежемесечно, ще води протокол и ще се произнася с „Решение за оценка на потребностите от почасови услуги”. Водещ източник на информация за Комисията за подбор ще бъде индивидуалната оценка на всеки кандидат за потребител, предоставена от Дирекция „Социално подпомагане” Кюстендил и заявените предпочитания на потребителите. Ако броят на желаещите да ползват услугата надвиши броя на лицата, които могат да бъдат обслужвани ще бъде извършен прецизен подбор на потребителите.
Дейност 5 – Предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица. Дейността ще се извършва от домашните санитари, назначени в Звеното към ДСП-гр. Кюстендил. Услугите за лична помощ ще се предоставят на всеки потребител, с когото е сключен договор за ползване на услуга. Услугите ще се изразяват в помощ за извършване на лична хигиена, помощ при обличане/събличане, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитацианни или други специализирани услуги в дома потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение и др. Предоставянето на услугата ще се извършва съобразно изготвен индивидуален план за всеки потребител и договорените часове. В зависимост от договорените часове с потребителя за дейностите от услугата, един домашен санитар ще обслужва 1, 2 или повече потребители. Индивидуалният план ще бъде изготвен от социалния сътрудник и социален работник-доброволец от ДСП. При промяна на потребностите на потребителите и/или след изтичане на срока му, индивидуалният план ще бъде актуализиран. Формите на подкрепа ще се осъществяват с различна интензивност, като ще се предоставят в комбинация или се допълват с цел да се осигури интеграция и подкрепа на лицето.Социалният сътрудник назначен в Звеното към ДСП и социален работник-доброволец от ДСП ще извършват ежемесечни посещения на потребителите за мониторинг на предоставяните услуги. За предоставянето на почасовите услуги за социална подкрепа и социално включване потребителите ще заплащат такса, определена с Инструкция, указваща размера на таксите и начина на събирането им, приета от Общински съвет-гр. Кюстендил
Дейност 6 – Предоставяне на почасови услуги за социална подкрепа и социално включване на нуждаещи се лица. Предоставянето на почасови услуги за социална подкрепа и социално включване в домашна среда ще се извършва от домашните санитари назначени в Звеното към ДСП-гр. Кюстендил. Услугите ще се предоставят на всеки потребител, с когото е сключен договор за ползване на услуга. Услугите ще се изразяват в помощ при общуването и подържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и подаването в съответната институция и др. Предоставянето на услугите за социална подкрепа и социално включване на включените за обслужване по проекта ще се извършва съобразно изготвен индивидуален план за всеки потребител и договорените часове. В зависимост от договорените часове с потребителя за дейностите от услугата един домашен санитар ще обслужва 1, 2 или повече потребители. Индивидуалният план ще бъде изготвен от социалния сътрудник и социален работник-доброволец от ДСП. При промяна на потребностите на потребителите и/или след изтичане на срока му индивидуалният план ще бъде актуализиран. Формите на подкрепа ще се осъществяват с различна интензивност, като ще се предоставят в комбинация или се допълват с цел да се осигури интеграция и подкрепа на лицето. Социалният сътрудник, назначен в Звеното към ДСП и социален работник-доброволец от ДСП ще извършват ежемесечни посещения на потребителите за мониторинг на предоставяните услуги. За предоставянето на почасовите услуги за социална подкрепа и социално включване потребителите ще заплащат такса, определена с Инструкция, указваща размера на таксите и начина на събирането им, приета от Общински съвет-гр. Кюстендил.
Дейност 7 – Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности на нуждаещи се лица. "Предоставянето на почасови услуги за комунално-битови дейности в домашна среда ще се извършва от домашните санитари назначени в Звеното към ДСП-гр. Кюстендил. Услугите ще се предоставят на всеки потребител, с когото е сключен договор за ползване на услуга. Услугите ще се изразяват в пазаруване, подържане на хигиената в жилищните помещения, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци такси и др., приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. Предоставянето на услугите за комунално-битови дейности на включените за обслужване по проекта ще се извършва съобразно изготвен индивидуален план за всеки потребител и договорените часове. В зависимост от договорените часове с потребителя за дейностите от услугата един домашен санитар ще обслужва 1, 2 или повече потребители. Индивидуалният план ще бъде изготвен от социалния сътрудник и социален работник-доброволец от ДСП. При промяна на потребностите на потребителите и/или след изтичане на срока му индивидуалният план ще бъде актуализиран. " Формите на подкрепа ще се осъществяват с различна интензивност, като ще се предоставят в комбинация или се допълват с цел да се осигури интеграция и подкрепа на лицето. Социалният сътрудник назначен в Звеното към ДСП и социален работник-доброволец от ДСП ще извършват ежемесечни посещения на потребителите за мониторинг на предоставяните услуги. За предоставянето на почасовите услуги за комунално-битови дейности потребителите ще заплащат такса, определена с Инструкция, указваща размера на таксите и начина на събирането им, приета от Общински съвет-гр. Кюстендил.
Дейност 8 - Осигуряване на информация и публичност на проекта С цел да се осведоми обществеността за проектните дейности и да се изпълнят изискванията за публичност и прозрачност на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се проведе информационна кампания, която ще започне с пресконференция в сградата на Общината. Тя ще представи старта на проекта пред обществеността, заложените цели и очакваните резултати, както и източникът на безвъзмездната финансова помощ - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от ЕС посредством Европейския социален фонд. По време на изпълнението на проекта ще бъде поставена информационна табела в сградата, където ще се помещава Звеното за услуги в домашна среда. Проектът също така предвижда изработване на 150 броя информационни брошури с информация за целите, дейностите и резултатите от проекта, снимков материал, мнения от местни жители и 2 банера за ползване по време на предвидените информационни събития. На всички тях ще се изобразят: Логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; Наименованието на проекта, който се изпълнява; " Изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” . В рамките на проекта ще бъдат периодично публикувани прессъобщения в местните медии. В края на проекта ще се проведе втора пресконференция. На нея ще се отчетат всички извършени дейности, като ще се направи анализ на разходите и резултатите, ще се обяви официално приключването на проектните дейности. При изпълнение на всички дейности за осигуряване на информация и публичност на проекта ще се спазват стриктно техническите изисквания, заложени в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По време на реализиране на проекта ще бъдат спазени всички изисквания на финансиращия орган за визуализиране на финансовата подкрепа."
Дейност 9 -Одит на проекта Одитът ще прави проверка и анализ на управление на финансовите ресурси и организацията и поддържането на счетоводната отчетност за изпълнението на проекта. След края на дейностите ще бъде извършен финален одит, който да отчете изразходваните по проекта суми, като одитора ще представи независимо мнение относно достоверността на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 249 719 BGN
Общ бюджет: 234 231 BGN
БФП: 234 231 BGN
Общо изплатени средства: 216 403 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 234 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 124 111 BGN
2014 92 292 BGN
2015 0 BGN
216 403 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 199 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 105 495 BGN
2014 78 448 BGN
2015 0 BGN
183 943 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 617 BGN
2014 13 844 BGN
2015 0 BGN
32 460 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз