Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0116-C0001
Номер на проект: ESF-1109-03-02003
Наименование: Обучението възможност за достоен труд
Бенефициент: Информационно обслужване АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 13.11.2012
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Повишаване на адаптивността и конкурентоспособността на безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” на области Варна, Добрич, Кюстендил и Разград, посредством обучение за придобиване на професионална квалификация „Оператор на компютър” и осигуряване на производствен стаж.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта. Успешната реализация на Проекта изисква добра организация, координация, управление и контрол, предвид териториалния обхват на Проекта. За целта се сформира Екип за организация и управление на Проекта, който се състои от Ръководител, Счетоводител и Координатори за областите Варна, Добрич, Кюстендил и Разград. Екипът осъществява дейности относно: - организиране и координиране на дейностите по Проекта; - осъществяване на контакти с ДБТ по места; - контролиране качеството на провежданото обучение; - организиране на дейностите по спазване на поетите ангажименти за осигуряване на заетост на лицата успешно преминали професионално обучение; - периодично изготвяне на справки и доклади за реализацията на Проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по Проекта.
Дейност 2: Информиране и публичност. В съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на ЕК /ЕС/ № 1828 от 2006 г. и в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., се предприемат необходимите действия за популяризиране на Проекта, а именно: 1. Провеждане на информационна кампания при стартиране на Проекта за представяне на неговите цели и дейности в области Варна, Добрич, Кюстендил и Разград. 2. За оповестяване на безвъзмездната финансова помощ от ЕС, във всички документи, публикации и доклади ще се посочва изречението”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”, както и посланието на оперативната програма – „Инвестира във вашето бъдеще!”. 3. Разработване на печатни материали, които се предоставят на координаторите по място на изпълнение, както следва : - 8 броя плакати за учебни зали и фоайета; - 88 броя папки за обучаемите; - 8 броя табели за входни врати на сгради и учебни зали; -1200 броя брошури, отразяващи постигнатите резултати по проекта. 4. Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване. 5. Организиране на информационно събитие в местни медии на четирите области за завършването на дейностите по проекта.
Дейност 3: Провеждане на избор на изпълнител за доставка на материали и консумативи, необходими за обучението и изработка на материали за информиране и публичност. Определяне на изпълнител за доставка на материали, консумативи и услуги при стриктно спазване правилата на законодателството, задължително за бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС. Разходването на средства за дейността ще се извърши при спазването на правилата и изискванията на ПМС № 55/12.03.2007 г. като се осигурят, съобразят и спазят следните принципи: - Публичност и прозрачност; - Свободна и лоялна конкуренция; - Равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Според общите правила на ПМС № 55/12.03.2007 г., посочените финансови прагове за доставки и услуги, и заложените стойности в Бюджета на проекта, Приложения №№ А3.1, А3.2 и А4.2, се определяме в ред „1 оферта (не се провежда процедура)”. Предвиждаме да съберем по една оферта за доставка на материали, консумативи и изработка на печатни материали за информиране и публичност, отговаряща на поставени технически изисквания/ спецификация и да докажем извършеният разход с първични платежни документи с отбелязан номер на договора за безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 4: Набиране и определяне на безработни лица от целевата група. За постигане целите на дейността, се извършват подготвителни действия: 1. Разработване на материали за изпълнение на дейността, задължение на ДО. 2. По информиране и консултиране за целите, задачите и възможностите за участие в Проекта на безработните лица от целевата група: - генериране списък на регистрираните безработни лица, включени в целевите групи по Проекта; - извършване селекция на безработните лица от генерираните списъци, в съответствие с изискуемото минимално входящо образователно равнище; - осъществяване контакти и разговори с безработните лица, регистрирани в ДБТ, като се информират и консултират за възможността да бъдат включени в заетост след професионално обучение по Проекта и им се предоставят рекламно-информационни материали; Подбор и насочване на безработни лица от целевата група - изявилите желание безработни лица попълват Заявление за включване в Проекта; - всички безработни лица, попълнили Заявление, се описват в Списък на безработните лица по Проекта (дълъг списък). - осъществява се контакт с бенефициента/работодател,според териториалния обхват на Проекта, с цел уточняване начина на подбор на безработните лица, датата и мястото за провеждане на среща-интервю; - подборът на безработните лица се извършва, съобразно изискванията на бенефициента/работодател; - подборът на безработните лица от бенефициента/работодател се осъществява чрез организиране на групови срещи в съответната дирекция „Бюро по труда”.
Дейност 5: Провеждане на обучение Оператор на компютър. Изборът на обучение по професионална квалификация „Оператор на компютър” е в съответствие с другата основна дейност на Проекта, а именно предоставяне на трудова заетост на успешно завършилите и дейностите, които ще се изпълняват по време на стажуването. Обучението по избраната професия/ специалност се извършва с подбрани безработни лица от целевата група на Проекта. В рамките на учебната програма лицата ще придобият нови знания и ще усъвършенстват възможностите си за работа със системен софтуер и персонален компютър. Новата професия ще им предостави допълнителни възможности за реализация на пазара на труда. По време на професионалното обучение на включените безработни лица от целевата група за присъствените дни се изплащат: - стипендии в размер на 8 лв. за всеки присъствен учебен ден /минимум 6 учебни часа/; - разходи за транспорт, съответстващи на посещенията на курса, от и до населеното място на обучаемия, когато лицето е с адрес в населено място, различно от това, в което се провежда обучението. Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство. Предвижда се включване на безработни лица от целевата група от малките населени места Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел на област Добрич, и Дупница от област Кюстендил. След успешно завършване на обучението на всеки обучен се издава свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на Народната просвета. Присъствието на обучаемите на занятия се документира от бенефициента, чрез попълнени и подписани формати на присъствени форми. За документиране на получените учебни материали и пособия се използва предоставената форма на Проекта. С оглед осъществяване на обратна връзка, по време на обученията и при тяхното приключване обучаемите лица попълват формати на анкетни карти от АЗ. Според изискванията на системата за управление на качеството EN ISO 9001:2008, по която “Информационно обслужване” АД е сертифицирана, всяка завършила група на обучение при нас попълва анкетна карта. Резултатите от анкетите служат за оценяване степента на удовлетвореност на клиента. По време на обученията се извършват проверки на място от екипа по Проекта, координаторите по региони и териториалните поделения на ДО/УО, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта.
Дейност 6: Осигуряване на заетост след успешно завършване на професионално обучение на лицата от целевата група Назначаване на лица по трудов договор за срок от три месеца на 100% от успешно завършилите квалификационното си обучение. Назначаването ще се осъществи при работодател „Информационно обслужване” АД клон Варна, клон Добрич, клон Кюстендил и клон Разград. Предвижда се клон Добрич освен в областния град да назначи 9 стажанта в изнесените си офиси в малките населени места Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел и клон Кюстендил – 2 стажанта в офис Дупница като лица от тези населени места са завършили успешно обучението си. От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по Проекта, в размер на установената за страната минимална месечна работна заплата, за период от 3 месеца. От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя възнаграждение, за: - допълнителни трудови възнаграждения по Кодекса на труда; - възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл.155 от КТ; - възнаграждения по чл.40,ал.4 от Кодекса за социално осигуряване; - дължими за сметка на работодателя задължителни вноски за социално и здравно осигуряване; Получените от работодателите средства за възнаграждения се считат за минимална помощ, съгласно Регламент 1998/2006 г. Действително отработеното време от наетите лица се документира от работодателите, чрез попълнени и подписани формати на присъствени форми. Присъствената форма е специално разработена за целите на Проекта и представлява първичен отчетен документ, в който се описват само наетите по Проекта лица. Въз основа на този документ се определя размера на минималната помощ, предоставяна на работодателя за всяко наето лице, както и се извършва контрол на правомерното разходване на средствата по Проекта. По време изпълнението на дейността се извършват проверки на място от екипа по Проекта, координаторите по региони, териториалните поделения на ДО/УО, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 559 BGN
Общ бюджет: 164 607 BGN
БФП: 164 607 BGN
Общо изплатени средства: 150 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 981 BGN
2014 63 869 BGN
2015 0 BGN
150 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 73 934 BGN
2014 54 288 BGN
2015 0 BGN
128 222 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 047 BGN
2014 9 580 BGN
2015 0 BGN
22 627 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз