Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0195-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „НЕ СТЕ САМИ”
Бенефициент: Община Струмяни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 30.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Струмяни
Описание
Описание на проекта: Проектът надгражда услугите в домашна среда от фаза 1,2 и 3 на схема за безвъзмездна помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” и проект „Алтернативи” чрез предоставяне на почасови услуги в домашна среда според индивидуалните нужди на потребителя. Ще се предоставят услуги за лична помощ, помощ при комунално - битови дейности и услуги за социално включване и социална подкрепа. Ще се създадат нови работни места в сферата на социалното предприемачество и условия за преодоляване на бедността.
Дейности: Дейност 1: Организация на работата на екипа и разпределение на отговорностите по Проекта 1. Осигурява се офис за проекта и консултиране; място за екипни срещи; определя се стая за съхранение на проектното досие, до която има достъп само екипът за управление. Офисът се оборудва и се създават оптимални условия за работа на екипа по организация на проекта, приложните специалисти и персонала на социалното предприятие. 2. Провежда се работна среща за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта, за ясно разпределение на отговорностите. 2.1. Диференцират се отговорностите на всеки член от екипа; 2.2. Регламентират се правилата за спазване на етичния кодекс на работещите с деца и хора с увреждания. 2.3. На работната среща се разработва детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; 3.Чрез дейността се създава вътрешна система за мониторинг и оценка. 4. Изготвят се правилници,правила и процедури 5. Провежда се процедура за възлагане за избор на Проектен консултант, който подпомага експертно екипа за управление – подготвя процедурите по ЗОП, изготвя графика за тях, изготвя вътрешна система за контрол и мониторинг, процедури по подбор на персонал и потребители; система за развитие на персонала и др.
Дейност 2: Информиране на обществеността относно стартирането и развитието на Проекта. Промотиране и популяризиране. 1. Грижата в семейна среда за постигане на социална интеграция, по-високо качество на грижа, достъп до социални услуги и повишаване на качеството на живот на лица и на децата с трайни увреждания, възрастни с нарушено здраве и социална изолация или в риск от такава, които са в зависимост от чужда помощ при задоволяване на основни жизнени потребности, както и осигуряване на цялостна подкрепа за техните семейства с фокус върху жените и настоящият проект не са познати добре в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” не са популяризирани достатъчно на местно ниво. Работодателите и общността по места не познават добре проблемите на жените в семействата на деца с трайни увреждания, на близките на тежкоболни и зависими от чужда помощ възрастни, върху които основно пада грижата за децата или възрастните. 2. Информационната кампания запознава обществеността с новите услуги в община Струмяни и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се разпространяването на информационни материали, изготвени от бенефициента. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в читалищата на селата и в общинския център срещи с жителите на общината. На срещите се разяснява от екипа за управление на териториално ниво описанието на услугите по проекта, условията за предоставяне, ред за кандидатстване и други. 3. В кметствата, читалищата и клубовете на пенсионера по селата от общината ще се организират срещи с начална и поддържаща информация за проекта – брой членове на персонала, брой потребители, проведени обучения, постигнати резултати, срещани затруднения, участие на доброволци. Регулярно, през четири месеца, се провеждат срещи с обществеността в кметствата, клубовете на пенсионери или местните читалища на селищната система за информиране по текущата работа по проекта – постижения и проблеми. 4. Провеждат се начална и на два месеца срещи с журналисти от регионални медии; публикуват се два информационни материала – първият за промотиране на проекта, а вторият – за популяризиране. 5. Провеждат се начална и заключителна конференция. Разпространяват се рекламни и информационни материали 6. Излъчва се телевизионен репортаж
Дейност 3: Подготовка, провеждане на тръжни процедури. Доставка на материали, консумативи и офис оборудване за функциониране на звеното, за обученията, популяризирането и управлението на проекта. Проектният експерт-консултант изготвя график за процедурите по възлагане, който се одобрява от ДО. Изготвят се технически задания за тръжните процедури относно доставките, изпращат се покани до доставчици, предварително проучени от консултанта, а избрани от екипа за управление. При изготвяне на техническите спецификации от Проектния експерт-консултант задължително се залагат екологични критерии. Спазва се графикът за обществените поръчки. Доставчикът се избира и с него се сключва договор за възлагане при предложена най-ниска цена и стоки, отговарящи на европейските стандарти за качество и прилагане на указанията за екологична устойчивост в контекста на ОП”РЧР”. Отговорен за доставките и тяхната законосъобразност е главният счетоводител на община Струмяни. Доставят се офис материали и консумативи за обученията, предпазни работни ръкавици; информационни и рекламни материали, офис материали и консумативи за екипа за управление, оборудване за офиса – метален шкаф, компютър, принтер, офис обзавеждане.
Дейност 4: Приемане на заявления на кандидат - потребителите за включване в Проекта. Информиране и консултиране 1. По време на промотиране на проекта и в обявите във всички населени места се регламентира времето за прием на молби, вкл. и в съботен ден. Молбите се приемат в офиса по проекта от 9-12,30 ч., а в населените места извън общинския център по график от 14- 17,30 часа от доброволци. Консултант информира и консултира кандидат – потребителите или техните законни представители. За кандидат – потребители, които се придвижват трудно информирането и консултирането става в дома им. В рамките на един заплатен консултативен час за консултанта информиране и консултиране получават по 4-ма кандидат-потребители. В домашни условия на всеки потребител се отделят 30 мин.за информиране и консултиране. 2.. По време на промотиране на проекта и при консултиране кандидат – потребителите се информират, че приоритетно в обхвата на Проекта, без оглед на тяхното финансово положение и при недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст и др., се включват: - самотноживеещи хора с тежки заболявания, които са поставени в риск от институционализация; - лица/деца с трайни увреждания, чиито близки имат желание да възстановят трудовата си активност Дава се информация и за целевите групи. 4. Желаещите да ползват услугата или техни законни представители подават заявление Заявлението е придружено със следните документи: - документ за самоличност на лицето или законния му представител – настойник, родител, попечител - за справка; - експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК и/или други медицински документи, удостоверяващи здравословното му състояние. - Всички подадени заявления от кандидат-потребителите на услугата се завеждат във входящ дневник
Дейност 5: Подбор на кандидат- потребителите. 1.Оценката на потребностите на всички подали молба за включване в проекта кандидат - потребители се изготвя от Д”СП”, съгласно насоките за кандидатстване. 2.Комисия от 5 члена, съставена със заповед на Кмета на общината, на база на оценка на потребностите определя потребителите на услугата. . 3. Изготвя се списък на одобрените кандидати за ползване на услугата, подредени по низходящ ред. 4. Неодобрените кандидат-потребители се подреждат в списък на чакащи. Те могат да бъдат включвани в рамките на продължителността на Проекта в случай на преустановяване ползването на услугата от одобрените лица при спазване реда на подреждане в списъка. Всички утвърдени потребители получават деветдесетминутно информиране и консултиране от консултант относно услугите, правата и задълженията, отношенията с доставчика, таксите, определят се нагласите за допускане на друго лице в дома, очакванията на потребителя за същността на предлаганите услуги. Сключват се индивидуални договори за предоставяне на социална услуга като се уточнява помагащото лице, вида и времетраенето на услугата, дейностите по нейното предоставяне, права, задължения, такси, условия за прекратяване на договора.По време на консултациите потребителите обсъждат и своя индивидуален договор за услуги.
Дейност 6: Набиране и подбор на персонал. Сключване на трудови договори. Набирането и подборът на персонал ще се извършва от комисия по подбора ( Кметът на Общината издава заповед и определя състава й) Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: - Спазване на критериите за подбор; - Публикуване на обява за назначаване на персонал - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; - Провеждане на интервюта; - Уведомяване на кандидатите. Сключване на договор с избраните кандидати; - Назначаване и инструктаж; - Изготвяне на индивидуален работен план на всеки изпълнител (работен график). Договорът на всеки член от персонала ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време и други. За всеки новоназначен се оформя досие, което се поддържа в актуалност от координатора на екипа. Неотменна част от трудовия договор е длъжностната характеристика с точно определени права, задължения, компетентности, изисквания и отговорности. При сигнали за некоректни действия от страна на изпълнител, ръководител екип незабавно изяснява случая и при необходимост уведомява компетентните органи (полиция, прокуратура, и др.). В делото на изпълнителя се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания. В индивидуалния работен план на всеки ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екз. и ще се подписват от доставчика и служителя. Трудови договори ще бъдат сключени за следните обявени работни места и длъжности: 1. Сътрудник социални дейности – 6 лица: Предоставя услуги за социална подкрепа и социално включване. 2. Болногледач 13 лица- предоставя услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост. 3. Домашните помощници 11 лица предоставят услуги за помощ в комунално-битовите дейности.
Дейност 7 Сключване на договори за предоставяне на социалната услуга.Изготвяне на индивидуални планове за услуги. За изпълнение целите на дейността се изготвя и подписва тристранен договор за предоставяне на социална услуга между Кмета на общината, помагащото лице и потребителя. Договорът за предоставяне на социална услуга се сключва писмено в три еднообразни екземпляра - по един за страните. Договорът съдържа: • име и адрес на консултанта и телефонен номер за връзка с него; • име и адрес на помагащото лице и телефонен номер за връзка с него; • име и адрес на потребителя и телефонен номер за връзка с него; • видове дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение; • обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява, включително временното й преустановяване от страна на изпълнителя или потребителя; • задължения за осигуряване на качеството на услугата; • оборудване и/или консумативи, които ще бъдат осигурявани от потребителя за извършване на дейностите; • отговорности на потребителя и на помагащото лице по опазване на здравето и взаимната им безопасност; • начини на предоставяне на услугата при ползване на отпуск от страна на изпълнителя; • начин за достъп и напускане дома на потребителя от персонала (ползване на ключ, код на алармена система и пр.); • отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора, включително и клауза, уреждаща незаплащане на помагащото лице по време на престой в болница на потребителя; • срок на договора и условия/начини за неговото прекратяване. След изготвената от Д”СП” оценка на потребностите консултантът, извършил информирането и консултирането, съвместно с още един експерт, прави предварителен проектоплан на услугите, които предлага за съответния потребител, съобразен с желанията на потребителя и наблюденията по време на информационно- консултативна среща с всеки потребител. 1.Индивидуалният план за предоставяне на услугата описва дейностите, които изпълнителят се ангажира да извършва за подобряване качеството на живот на потребителя. 2.Индивидуалният план се изготвя от консултанти с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. 3.Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания, зачита се неговото право на избор. Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. 4. Индивидуалният план формулира целта на предоставянето на съответната услуга и съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съобразно с индивидуалните потребности на потребителя. 5. Индивидуалният план за предоставяне на услугата се изготвя на база оценка на потребностите, беседа с потребителя и оценка на риска. Разписват се конкретни дейности, които са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на конкретния потребител. 6. Индивидуалният план включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури и действия за контролиране на основните рискови фактори. 7. Планът се актуализира от консултантите веднъж на четири месеца или по-често, ако са настъпили промени в първоначално констатираните обстоятелства. След като промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, те се вписват в плана. 8.Планът се изготвя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя или от негов законен представител, изпълнителят и консултанта, изготвил плана 9. Дейностите на персонала по изпълнение на плана се описват подробно в дневника на потребителя
Дейност 8 Предоставяне на социални услуги от звеното за услуги в домашна среда. Услугите, които се предоставят от звеното за услуги в дома в изпълнение на индивидуалните планове и развиващи програми са: 1. Услуги за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост - предоставят ги болногледачи, които предоставят: - Помощ при ежедневни дейности, свързани с личната хигиена и организация на деня -обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена; - Задоволяване на основни жизнени потребности: помощ при приемането на лекарства, храна и други дейности от ежедневието, поддържащи здравето; пазаруване и приготвяне на храна. - Оказване на съдействие при промяна на здравословното състояние за получаване на медицинска помощ; - Административни услуги; контакт с личния лекар, закупуване на лекарства и контрол над приема им - Други дейности, отразени в индивидуалния план за предоставяне на услугата 2.Помощ при комунално-битови дейности – оказва се от домашни помощници които : - метат обитаваните помещения - почистват с прахосмукачка, мият пода, -сменят спално бельо, - правят покупки за домакинствата, - приготвят и сервират храни , - пазаруват със средства на потребителя и изпълняват други домакински задължения. - оказват подкрепа в психо-емоционален план чрез свободни разговори, разходки, четене на глас, организиране на празници. 3. Услуги за социална подкрепа и социално включване - изпълнява се от сътрудници социални дейности, които: − Извършват административни услуги - Поддържат връзка с личния лекар - Закупуват лекарства и хигиенни материали със средства на потребителя; - Придружават потребителя на обществени мероприятия и празници: - Работят за разширяване на приятелския кръг на потребителя − Оказват на потребителите емоционална подкрепа и информация, съветват по теми като хранене, хигиена, упражнения, отношение към околния свят, за водене на здравословен начин на живот; адаптиране към увреждането, възрастовите изменения или заболяването. - Предоставят психологическа подкрепа на потребителя чрез разговори, разходка сред природата или четене на глас; При нужда и в кризисни ситуации на нарушаване на психо-емоционалния статус на потребителя изискват от доставчика намеса и консултация с експерт – консултант по проекта; - Обучават потребителя в енергийна пестеливост, управление на отпадъците чрез разделно събиране на отпадъците , рециклиране и др. Всеки член на персонала- помагащо лице извършва предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, съобразени с ежедневните му нужди и предпочитания. -Помагащото лице спазва стриктно договореното работно време или обем работа, отразени в индивидуалния му график за работа при всеки един потребител, в чийто дом работи. -Изпълнител се заменя с друг само при наличието на основателни причини като: • прекратяване на трудовото правоотношение между помагащото лице и доставчика • ползване от изпълнителя на неплатен отпуск или отпуск по болест, повече от 30 дни; • липса на съответни умения или физически капацитет на изпълнителя при промяна в нуждите на потребителя; • промени в графика/времетраенето на посещенията при потребителя и невъзможност на изпълнителя да работи в съответствие с настъпилите промени; • необходимост от осигуряване защита на изпълнителя от насилие или дискриминация; • възникване на психологическа несъвместимост между потребителя и изпълнителя; • възникване на отношения между потребител и изпълнител, които излизат извън професионалните и които крият възможност за нарушения на етични принципи и злоупотреба (интимни връзки, връзки, свързани с материални интереси); • основателно и аргументирано искане на потребителя за замяна на изпълнителя. - Замяната на изпълнителя се съгласува с потребителя, неговите близки или законния му представител в случаите, когато промяната е с постоянен характер или с времетраене повече от 30 дни. 1.Своята ежедневна дейност изпълнителят отбелязва в дневник на потребителя, който се съхранява в дома на клиента и до който имат достъп и близките на обслужваното лице. Дневникът съдържа запис на посещението и основните дейности, които е извършил изпълнителя: оказана помощ при прием на лекарства, като се посочва час и доза на прием на лекарство; молба или препоръка за допълнителна медицинска помощ; действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя (получаване на пенсия, по-голяма покупка, др.); промени в състоянието на потребителя (физическо състояние, нови потребности и др.); инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. 2. Оказваната помощ и подкрепа от изпълнителя по време на предоставяне на услугата се извършват по възможно най-деликатен и ненатрапчив начин. Това се отнася в най-голяма степен, когато се оказва помощ на потребителя при: осъществяване на пряк допир (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене и поддържане на устната хигиена); помощ при приемането на лекарства, храна и други дейности от ежедневието, поддържащи здравето; оказване на съдействие при промяна на здравословното състояние за получаване на медицинска помощ; приготвяне на храна; пазаруване; административни и други услуги. - изпълнителите се отнасят с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини или законни представители. - Когато се грижат за деца, помагащите лица използват всяка възможност да развиват техните знания и умения. - изпълнителите са длъжни да предприемат мерки, с които да предпазят децата, ползващи услугата от опасности и насилие. - Ограничения в избрания от потребителя начин на живот се предприемат само в негов интерес – при риск от самоувреждане или създаване на опасност за други хора. Тези ограничения се записват в оценката на рисковете и начините за тяхното контролиране, които са част от индивидуалния план за предоставяне на социалната услуга. 3. Предоставянето на социалната услуга се извършва при стриктно спазване на правилата и процедурите, разписани на национално и териториално равнище. 5. Екипът за управление на проекта, подпомогнат от проектния консултант, изготвя правилник за вътрешния ред, в който се разписва системата за вътрешен контрол и мониторинг на дейността; в системата се отбелязва задължително броят на супервизиите и периодите на проверка на качеството на грижа и предоставяна услуга.
Дейност 9 Обучения на персонала. Супервизии. Наблюдение, контрол, оценка и анализ на дейностите 1. Всички изпълнители, които не са обучавани по други проекти, включително и от резервната листа, получават петдневно по 8 часа на ден въвеждащо обучение - провежда се от обучител с опит в други сходни проекти. Обучението е с практическа насоченост и се провежда в една група. Използват се комбинирани обучителни методи и техники - на дискусия, организирана на база споделен опит и случаи от практиката, ролеви игри, работни задачи.Програмата е съгласно методиките на АСП. 2. Обучителните програми се разработват от обучителя и се утвърждават се Кмета на общината. Обучителят и екипа за управление на проекта изготвят кратък теоретичен наръчник за самоподготовка с обучителни материали, който включва следното съдържание: общи познания за социалната услуга и за необходимите умения; основни задължения; специфика на грижите целевите групи по Проекта; етични стандарти в работата; здравословни и безопасни условия на труд, включително оказване на услуги с физически контакт; спазване на основните принципи, свързани със зачитане личното достойнство на потребителя; поверителност на личните данни и информация, свързана с потребителя; антидискриминационни практики, включително зачитане на различията; недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите, включително сексуален, расов/етнически и други форми на насилие; поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; поведение при предложения за получаване на подаръци, завещания и др.; основни изисквания към съхраняването на храна; Наръчникът е отпечатан на формат А4 и материалите от него са подредени в отделни папки. 3. В надграждащите 3 обучения по 2 дни по 8 часа в две групи се включва целия персонал. Дискусията и ролевите игри, условията на работните задачи са конструирани, така че да обхванат следните теми: - Изграждане на положителни нагласи към дейността на помагащото лице. - Права на потребителите на социални услуги и емоционална подкрепа. - Форми на насилие и злоупотреба с потребителите. - Запознаване с модели на справяне в ситуация на криза, спешно състояние или смърт. - Работа по случаи от практиката от Националната програма ”Асистенти на хора с увреждания”.- Конфликти. Управление на конфликта. -Комуникации с потребителите 4. По време на супервизиите като мощен корекционен механизъм/ 5 групови по 4 часа за всяка една от трите професии и индивидуална супервизия за членовете на персонала при необходимост/, супервайзорът по проекта извършва вътрешен контрол и мониторинг на проектните дейности.. 5.Обучителите и супервайзорите отчитат проведените обучения и супервизии като към отчета прилага и анкетни карти за удоволетвореността на персонала от проведеното обучение и супервизия. 6. По време на провеждане на начален и периодичен инструктаж на персонала за безопасни и здравословни условия на труд се допълва въвеждащото обучение с насоки към: опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя (неизправна електрическа инсталация, повредени домакински уреди и др.); поведение спрямо домашни любимци; правила и процедури за достъп до дома на потребителя; правила за водене на документация относно инциденти, случили се с потребители или изпълнители. Дейността включва и следните поддейности: Проектният консултант разработва вътрешна система за контрол и мониторинг, с която запознава всички заинтересовани страни. Супервизии – индивидуални и групови. Наблюдение- Един път в месеца координаторът извършва наблюдение на дейността и качеството на услугата на персонала. Ръководител проект и проектният консултант наблюдават и контролират цялостния процес по предоставяне на услугата. Контролът върху качеството на услугите се извършва чрез: Повишаване информираността на професионалните среди за алтернативната форма на услугите по проекта; Самооценка на екипа по отношение качеството на услугата - при стартирането и в края на проекта; Участие на потребителите в оценката на услугата; Професионално консултиране. Изпълнявани подробни длъжностни характеристики на персонала.Супервизии на изпълнителите и качество на изпълнение на проектните дейности Редовните доклади по наблюдение и оценка ще дадат възможност на екипа своевременно да адаптира дейностите по проекта в случай, че възникнат обстоятелства, налагащи промяна, така че да се постигнат заложените в техническото задание цели и резултати. Заключителният доклад пред ДО съставлява един от най-важните елементи на процеса на мониторинг. Той акцентира върху финансовите данни и информация за качествени и количествени показатели. Докладът представя заключения за социалното въздействие и препоръки за последващи действия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 345 BGN
Общ бюджет: 160 412 BGN
БФП: 160 412 BGN
Общо изплатени средства: 151 766 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 716 BGN
2014 62 051 BGN
2015 0 BGN
151 766 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 258 BGN
2014 52 743 BGN
2015 0 BGN
129 001 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 457 BGN
2014 9 308 BGN
2015 0 BGN
22 765 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз