Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0209-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие на устойчива социална политика в Община Белица чрез създаване на Общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“.
Бенефициент: Община Белица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 30.11.2012
Дата на приключване: 30.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Белица
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект предвижда разширяване на дейността на съществуващия домашен социален патронаж в Община Белица чрез разкриване на общинско предприятие-Звено за услуги в домашна среда, което по иновативен начин да предоставя три типа почасови социални услуги.Новосъздаденото предприятие ще предоставя допустимите три типа почасови социални услуги (за лична помощ,услуги за комунално-битови дейности и услуги в подкрепа на социалното включване) на представители от уязвимите групи в общността. Същевременно чрез разкриване на общинско предприятие ще се осигури възможност за намаляване на бедността чрез разкриване на нови работни места за безработни лица в общината.
Дейности: Сформиране на проектен екип и цялостна организация по стартиране и управление на проекта. Общият подход за реализиране на тази дейност включва няколко основни процеса: - Управление на комуникацията - целта на този процес е да се изгради единна система за предаване на информация между експертите в административния екип на проекта, както и система за комуникация със заинтересовани институции и участниците в проекта. - Управление на документацията и отчетността – при стартиране на проекта ще бъдат определени методи за документиране и архивиране на проектната документация. - Управление на разходите – целта на този процес е събиране и осчетоводяване на точна и редовна счетоводна документация, отразяваща изпълнението на проекта. - Осигуряване на качеството и контрол на работата по проекта и проектните резултати – процеса включва сравняване на постигнатите резултати с планираните такива и с индикаторите за успех. Дейността е перманентна и стартира от първия месец на изпълнение на проекта с определяне на задълженията на експертите от екипа, подписване на договори за трудово правоотношение, изготвяне на длъжностни характеристики. В рамките на дейността ще се извършва цялостно управление, отчитане и документиране на проекта. Експертите от проектния екип ще отчитат дейността чрез отчетни доклади за свършена работа. На периодични работни срещи ще се контролира напредъка на проекта и постигането на заложените цели. Предложеният ръководител е вътрешен за организацията експерт. Останалите експерти от екипа ще бъдат определени и назначени съгласно разпоредбите на трудовото законодателство в процеса на подготовката на настоящата дейност. По време на изпълнение на дейността ще се извършва текущ мониторинг и контрол по проекта съгласно разработени правила за осъществяване на мониторинг и контрол по конкретния проект.. След приключване на проекта ще бъде извършен цялостен одит по проекта от лицензиран експерт-счетоводител.
Провеждане на информационна кампания сред населението от общината за възможностите които осигурява проекта и набиране на представители от целевата група с цел включването им в проекта. В рамките на информационната кампания ще бъдат изработени и разпространени информационни материали, даващи информация за проекта, предвидените дейности,очаквани резултати. Ще бъде публикувана информация за проекта, необходимите документи за включване на целеви групи, актуални новини и събития, свързани с проекта. Ще бъдат организирани информационни дни не само в административния център на общината, но и по населени места, с цел услугите да обхванат всички населени места в общината.
Извършване на подбор на целева група-персонал в Звено за услуги в домашна среда и потребители на социални услуги. Дейността ще се реализира в две посоки: Подбор на персонал в предприятието и подбор на потребители на социални услуги. „Звено за услуги в домашна среда“ е отделна структура, със специфична дейност,което обуславя необходимостта от човешки ресурс - административен персонал и персонал за предоставяне на услуги. Наемането в предприятието на лица от уязвими групи е фактора, който отразява социалното измерение на предприятието. По проекта се предвижда назначаване на следния персонал за управление на Звеното-Ехперт „социални дейности“ и Технически сътрудник. Предвиденият брой персонал за предоставяне на услуги е 35. На посочените длъжности ще бъдат наети лица след провеждане на процедура за избор съгласно разпоредбите на националното законодателство и в сътрудничество с Д “БТ“. Подборът ще се осъществи двуетапно - по документи и интервю с допуснатите кандидати. Подбора на потребители,нуждаещи се от услугите на Звеното ще стартира с набиране на заявления за участие в проекта,анализ на подадените документи, определяне на потенциалните потребители. Определянето на конкретните потребители ще се извърши следи извършване на индивидуална оценка на потребностите съгласно утвърдената Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. При подбора на лицата ще се спазват принципите за равенство на половете, равни възможности и превенция на дискриминация.
Провеждане на въвеждащо обучение и надграждащи обучения за назначения в предприятието персонал. Спецификата на услугите, които ще бъдат предлагани от предприятието, както и социалния статус на новоназначените лица налага необходимостта тези лица да добият умения и компетентности относно работата, която ще извършват. За да се избегне дублиране на финансиране, за лицата, които вече са участвали в подобен тип обучения по други програми е предвидено да преминат надграждащи обучения. За лица, които за първи път участват в подобен тип програма и не са участвали в обучения е предвидено и въвеждащи обучения. Обученията ще се проведат на база утвърдени учебни програми и хорариум. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на 30 часа, поддържащото,също – 30 часа. Предвид броя на персонала, обученията ще се провеждат от двама експерти, като обучаемите ще бъдат разпределени в две групи.Предвидените са общо 120 часа за двамата обучители. След провеждане на обученията, на база форми за обратна връзка обучителите ще представят отчети за извършената работа и анализ на постигнатите резултати,.. Периодично (10 часа на месец) на лицата от целевите групи ще се оказва психологическа подкрепа и консултиране от приложен специалист-психолог. На територията на общината няма специалисти с подходящ опит, което налага в настоящето проектно предложение да бъдат предвидени и съответните разходи за командировъчни на експертния екип.
Стартиране дейността на общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда“ и предоставяне на комплекс от социални услуги. Дейността е основна за проекта и изпълнението й е насочено към постигане на заложените цели. Дейността включва изпълнение на следните задачи: 1. Сключване на договори по трудово правоотношение с определените за персонал в предприятието лица от целевата група; С избраните лица ще бъдат сключени трудови договори за 12 месеца на пълен работен ден. 2. Изготвяне на вътрешно нормативни документи, регламентиращи дейността на предприятието – Правилник за вътрешния трудов ред, процедура за подаване и регистриране на жалби, процедура за вътрешен мониторинг. 3. Изготвяне на регистър на лицата, нуждаещи се от услугите на предприятието. За целите на проекта ще се използва материално-техническата база на съществуващия „Домашен социален патронаж“. Ще се обособи специално помещение, което да се използва за административното управление на предприятието. За да се осигури качество на работата на предприятието е необходимо закупуване на компютърна техника и офис мебели. В рамките на настоящата дейност се предвижда извършване на доставка на офис обзавеждане- 2 бюра, 10 стола, 2 стелажа за документи, 1 работна маса, 1 мултифункционално устройство и 1 компютърна конфигурация. Също така ще бъдат закупени лични предпазни средства за персонала, материали и консумативи, необходими при ежедневната работа на заетите. При спазване разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд ще бъдат извършени и дейности по трудова медицина. Персоналът на Звеното за социални услуги ще разработи графици за предоставянето на услугите на всяко едно наето лице. В графика подробна ще бъдат описани – видовете услуги, честота на предоставяне по дни и часове, лицето на което ще се предоставят. Комплексът от социални услуги включва: - почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребител, придружаване до болнично заведение или месторабота и др. - почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищни помещения, обитаване от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. - почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещения на обществени събития, помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група.
Информация и публичност Дейността обхваща изпълнение на мерки за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския Социален Фонд. Ще бъдат проведени 2 информационни дни,които ще представят целите на проекта и възможностите,които осигурява Схемата за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Ще бъдат изготвени и разпространени рекламно-информационни материали. На входа на общинско предприятие „Звено за услуги в домашна среда ще бъдат монтирана информационна табела. След изпълнение на проекта на финална пресконференция пред общността ще бъдат представени постигнатите цели и резултати. Всички мерки за ще се изпълняват при строго спазване на изискванията за публичност и визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 217 592 BGN
Общ бюджет: 212 981 BGN
БФП: 212 981 BGN
Общо изплатени средства: 202 063 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 716 BGN
2014 132 346 BGN
2015 0 BGN
202 063 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 259 BGN
2014 112 494 BGN
2015 0 BGN
171 753 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 457 BGN
2014 19 852 BGN
2015 0 BGN
30 309 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой проведени информационни кампании - договор 209
Индикатор 5 Брой лица,получили комплексни социални услуги - договор 209


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз