Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0171-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „СЪЗДАВАНЕ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА РАДОМИР“
Бенефициент: ОБЩИНА РАДОМИР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 30.11.2012
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: Социалното предприятие по своята същност ще бъде Звено за социални услуги в семейна среда, към действащия Домашен социален патронаж в Община Радомир. Чрез реализиране на проекта ще се създаде социално предприятие, предоставящо социални услуги в семейна среда. Основната дейност на създаденото Звено ще бъде осигуряване на работна заетост на 28 лица в социалното предприятие, които ще предоставят услуги за лица/деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване - 62 потребителя общо ще бъдат обгрижвани. Създаденото Звено за социални услуги в семейна среда в Община Радомир ще разполага с персонал от 2 лица, включени като персонал за управление.
Дейности: Сформиране на проектен екип и цялостна организация и управление на проекта. Дейността по организация и управление, включва сформиране екип на проекта и сключване на договори с неговите членове, разпределение на задачите между екипа на проекта с цел разрешаване на възникнали проблеми , назначаване на обучители/лектори, изготвяне на учебни материали за обучение. Екипът по проекта ще разработи всички необходими документи, свързани с ефективното административно управление на проекта – Правилници за работа, Процедури за подбор на изпълнители, потребители, персонал на социалното предприятие. Основна задача на екипа е и разработване и приемане на система за вътрешен мониторинг, свързна с управлението на проекта и социалното предприятие, контрол и отчитане на дейностите по проекта, и постигнатите резултати.
Пространствена организация и обособяване на звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда. Предвижда се звеното да бъде обособено в съществуващи помещения, общинска собственост. С цел гарантиране ритмично функциониране на звеното в рамките на дейността ще се извърши: 1/Доставка на компютърно оборудване – • две компютърни конфигурации два монитора • едно мултифункционално устройство 2/Доставка на офис обзавеждане - 2бр. работни бюра, 3бр. стелажи за документи, 1бр. заседателна маса, 10 бр. посетителски столове, 1бр. мобилен апарат 3/Доставка на канцеларски материали /копирна хартия, тонер, папки, класьори и др./; 4/ Доставка на материали за работа на звеното: работно облекло, обувки, ръкавици, предпазни маски/.
Провеждане на информационна кампания сред местното население за включване в проекта. Ще бъдат разпространени информационни материали /плакати, листовки/. Ще бъдат публикувани прес съобщения и обяви в местни медии. Ще се проведат информационни срещи в населените места на общината.
Подбор на целеви групи. 4.1. Подбор на персонал за работа в Звеното. 4.2. Подбор на потребители на социални услуги. Дейността се изпълнява в следните две направления: 4.1. Подбор на персонал за работа в Звеното. Право на участие имат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Подборът ще бъде извършен на база изготвена процедура и определените лица ще бъдат назначени съгласно разпоредбите на КТ. Предвижда се за бъдат назначени 28 лица, които ще предоставят 3 вида социални услуги в домашна среда, а именно: -Предоставяне на почасови услуги за лична помощ. -Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности; -Предоставяне на почасови услуги за социално включване; В рамките на подбор на персонала ще бъдат назначени 2 лица /социален работник и технически изпълнител/, които ще отговарят за цялостния работен процес на звеното. 4.2. Подбор на потребители на социални услуги. Подборът ще се извършване на база изготвена и утвърдена методика за подбор на лица, които да бъдат включени в проекта. При подбора на лицата ще се спазват принципите за равенство на половете, равни възможности и превенция на дискриминация.След определяне на потенциални потребители и на база изготвена оценка на потребностите от ДСП ще бъде извършен анализ и определяне на индивидуалните потребности на лицата от целевата група.
Провеждане на обучение за персонала в Звеното Дейността включва провеждане на въвеждащо/надграждащо обучение на персонала, ангажиран с предоставяне на услугите. Осъществяване на социална работа и участие във въвеждащо и поддържащо мотивационно обучение директно ще окаже влияние върху лицата от целевата група, които ще имат възможност да придобият социални умения и мотивация за заетост и трудова реализация.
Стартиране работата на звеното за услуги в домашна среда. Дейността включва изпълнение на следните задачи: 1. Сключване на договори по трудово правоотношение с определените лица от целевата група; 2. Изготвяне на вътрешно нормативни документи, регламентиращи дейността на предприятието – Правилник за вътрешния трудов ред, Процедура за подаване и регистриране на жалби, Регистър и досиета на потребителите и др. 3.Предоставяне на социални услуги в домашна среда: Предвижда се 28 лица от целевите групи да обслужват 62 потребители на социални услуги чрез съчетано почасово ползване на трите вида услуги по различно време. Целта е по-висока ефективност на предоставяните услуги при използване на значително по-малък финансов ресурс. Това може да се постигне чрез познаване на нуждите на целевите групи и тяхното сегментиране. Проектът предвижда прилагане на гъвкави механизми, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки потребител. Механизмът, основан на индивидуален подход към всеки потребител ще бъде основа за създаване на единен стандарт за обслужване на потребителите на социални услуги в общината. В рамките на дейността ще бъдат извършени и дейности по извършване на трудова медицина за заетия персонал.
Информация и публичност Дейността обхваща изпълнение на мерки за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския Социален Фонд. Ще бъдат организирани две пресконференции по повод стартирането и приключването на проекта с участието на минимум 40 участника. За участие в пресконференцията ще бъдат поканени представители на местната власт, медии, заинтересовани институции –Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, НПО и други доставчици на услуги, общественост. Заложено е публикуване на информация за проекта и дейността на социалното предприятие в местните и регионални медии- минимум 3 публикации. Предвидено е и отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне на целите на проекта – 500 броя. В изпълнение на дейностите за информация и публичност е предвидено и отпечатване на плакати на проекта – 50 броя и изработване на информационна табела на социалното предприятие– 1 брой.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 228 555 BGN
Общ бюджет: 222 339 BGN
БФП: 222 339 BGN
Общо изплатени средства: 205 129 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 222 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 122 791 BGN
2014 82 339 BGN
2015 0 BGN
205 129 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 188 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 372 BGN
2014 69 988 BGN
2015 0 BGN
174 360 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 419 BGN
2014 12 351 BGN
2015 0 BGN
30 769 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз