Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0143-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Казанлък, с което ще се разшири дейността на последния и ще се създадат условия за приемственост и гарантиране на обслужването на лица, ползвали услугата „Домашен помощник“. Звеното за услуги в домашна среда ще предлага предоставяне на услуги в домашна среда за извършване на Комунално-битови дейности.
Дейности: Дейност 1 – Управление на проекта. Обзавеждане и оборудване на Звеното за услуги в домашна среда 1.1. Сформиране на Екип за управление на проекта /ЕУП/ от 4 души: ръководител, административен координатор, технически сътрудник и счетоводител. 1.2. Администриране чрез изпълнение на заложените дейности при спазване на бюджета на проекта, графика на дейностите, и управление на проекта с насоченост към постигане на набелязаните резултати. 1.3. Разработване и утвърждаване на инструкции, процедури и правила, свързани с предоставянето на социалната услуга; 1.4. Създаване информационна и документална система по проекта. 1.5. Избор по реда на ЗОП на доставчик за обзавеждането и на доставчик за оборудването на звеното - 1бр. компютърна конфигурация, 1 лаптоп, 1бр. мултифункционално устройство, 1 бр. ламинатор, 1 цифров фотоапарат, 1 климатик, 3бр. бюро + 2бр. плот с крак, 3бр. стол, 3 бр. посетителски стол, 3бр. контейнер, 2 бр. стелаж, 1бр. рафт за попълване на документи /за стена/, 2 бр. етажерка за стена, 2бр. коркова дъска, 1 бр. метален шкаф за документи; 1.6. Избор по реда на ЗОП на доставчик за работно облекло /манта - къса без ръкави, панталон, медицински чехли/. 1.7. Избор по реда на ЗОП на доставчик за материали и консумативи за управлението на проекта и администрирането на социалната услуга;
Дейност 2 – Информация и публичност За да получи проектът и в частност приносът на ЕСФ и ЕФРР по ОПРЧР по-добра популярност на местно ниво и да бъде достъпен за целевата група, ще бъдат организирани две пресконференции за местните медии –в началото и в края на проекта. Ще бъде изработена информационна табела, която ще бъде поставена на входа на Звеното за услуги в домашна среда. Също така ще бъде изработен банер със стойка, който ще бъде поставян при публични събития и в залата за обучения. Ще бъдат разработени и разпространени в населените места от общината печатни информационни материали /ПИМ/ по проекта (дипляна - двустранна, пълноцветна; плакат– пълноцветен) и ще бъдат проведени разяснителни кампании чрез публикации в местни печатни и електронни медии: вестник, на сайта на Община Казанлък: www.kazanlak.bg, рекламно-информационно съобщение /РИС/ по местното радио. Освен в началото, местната общественост и заинтересованите страни ще бъдат периодично информирани за реализирането на дейностите по проекта чрез разпространение на прессъобщения за напредъка по проекта. Материалите по публичност се изработват от изпълнител, определен по реда на ЗОП.
Дейност 3 – Информиране, консултиране, кандидатстване, оценка и подбор на потребители; Сключване на договори с тях. В Звеното за услуги в домашна среда ще се предоставя подробна информация на кандидат-потребителите и техните семейства по всички въпроси, свързани с дейността на звеното, с предоставяната услуга, начина на кандидатстване и други. Кандидатите заявяват необходимост от ползване на услугата чрез заявления по образец, приемани от Административния координатор /АК/ и Офис-сътрудника. АК ежеседмично изготвя искане за извършване на оценка на потребностите на лицата, депозирали заявления. Искането заедно с приложените към него документи (копия от документ за самоличност и експертно решение на ТЕЛК/ ДЕЛК/НЕЛК; декларация за ползване на социални услуги и др.) и празни бланки на Формуляра (Част I и Част II) за оценка на потребностите се изпраща на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Казанлък, която извършва Оценката на потребностите на желаещите да ползват услугата в съответствие с Методиката, разработена за настоящата схемата за БФП „Помощ в дома“. Тази оценка дава първоначална информация за индивидуалните нужди на всеки кандидат. Текуща актуализация на първоначалната информация ще се извършва от ЕУП. За по-добра обективност и прозрачност ще се сформира Комисия за подбор в състав минимум 3 души. Комисията ще извърши справедлив и прецизен подбор на лицата, които ще бъдат обслужвани, въз основа на списъка на кандидатите, изготвен от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Казанлък в низходящ ред и по допълнителни критерии, определени в Заповедта за сформирането на Комисията. След извършения подбор на потребителите по проекта ще се изготви Списък, който ще бъде изложен на специално определено място в помещението на звеното, а всички кандидатствали ще бъдат уведомени писмено. Ще бъдат сключени тристранни договори между класираните потребители, доставчика на социална услуга Община Казанлък и конкретния ДП, след организиране на лична среща между тях. В тях ще бъдат регламентирани правата и отговорностите на всички страни по договора, права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик–служител предоставящ социалната услуга, права и отговорности на доставчика на социални услуги. При отказ/отпадане на потребител в процеса на реализация на проекта ще бъде поканен следващия класиран по списъка кандидат.
Дейност 4 - Подбор и сключване на договори с персонала на Звеното за услуги в домашна среда За обезпечаване на Звеното за услуги в домашна среда с необходимия персонал ще бъде направен подбор за ДП и за един офис асистент, на подходящи лица измежду кандидати - безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Подборът ще бъде направен от специално сформирана за целта Комисия за оценка и подбор на домашните помощници от минимум 3 души по документи и след интервю с кандидатите за установяване на мотивацията и нагласите им за работа. За всеки кандидат ще бъде изготвен Формуляр за индивидуална оценка. Ще бъде изготвен списък на оценените кандидати за домашни помощници и офис асистент, които ще бъдат изложени на специално определено място в помещението на звеното. Ще бъдат сключени срочни трудови договори с одобрените кандидати за Домашен помощник /ДП/ и с този за Офис асистент /ОА/, за период от една година, след изтичането на който същите могат да бъдат продължени в зависимост от показаните качества, умения и удовлетвореността на потребителите ползващи услугата. Ще бъдат изготвени и връчени – типова длъжностна характеристика за ДП и за ОА по трудов договор. ДП и ОА ще започнат работа от петия месец след стартиране на проекта. След започване на работа всички наети за ДП ще подпишат декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията. При напускане/отпадане на ДП той ще бъде заменен със следващия класиран и обучен от Списъка.
Дейност 5 – Обучение на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда – въвеждащо и надграждащо Първите 40 класирани от кандидатите за Домашен помощник /ДП/ ще бъдат обучени за предоставяне на качествена услуга, в съответствие с Параметрите, заложени в утвърдената от Изпълнителния директор на АСП Методика за предоставяне на социалната услуга в общността ДП. Предвижда се да бъде проведено и едно надграждащо обучение за назначените 32 ДП. Дейността ще бъде възложена на изпълнител /компетентна обучителна организация/, избран по реда на ЗОП. Броят на лицата, преминали въвеждащо обучение ще бъде по-голям от определените за назначаване бройки с оглед обезпечение в случай на текучество или заместване при дълго отсъствие на титуляр. Въвеждащото обучение ще преминат първите 40 кандидати за ДП, които не са преминали през идентично обучение по други програми или по друг ред. То ще бъде с продължителност 3 дни и ще завърши с издаването на Сертификати. С оглед спецификата на работата и необходимостта от непрекъснато повишаване на познанията за целевата група, за методите на работа, на уменията за предоставяне на социални услуги и намаляване на рисковете се предвижда провеждането на едно поддържащо/надграждащо обучение с продължителност един ден, с обхват съобразно Методиката за ДП и заявените от персонала нужди.
Дейност 6 – Изработване на индивидуални планове за социални услуги на потребители и индивидуални работни планове за персонала предоставящ социални услуги Въз основа на направените индивидуални оценки и оценки на риска ще бъдат изработени индивидуални планове и графици за предоставяне на услугата, с конкретни дейности. Индивидуалният план /ИП/ ще се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител, за да бъде стимулиран потребителят да използва максимално своя потенциал и да разширява самостоятелността си. ДП ще се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания и съобразно индивидуалните му потребности, удовлетворяване на ежедневните му потребности, както и нуждите от организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване на социални умения, с оглед тяхното социално включване. ИП ще бъде изготвен на достъпен за потребителя език и формат в два еднообразни екземпляра, подписани от него или от негов законен представител и от доставчика. Планът ще се актуализира на шест месеца или по-рано, при промяна в констатираните обстоятелства, след съгласуване на промените в него с потребителя или с неговия законен представител. На базата на изготвените индивидуални планове на потребителите ще се изготвят и подпишат индивидуални работни планове и с ДП.
Дейност 7 – Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда В рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще се предоставят услуги в домашна среда за извършване на комунално-битови дейности – пазаруване, поддържане на хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействия за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и други. Предоставянето на услугата ще се базира на Методиката за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник”, утвърдена от изпълнителния директор на АСП. Домашните помощници /ДП/ ще извършват предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, съобразявайки се с ежедневните му нужди, с предпочитанията и потребностите му. За всяко лице, ползващо социалната услуга по проекта, ще бъде осигурен Дневник на потребителя, който се съхранява в дома му и се води от ДП. Всеки ДП ще обслужва от двама до трима потребители. Услугите ще бъдат предоставяни почасово в рамките на 8 часов работен ден при 5 дневна работна седмица, в условия за разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднини. В случай, че ДП живее извън населеното място на потребителя, ще бъде организирано получаването на финансови средства и отчетността им за пътни разходи на ДП от и до дома на потребителя по проекта. Ще се работи непрекъснато в посока насърчаване на социалното включване на потребителите на социалната услуга.
Дейност 8 – Социално консултиране на потребителите и техните семейства, на персонала на Звеното и техните семейства. С оглед на факта, че в по-голямата си част както потребителите, така и персоналът за предоставяне на услуги в домашна среда принадлежат към маргинални групи, често в процеса на работа се налага външна психологическа и консултантска подкрепа за преодоляване на възникнали кризисни ситуации: нетърпимост, недоразумения, конфликти, спорове и др.п., поставящи на риск социалната интеграция и сближаване на уязвимите целеви групи по проекта. За преодоляването и намаляването на рисковете от социално изключване и неполучаване на необходимата грижа доставчикът ще осигурява при нужда консултиране на потребителите, техните семейства, домашните помощници и техните семейства, както и психологическа подкрепа в кризисни ситуации, чрез ангажирането на квалифициран социален консултант на граждански договор. Консултациите ще се предоставят почасово, тяхната честота и продължителност ще зависи от конкретните случаи и обстоятелства. В случай, че потребителят живее извън населеното място на социалния консултант /СК/, ще бъде организирано получаването на финансови средства и отчетността им за пътни разходи на СК от и до дома на потребителя по проекта.
Дейност 9 – Одит Размерът на исканата БФП налага да бъде извършен независим финансов одит по проекта от външен независим финансов одитор, избран по реда на ЗОП. Изпълнителят ще осъществява текущ одит по проекта, като при подготовката на междинни искания за средства по проекта ще изготвя междинни одитни доклади, които ще съдържат мнение за законосъобразността на обществените поръчки, по които има плащания и за осчетоводяването в счетоводната система на Община Казанлък на разходите, включени в искането. Окончателен одитен доклад ще бъде изготвен при подготовката на окончателното искане за плащане по проекта. В него ще се съдържа одитно мнение и за цялостното изпълнение на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 181 BGN
Общ бюджет: 214 630 BGN
БФП: 214 630 BGN
Общо изплатени средства: 201 007 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 214 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 101 009 BGN
2014 99 998 BGN
2015 0 BGN
201 007 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 182 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 857 BGN
2014 84 999 BGN
2015 0 BGN
170 856 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 151 BGN
2014 15 000 BGN
2015 0 BGN
30 151 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой възрастни хора, с ограничения или невъзможност за самообслужване, обслужени като потребители на социалната услуга в домашна среда
Индикатор 5 Брой изготвени индивидуални планове
Индикатор 6 Брой проведени въвеждащи обучения
Индикатор 7 Брой проведени поддържащи обучения
Индикатор 8 Брой потребители на социалната услуга в домашна среда
Индикатор 9 Брой безработни лица назначени за персонал по предоставяне на социалната услуга
Индикатор 10 Удовлетвореност на потребителите от качеството на предлаганата социална услуга /в %/
Индикатор 11 Брой обучени лица по предоставяне на социални услуги в домашна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз