Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0093-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Рзкриване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Велинград
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: С настоящето проектно предложение ще се създаде звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж” гр.Велинград, с което ще се разшири дейността му. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще отговаря за успешното и ефективно изпълнение на дейностите по проекта. Ще се извърши подбор за наемане на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда и обучение на този персонал. Едновременно с това ще започне и подбор на кандидат – потребители, които ще бъдат подробно информирани за целите, дейностите на проекта и начина и сроковете на кандидатстване. Основната дейност на проекта е предоставяне на почасови услуги на лица с трайни увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Провеждане на процедури по реда и условията на Закона за обществените поръчки Сформиране на екип по проекта. В рамките на тази дейност се сключват договори с екипа по проекта, който се състои от ръководител, координатор и счетоводител. След сформирането на екипа се прави първа среща, на която се представя проекта, услугата, изискванията на ЕС за изпълнение и отчитане на проекти, както и задълженията на всеки член на екипа. Разпределят се функционалните отговорности между екипа от страна на Ръководителя на проект. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи ще бъде избран изпълнител чрез обществена поръчка по Закона за обществените поръчки. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипите. Задължителна документация: • входящ дневник за кандидат- потребители; • входящ дневник за кандидати за персонал; • лично досие за всеки потребител; • регистър на потребителите; • лично досие за всеки работник; • правилник за вътрешния ред; • присъствена форма за персонала назначен на трудови договори; • декларация за поверителност на личните данни; • други при необходимост. Финансови документи: • финансов отчет и приложения; • ведомости за заплати и отчети за осигуровките; • други при необходимост. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности и вътрешен контрол по предоставянето на социалната услуга от Екипа и социалния работник. Социалния работник извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от персонала, който предоставя услугите чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график. Проверките се извършват в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите се вписват в Дневника на потребителя. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществява с месечен отчет за извършен вътрешен контрол, до Ръководителя на екипа. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им.
Дейност 2: Подбор, наемане и обучение на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда Подборът и обучението на персонал са насочени към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността. Лицата, които желаят да предоставят социалната услуга подават заявление (Образец), придружено с определени документи. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията” от кандидатите. След подбор екипът изготвя списък с лицата, които следва да бъдат включени в обучение. При изготвянето на списъка се взема предвид изискването, че в обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност. За недопускане на двойно финансиране, екипът обменя информация с ДСП и ДБТ - Велинград, относно лицата, обучени за предоставяне на такива услуги по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред. Обученията ще се извършват от външни експерти и специалисти с подходяща квалификация Обучението в рамките на настоящия Проект ще се реализира в групов формат, но не повече от 20 души в група, по разработена обучителна програма. Изготвят се присъствени форми за всяка група обучени. За всяко наето безработно лице се създава лично досие, което съдържа подадените от него документи. Екипът ще организира срещи между потребители и одобрени за работа лица, съобразно изразените предпочитания на потребителя. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от двете страни и провеждащия срещата член на екипа. Копия на протокола се съхраняват в досиетата на потребителя и работника. Сключват се трудови договори с избраните лица, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите, а всяко лице предоставящо услуги подписва Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Всеки договор се сключва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. По настоящия проект за персонал ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст, като всеки от тях ще може да работи с 1 (един) или повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време.
Дейност 3: Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата В настоящия проект ще се включат хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, както и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Оценка на потребностите на желаещите да ползват услугата ще се извърши от Дирекция „Социално подпомагане” по утвърдената за целите на настоящия проект Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице. Екипът по Проекта осигурява служител/екип и обособено помещение за приемане на документите, оборудвано с необходимата техника за дейността и достатъчно количество бланки за кандидатите. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социалната услуга. Сроковете за приемане на заявленията ще бъдат своевременно оповестявани на гражданите на цялата община, както и в информационните материали, включени в информационната кампания на Проекта. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. Личните досиета на кандидат-потребителите ще се предоставят на определените специалисти от териториалната дирекция ”Социално подпомагане” за изготвяне на индивидуална оценка. Досиетата се предоставят с протокол за предаване и приемане. На одобрените за потребители на услугата ще се връчат уведомителни писма с информация за последващите процедури. Екипът ще организира срещи между всеки класиран за включване кандидат за потребител и одобрени лица от персонала, съобразно изразените предпочитания на потребителя. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от потребителя, избрания да предоставя услугата и провеждащия срещата член на екипа. Копия на протокола се съхраняват в досиетата на потребителя и наетия работник. След избора се сключва договор със съответния потребител или негов законен представител, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора. При получаване на информация за некоректно попълнена декларация от кандидат-потребител, относно участието му в други проекти и програми с идентична насоченост, екипът обменя информация с дирекция „Социално подпомагане”. При констатирани невярно декларирани данни се прекратява договора за предоставянето на социалната услуга и се предприемат необходимите законови действия за търсене на отговорност.
Дейност 4: Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности и за социално включване на нуждаещите се лица. Социалните услуги ще се предоставя на 50 потребители, живеещи на територията на община Велинград, в продължение на 12 месеца. Предоставянето на почасови услуги стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между Кмета и потребителя и/или негов законен представител. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът включва дейностите, които са договорени с цел подобряване качеството на живот на съответния потребител. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Индивидуалният план се изготвя в три еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), личния асистент и служител от екипа. Всеки индивидуален план се актуализира от екипа чрез извършване на преглед на всеки 6 (шест) месеца от стартирането на услугата за съответния потребител на база актуализирана оценка на потребностите извършена от „социалния работник”. Преглед на плана може да се направи и по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услуги от всеки потребител ще се води Дневник на потребителя, който се съхранява в дома на потребителя. Като в него лицето което предоставя услугите регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. Записите в Дневника се датира (в т.ч. час от ... до ...), и всеки път се подписва от асистента и потребителя (или негов представител). В дневника „социалния работник” отразява датата и часа на извършения контрол и мнение по предоставянето на услугите. След преустановяване ползването на услугата Дневникът на потребителя се архивира в личното му досие. С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на социалните услуги, в рамките на проекта ще се осъществява и вътрешен контрол от екипа.
Дейност 5: Информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 2 бр. информационни табели - за общината и Домашния социален патронаж към който е разкрито звеното. - 500 бр. информационни брошури за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата община, в дирекциите ”Социално подпомагане” и „Бюро по труда” – Велинград и др. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. В рамките на информационната кампания ще бъдат проведени две пресконференции. На тях ще бъдат поканени местни и регионални медии, което ще повиши информираността на обществото и ще спомогне за разпространение на информацията сред потенциалните бенефициенти.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рубин комерс" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 257 BGN
Общ бюджет: 178 503 BGN
БФП: 178 503 BGN
Общо изплатени средства: 168 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 005 BGN
2014 89 892 BGN
2015 0 BGN
168 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 154 BGN
2014 76 408 BGN
2015 0 BGN
143 562 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 851 BGN
2014 13 484 BGN
2015 0 BGN
25 335 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз