Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0154-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”
Бенефициент: Община Чепеларе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Чепеларе
Описание
Описание на проекта: Проектът включва поредица от дейности, насочени към създаване на Център за предоставяне на услуги в домашна среда в община Чепеларе. В рамките на 16 месеца ще бъде подбран и обучен персонал на центъра от 25 души, които ще бъдат назначени на трудови договори. В 12 месечен срок ще бъдат предоставени услуги на 56 потребители. Проектът ще бъде представен чрез рекламни и информационни материали и събития. Социалното предприятие Център за предоставяне на услуги в домашна среда в община Чепеларе ще бъде оборудвано с необходимата техника за работа. То ще продължи да работи и след приключване на проекта минимум 2 години.
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта” Дейността ще се реализира по следния начин: - първоначалното планиране на реализацията на дейностите по проекта - в самото начало ще се проведе основна работна среща на екипа по реализация на проекта. На срещата екипът ще изготви подробен план-график за изпълнение и план за изразходване на средствата по проекта. На срещата ще бъде изготвен и актуален график на тръжните процедури. По време на екипната среща ще се подготви и първоначалното разпределение на задачите и отговорностите за изпълнение на проекта между екипа за организация и управление на проекта. - работни срещи - По време на тези срещи екипът ще представи и обоснове взетите решения за реализация на проекта. При нужда от промени, ще се изменят изготвените документи за оптимално изпълнение на дейностите. В резултат от срещата и взетите решения ще се изготви общ план за изпълнение на проекта, обединяващ горепосочените документи. В допълнение на взетите решения ще се определят и основните начини на комуникация между експерти, обучители и екип, реализиращ проекта. След взетите решения ще се създадат основните бланки и процедури за визуализация и съхранение на документите по проекта. - изготвяне на тръжни документи и провеждане на тръжните процедури - в рамките на дейността ще се организират и проведат тръжните процедури за избор на доставчици по предварително заложените, необходими за реализацията на дейностите, външни услуги (съгласно описите и технически спецификации в приложение към бюджета на проекта). Преди подаване на искането за балансово плащане, придружено със заключителния технически и финансов отчет, ще приключи одита на проекта, извършен от регистриран експерт счетоводител.
Дейност 2 „Подбор и наемане на персонал” Дейността включва: - Персоналът на центъра ще се набира чрез обяви и съобщения в медиите и филиала на ДБТ в Чепеларе и рекламни материали, насочени към безработни; - екипът на проекта, съвместно с ДБТ ще подготви процедура по обявяване на работните места в Центъра за услуги в домашна среда. Ще бъдат изработени критерии за подбор и длъжностни характеристики за длъжностите в центъра; - ще се подготви списък от безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и на професионална пенсия за ранно пенсиониране. В този списък ще бъдат включени около 40 лица; - ще се извърши предварителен подбор по документи за лицата от списъка: всеки от кандидатите подава заявление за постъпване на работа, автобиография, документи за завършено образование, медицинско свидетелство за работа, свидетелство за съдимост; - ще се проведе интервю с кандидатите, с цел проучване на нагласите им, оценка на техните комуникативни, креативни и др. способности, оценка за професионална пригодност; - При назначаване на кандидатите се спазват следните процедури: а) подписват се трудови с избраните кандидати, в зависимост от вида заетост. В договора ясно са разписани задълженията и правата на двете страни, размера на трудовото възнаграждение и др. б) всеки назначен се запознава с длъжностната си характеристика, получава копие от Правилника за вътрешния ред и подписва Декларация за спазване на поверителност на личната информация на потребителя; в) с назначените се провежда начален и периодични инструктажи за безопасност на труда; - ще се изготвят индивидуални работни планове на всеки член на персонала с описани услуги за всеки от потребителите, за които се грижи; - ще се изработят правила за оценка и управление на риска при предоставяне на социалните услуги; В рамките на дейността ще се ползват външен консултант
Дейност 3 „Обучение на персонал” Дейността предвижда обучението да се проведе под формата на квалификационен курс, дневна форма, като част от професия „Социален асистент“ – код 762040, професионално направление „Социална работа и консултиране“ – код 762; специалност „Подпомагане на възрастни“ – код 7620402. За да се реализира дейността, ще бъде проведена предварително тръжна процедура съгласно ЗОП за избиране на обучаваща организация, която притежава съответния лиценз по НАПОО. В заданието към организацията ще бъде поставено като изискване учебната програма и учебните планове да бъдат разработени на базата на параметрите, заложени в методиките за предоставяне на социалните услуги в общността „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент” Обучението ще бъде в рамките на 80 учебни часа, разпределени по следния начин: - Въвеждащо обучение, изнесено – 40 учебни часа в рамките на 5 дни; - Две надграждащи обучения, изнесени, всяко по 20 часа, в рамките на 2 дни и половина. Във всяко обучение ще участват всички работещи в Центъра за услуги в домашна среда – Чепеларе – 25 човека. На всеки участник в обучението ще бъде издадено удостоверение за завършена част от професия, при успешно положен изпит след края на обучението. Най-общо обучението ще включва следните модули: За Надграждащо обучение : Модул 1 – Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово-правни и икономически знания. Делово общуване. Модул 2 – Същност на социалната работа. Социални услуги в общността. Социално законодателство. Модул 3 – Професионална роля на социалния асистент. Основни задължения. Етични принципи в работата на социалния асистент. Професионална реализация и развитие. Модул 4 – Специфика при предоставянето на социални услуги в общността за възрастни и тежко болни хора и възрастни с увреждания. Модул 5 – Специфика при предоставянето на социални услуги за деца с двигателни и сензорни увреждания; деца с физически и психически заболявания. За Надграждащите обучения: Модул 6 – Специфика при общуването с потребителите и техните близки. Модул 7 – Превенция и подкрепа при случаи на насилие. Модул 8 – Модели за работа и подкрепа при случаи на скръб и загуба. Модул 9 – Работа в кризисна ситуация. Формиране на практически умения.
Дейност 4 „Информиране, подбиране и консултиране на кандидат потребители” Дейността ще се реализира по следния начин: - Кандидатът ще създаде необходимата организация за набиране на кандидати за ползване на услугите. Тази организация се базира на опита от вече реализираните проекти, както и механизма, описан по точка 4.4. Ще бъде разработена необходимата документация: заявление за кандидатстване, документи за самоличност, актуални медицински документи и други необходими такива; - Информирането на потребителите ще се реализира чрез информационно събитие в началото на проекта, информационни дипляни и плакат, съобщения в медиите и лични срещи с кандидатите; - Подбиране на потребители. В резултат на информирането кандидатите ще заявят необходимостта си от ползване на почасови услуги по настоящ адрес пред кандидата. Очаква се броят на кандидатите за ползване на услугите да бъде около 80; - Кандидатът ще приеме всички необходими документи, ще ги окомплектова по надлежния начин. След което ще изготви искане за извършване на оценка на потребностите на всички лица, депозирали заявления за ползване на услугите. Искането ще бъде адресирано до дирекция „Социално подпомагане”, Смолян. В искането ще има и опис на приложените документи; - Оценката на потребностите на кандидатите за ползване на почасови услуги ще се извърши от Дирекция „Социално подпомагане” по съответната Методиката за оценка на потребностите на кандидатите за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”; - След извършване на оценката кандидат ще получи списък на лицата в низходящ ред, съобразно резултатите от направената оценка; - След получаване на списъка и оценките, кандидатът ще извърши окончателния подбор на потребителите – 56 на брой. На всеки от тях, на базата на оценката, ще се изготвят индивидуални планове, в които ще се конкретизират елементите на предоставената услуга, нейния интензитет и точен график; За нуждите на тази дейност ще бъдат използвани двама консултанти в рамките на по 40 часа всеки. Ще се достави необходимата техника и оборудване на Центъра за помощ в домашна среда.
Дейност 5 „Предоставяне на почасови услуги за лична помощ” - Услугата ще се предоставя от 6-ма лични асистенти и ще се ръководи от управителя на Центъра. - Ще бъдат подписани тристранни договори, в 7-дневен срок от началото на предоставяне на услугата; - Ще бъдат изготвени работни план-графици за предоставяне на услугата; - Ще бъде създаден: а) регистър на потребителите; б) регистър на трудови злополуки и инциденти, в) регистър на установените случаи на насилие/ злоупотреба; г) регистър на отправените похвали и жалби и предприетите действия - Ще се създадат досиета на потребителите; - Ще се създадат досиета на персонала; - Ще бъде организиран механизъм за наблюдение на работата на персонала: присъствени форми; дневник на потребителя; - Ще бъде осигурена ясна и достъпна процедура за разглеждане на жалби от страна на потребителя или негов законен представител; В рамките на услугата ще се предоставя помощ: за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. Услугите ще се предоставят по настоящ адрес и това ще наложи персонала да пътува до различни населени места в общината. В рамките на услугата ще се ползва помощта на външен психолог
Дейност 6 „Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности” - Услугата ще се предоставя от 12 домашни помощници и ще се ръководи от управителя на Центъра. - Ще бъдат извършени същите процедури, както по Дейност 5; В рамките на услугата ще се предоставя помощ за: поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя идр. Услугите ще се предоставят по настоящ адрес и това ще наложи персонала да пътува до различни населени места в общината. В рамките на услугата ще се ползва помощта на външен психолог
Дейност 7 „Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване” - Услугата ще се предоставя от 6-ма социални асистенти и ще се ръководи от управителя на Центъра. - Ще бъдат извършени същите процедури, както по Дейност 5 и 6; В рамките на услугата ще се предоставя помощ за: придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др. помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност, изразена в социална работа с представителите на целевата група. Услугите ще се предоставят по настоящ адрес и това ще наложи персонала да пътува до различни населени места в общината. В рамките на услугата ще се ползва помощта на външен психолог в рамките на 16 часа месечно – общо 192 часа.
Дейност 8 „Информиране и публичност” Дейността е изцяло съобразена с „Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР” и включва следните елементи: - пресконференция за началото на проекта с 30 участници. По време на събитието ще се презентира проектът и неговите дейности; - заключително събитие за края на проекта с 45 участници. По време на събитието ще се представят постигнатите резултати по проекта; - плакат на проекта – в 50 бр.; - информационна табела за поставяне на местата, където ще се провеждат проектните дейности – 2 броя; - за проекта ще се поддържа постоянна информация в страницата на Кандидата – www.chepelare.org
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 691 BGN
Общ бюджет: 187 685 BGN
БФП: 187 685 BGN
Общо изплатени средства: 176 033 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 072 BGN
2014 99 961 BGN
2015 0 BGN
176 033 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 661 BGN
2014 84 967 BGN
2015 0 BGN
149 628 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 411 BGN
2014 14 994 BGN
2015 0 BGN
26 405 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз