Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0114-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Равни шансове за хората от уязвимите групи в Община Шабла”
Бенефициент: Община Шабла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Шабла
Описание
Описание на проекта: Със създаването на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, на територията на Община Шабла ще се предоставят социалните услуги „Социален работник за работа с лица с увреждания (СРРЛУ)”, „Социален работник в социална услуга (СРСУ)” и „Домашен санитар (ДС)”. По иновативен начин, чрез прилагане на гъвкави механизми за почасово ползване на услугите, ще се извършват три основни типа дейности : за лична помощ, за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности, ориентирани и съобразени с индвидуалните потребности на всеки потребител.
Дейности: Организация и управление на проекта – хоризонтална дейност Сформиране на екип – в предвид спецификата на проекта Община Шабла е определила основните длъжности, необходими за изпълнението му. Ръководителят на проекта ще управлява развитието му от старта до финала, като съблюдава съвестното изпълнение на поставените в длъжностните характеристики/работни задания задачи от страна на всички участници в проекта. Възлаганите задачи и отговорности на персонала на Звеното ще покриват изцяло преследваните крайни цели. Ръководителят ще съблюдава спазването на предварително изготвения от него план - график на проекта и основните етапи, през които преминава той. Този график ще включва и периодично запланувани работни срещи между членовете на екипа. Ръководителят ще разработи описание на съответните индикатори за изпълнение и резултат. Планът за действие ще включва не само контрол на качественото изпълнение на поставените задачи, но и действие при извънредни ситуации – идентифициране и разрешаване на непредвидени проблеми и конфликти. Координаторът ще се включи в организацията на екипа, като изготвя всички типове документация изискана от програмата. Самият план за мониторинг ще включва дейности за контрол на качественото предоставяне на социалните услуги. Ще се разработи необходимата документация за предоставяне на социални услуги според изискванията на приложимото законодателство на съответните методики. Отчетите за напредъка на проекта ще информират периодично ръководството на общината и Общинската комисия по здравеопазване и социални дейности. Отчетите ще съдържат информация за реализирани дейности и постигнати резултати, предстоящи дейности и очаквани резултати, изразходвани средства. Всички други отчети ще се изработват по изискванията и сроковете на ОПРЧР. Избор на доставчик на канцеларски материали. Тетрадките са необходими за ежедневно водене на отчетност при извършване на различните видове дейности от страна на лицата, наети да предоставят социални услуги при конкретните потребители.
Начална презентация на проекта и популяризиране на социалните услуги СРРЛУ, СРСУ и ДС и провеждане на активна кампания сред потребителите и доставчиците на социални услуги. Тъй като популяризирането на проекта е ключов елемент за успеха му, това налага стартиране на дейността непосредсвено след подписване на договора. Активната кампания сред обществеността ще даде детайлна информация за същността на проекта и обхвата на трите вида социални услуги. В листовки ще бъдат разяснени условията за ползване и предоставяне на услугите. Информационните материали ще се разпространяват на всички публични места: сградата на общината, Общинска поликлиника, кметства, Дирекция социално подпомагане, Център за социална рехабилитация, читалища, Пощенски станции, Домашен социален патронаж и др. Кратко резюме за целите на стартиращия проект ще бъде представено по кабелна телевизия Каварна, а подробна информация за него ще може да бъде открита на сайта на общината и седмичния общински вестник. Първата заложена пресконференция е предвидена с цел представяне на проекта пред заинтересованите страни, след което екипът от експерти се ангажира да се отзовава за разяснение и консултации с потенциалните участници.
Набиране на кандидат потребители В продължение на една работна седмица ще се набират Заявления на желаещи да ползват услугите СРРЛУ, СРСУ и/или ДС, подадени лично , или от техни законни представители. По реда на подаване на Заявления за ползване на социални услуги от страна на нуждаещите се, ще бъде изготвен списък на всички кандидати. Той ще представлява таблица, която ще съдържа информация за трите имена на всеки кандидат, адресна регистрация, здравословно състояние ( наличие на ТЕЛК), предпочитания за ползване на определен тип/типове социални услуги. Готовият списък с лица/деца ще бъде предоставен на Дирекция „Социално подпомагане” за последващо анкетиране и оценяване на потребносттта от предоставяне на съответната услуга.
Подбор и класиране на кандидатите за предоставяне на социални услуги и последващо сключване на договори. Ще бъде изготвена заявка до Дирекция „Бюро по труда”, за обявяване на свободни работни места за длъжностите по предоставянето на социалните услуги и за длъжността касиер. Кандидат-обслужващите ще попълнят заявление по образец. Комисия, назначена със Заповед на Кмета ще подбере необходимия брой като приоритетно ще бъдат назначени безработни лица с необходимия професионален опит в сферата на предоставяне на социални услуги, а за длъжността касиер- в сферата на финансово – стопанските дейности. Ще бъдат подбрани и обучени 35 кандидата, които са с 6 повече от необходимите, т.е. ще разполагаме с банка от обслужващ персонал с цел готовност за взаимозаменяемост при отсъствие на титуляра, поради отпуск, заболяване, или неотложни ангажименти. Това ще осигури от една страна спокойствие и сигурност у потребителите на социални услуги, а от друга ще им даде по-голяма свобода при избора на индивидуалния им доставчик на услугата.
Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на обслужващия персонал, които не са преминали през идентично такова. Надграждащо обучение и мониторинг на СРРЛУ, СРСУ и ДС. Обученията ще се провеждат в административната сграда на Община Шабла и ще се водят от външен за бенефициента експерт с необходимата професионална квалификация. Курсовете ще обхванат общо четири работни дни (три дни – въвеждащо обучение и един ден надграждащо). След стартирането на проекта периодично координаторът на екипа ще посещава домовете на потребителите, за да добие ясна представа за качеството на предоставяне на услугите и за удовлетвореността на двете страни, да дава експертни съвети и напътствия за достигане на максимален резултат. Всички тези срещи се документират и предоставят на ръководителя на екипа, с цел да бъдат отстранени идентифицирани несъвършенства и пропуски и да се усъвършенстват придобитите специфични умения.
Разработване и прилагане на индивидуален план за всеки одобрен потребител на социални услуги, с цел удовлетворяване на специфичните му потребности, включително и оценка на риска. Извършената от Дирекция „Социално подпомагане” компетентна оценка на индивидуалните потребности и риска ще бъде база за изготвяне на индивидуален план на всеки одобрен потребител. Това ще открие възможности пред обслужваните лица да получат професионални услуги, максимално съобразени с актуалните им нужди и интереси.
Информация и публичност на проекта, според правилата на ЕСФ. Публикации в общинския седмичник и периодична информация в сайта на общината. Дейността ще осигури популяризиране целите на проекта в местната преса, електронната страница на Общината, кабелна телевизия. Организирането на информационни дни при стартирането на проекта и при неговото приключване ще гарантират прозрачност при стартирането и обсъждане на постигнатото на финала. Изработените листовки и постери ще предоставят подробна информация на заинтересованите страни за идеите на проекта и условията на допустимост за кандидатстване.
Закупуване и доставка на оборудване на офиса на Звеното за целите на проекта. Избор на доставчик и сключване на договор. В предвид , че Звеното е новосформирано, офисът ще изпитва необходимост от най-належащия тип обзавеждане и офис-техника: настолен компютър+монитор, принтер, офис столове, бюра, помощни бюра, стелаж с врата, стелаж, климатик. Разходите ще бъдат в рамките на допустимите по ЕФРР.
Предоставяне на форми на услуги СРРЛУ, СРСУ и ДС. По иновативен начин, чрез прилагане на гъвкави механизми за почасово ползване на услугите, ще се извършват три основни типа дейности : за лична помощ, за социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности с цел подобряване качеството на живот на лица и деца с увреждания, както и на възрастни хора, чието самообслужване е невъзможно или крайно затруднено. Ще се осигуряват грижи в домашна среда посредством предоставяне на квалифицирана помощ, спазвайки основните принципи на зачитане на човешките права и достойнство. Дейността ще даде реални възможности на крайните потребители на социални услуги за независим начин на живот и социално включване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Каролина Стефанова Йорданова
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 432 BGN
Общ бюджет: 192 466 BGN
БФП: 192 466 BGN
Общо изплатени средства: 178 067 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 192 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 486 BGN
2013 76 213 BGN
2014 62 368 BGN
2015 0 BGN
178 067 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 563 BGN
2013 64 781 BGN
2014 53 013 BGN
2015 0 BGN
151 357 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 923 BGN
2013 11 432 BGN
2014 9 355 BGN
2015 0 BGN
26 710 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугата СРРЛУ/бр. сключени договори с потребители за целия период на проекта - 114
Индикатор 5 Брой назначени СРРЛУ - 114
Индикатор 6 .Брой обучени лица за извършване на услугата - 114
Индикатор 7 Брой обслужвани потребители - 114
Индикатор 8 Брой лица, започнали работа с цел обгрижване на най-нуждаещите се от уязвимите групи - 114
Индикатор 9 Общ брой потребители на услугата СРСУ/бр. сключени договори с потребители за целия период на проекта - 114
Индикатор 10 Брой назначени СРСУ - 114
Индикатор 11 Брой обучени лица за извършване на услугата - 114
Индикатор 12 Брой обслужвани потребители - договор 114
Индикатор 13 Брой лица, започнали работа - договор 114
Индикатор 14 Брой лица, на които е осигурено удовлетворяване на специфичните потребности, най-вече с цел преодоляване на социалната им изолация - 114
Индикатор 15 Общ брой потребители на услугата ДС - 114
Индикатор 16 Брой назначени ДС - 114
Индикатор 17 Брой обслужвани потребители - 114
Индикатор 18 Брой лица, започнали работа - 114
Индикатор 19 Брой самотно живеещи лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция - 114


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз