Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0087-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в Община Малко Търново
Бенефициент: Община Малко Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Малко Търново
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение предвижда създаване на Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж”, което ще спомогне да се разшири обхвата на дейност на ДСП в община Малко Търново, да се доразвият съществуващите услуги и да се обхванат по-голям брой нуждаещи се от почасови грижи хора с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Ще бъде нает персонал, който да предоставя почасови услуги в следните направления: - Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост ; - Социална подкрепа и социално включване; - Комунално-битови дейности; Планирането и управлението на услугите ще бъде съобразено с желанията и потребностите на всеки конкретен потребител
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Дейността предвижда сформиране и поддържане на екип за изпълнение и управление на проекта с включени следните позиции: ръководител, счетоводител, технически сътрудник и касиер . Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности. Съставяне на подробен план за действие по изпълнение графика на дейностите по проекта, който ще детайлизира разпределението на отговорностите и наличните ресурси.Определяне на лицата, отговорни за всяка дейност от проекта. Провеждане ежемесечни работни срещи на екипа. Всеки член от екипа на Проекта ще отчита отработените часове ежемесечно, като изготвя отчетен доклад, одобрен и приет от Кмета на общината. На всеки 3 месеца екипът ще изготвя и предоставя на Договарящия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. Предвижда се да бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За целите на проекта екипа ще подготви и поддържа следната документация: • Правилник за вътрешния ред • Формуляр за оценка на персонала • процедура за жалби и сигнали • декларация за поверителност. • Протоколи от проведени срещи • Други, правилници, инструкции, методики и т.н. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта ще се поддържат в актуалност и ще се съхраняват подредени и заключени в закупен за целта метален шкаф.
2. Провеждане на процедури по ЗОП. Закупуване на оборудване и обзавеждане Изпълнението на дейността ще гарантира прилагане на законовите разпоредби по отношение на възлагането на дейности на външни изпълнители и ще допринесе за изпълнение на общата и специфичните цели на проекта. В рамките на дейност 2 ще бъдат осъществени следните поддейности: 2.1 Избор на фирма за извършване на обучение на персонала на Звеното за социални услуги. 2.2 Избор на фирма за осъществяване на дейностите по информираност и публичност 2.3 Избор на фирма за доставка на обзавеждане и оборудване. Ще бъде закупено следното оборудване: - Метален шкаф – 1 бр., необходим за съхранение на цялостната документация по проекта. - Заседателна маса - 1 работен стол; - Стелаж – 2 бр.; - Компютърна конфигурация – 1 бр. Закупените маса, стол,, шкаф и стелажи, ще се използват за обзавеждане на офис в сградата, където се помещава Домашен социален патронаж . Там ще се провеждат срещите на екипа. Залата ще се използва от персонала на Звеното за услуги в домашна среда за провеждане на инструктажи, консултации и супервизия и подготовка на отчетните доклади. Компютърната конфигурация ще се използва за цялостното администриране на проекта и подготовка на ежемесечните отчети на дейността на персонала на звеното и междинните отчети на екипа. 2.4 Избор на фирма за доставка на работно облекло. За осигуряване на безопасни условия на труд на персонала на звеното за услуги в домашна среда ще бъде закупено зимно и лятно работно облекло и лични предпазни средства- маски и ръкавици. Доставката на канцеларски материали ще бъде извършена от фирмата избрана от община Малко Търново след проведена вече тръжна процедура и с която има сключен договор. При попълването на заявка и искане за доставка, ще бъдат заложени екологични критерии, а именно: доставка на рециклирана хартия и пликове или такива, които подлежат на рециклиране и след употребата им не водят до замърсяване на околната среда.
3. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги. Провеждане на обучение на наетите лица. Извършване на подбор и обучение на персонала на Звено за услуги в домашна среда за осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги . Сформирана за целта Комисия за оценка и подбор на персонала, ще проведе предварителен подбор въз основа на предоставените от тях документи и ще интервюира кандидатите за установяване мотивацията и нагласите им за работа. За осъществяване на дейността екипа ще подготви следната документация. - „Формуляр за индивидуална оценка на кандидата” ; - Регистър на персонала на Звено за услуги в домашна среда в община Малко Търново. - Процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, относно оценката и подбора на кандидатите за персонал на Звеното за услуги в домашна среда и кандидатите за потребители. Одобрените кандидати ще бъдат включени във въвеждащо обучение, а за тези преминали обучение по други програми и проекти надграждащо обучение. Успешно преминалите обучителния курс получават сертификат за придобита професионална квалификация по длъжностите – „домашен помощник”, „социален асистент” и „личен асистент” Проектното предложение предвижда да бъдат обучени 17 лица, които ще получат компетенции и специални умения за задоволяване на специфични потребности в условията на гъвкав график и възможност за разпределяне на услугата във времето и между повече от един потребите. С избраните кандидати, ще бъдат сключени трудови договори или договор за услуга в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите. Това ще бъдат 17 лица, от които 6 лични асистента, 2-ма социални асистента и 9 домашни помощника. Не се изключва възможността, 1 лице да предоставя повече от една услуга и за повече от един потребител, но в различно време. Всеки кандидат ще подпише декларация за опазване поверителността на данните станали му известни при и по повод изпълнението на служебните му задължения.
4. Информиране, консултиране и подбор на кандидатите за потребители Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в деловодството на общината. Създава се лично досие за всеки кандидат потребител. Подбора на потребителите ще се извърши на база на изготвената от социален работник от Дирекция “Социално подпомагане” социална оценка, съгласно утвърдена със Заповед на Изпълнителния директор на АСП, „Методика за оценка на потребностите на кандидати за пол;ване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” С одобрените потребители ще бъдат организирани и проведени срещи за запознаване с лицето, което ще предоставя услугата, уточняване начина за достъп до дома на потребителя, видовете услуги които ще се предоставят, както и за информиране за начина на изчисляване на потребителските такси и реда за тяхното събиране. Проведената среща ще се регистрира с протокол. Сключване на договори за социална услуга с одобрените потребители, изготвяне на лични досиета на всички кандидат-потребители и дивидуални планове за работа с лицата подписали договор за социална услуга. Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили промени в обективното състояние на потребителите или са възникнали нови потребности.
5. Предоставяне на почасови услуги за извършване на дейности за социална подкрепа, лична помощ и комунално-битови дейности Социалната услуга ще се предоставя на 30 потребители, в продължение на 12 месеца. По проекта се предвижда да се предоставят три типа почасови услуги, включващи следните дейности: - Дейности за лична помощ и дейности с медико-социална насоченост – помощ за поддържане на личната хигиена, помощ при обличане, събличане, къпане и др., помощ при хранене, помощ при вземането на лекарства, рехабилитационни услуги, придружаване до детско, учебно, болнично или др. заведение и/или институции. - Дейности за социална подкрепа и социално включване – помощ при общуването и поддържането на социални контакти, осигуряване на развлечения и занимания в дома и извън него, придружаване до различни културни мероприятия, помощ при писане на заявления, писма и други. - Комунално-битови дейности – пазаруване, пране, приготвяне на храна, плащания на данъци и сметки, съдействие за дребни битови ремонти, внасяне на дърва, поддържане на хигиената в обитаваното от потребителя помещение, текущо и основно почистване на дома. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите на Звеното за социални услуги в семейна среда, всеки член от персонала ще води Дневник на потребителя, където ще отразява вида на услугата и времето за нейното извършване за всеки потребител поотделно. Социалните услуги ще се предоставят по предварително разработен индивидуален план , съгласно Методики за предоставяне на социалните услуги в общността „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, утвърдени от изпълнителния директор на АСП. За отчитане на дейностите всеки член от персонала ще представя ежемесечно доклад за извършена работа. По Проекта се предвиждат разходи за заплащане на пътни на персонала от и до дома на потребителя, само в случаите, когато наетото лице живее извън населеното място на потребителя Ежемесечно ще се извършват наблюдения, на персонала, потребителите и техните семейства. . Разработената от екипа процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали по реализирането на проекта, ще включва и периода на предоставянето на социалните услуги. Всяка жалба ще бъде входирана в Дневник за жалби и сигнали. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на Звеното за услуги в домашна среда, ще бъдат осигурени лични предпазни средства, включващи: зимно и лятно работно облекло, маски и ръкавици. Ще бъде проведен начален инструктаж за безопасна работа на социалните асистенти, личните асистенти и домашните помощници при предоставяне на услугата
6. Информиране и публичност Дейността ще допринесе за изграждане на позитивен имидж на проекта и огласяване на финансовия принос на ЕС за постигане на проектните резултати. В рамките на дейността са предвидени следните мерки за публичност и визуализация: 1. Изработване на 1 бр. табела 2. Подготовка и отпечатване на 500 бр. брошури за проекта. 3. Провеждане на пресконференции. 4. Изработване на банер на проекта. 5. Изготвяне и разпространение на прессъобщения. 6. Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Малко Търново. 7. Изработване стикери за визуализация на закупените материали, работно облекло и обзавеждане.
7. Мониторинг и вътрешен контрол. Управление на риска С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на социалните услуги, в рамките на проекта ще се осъществява мониторинг и вътрешен контрол от екипа за управление на Проекта. Контролът ще включва ежемесечни посещения в домовете на потребителите и наблюдения по отношение на всички дейности на проекта, контрол на качеството на предоставяната услуга, контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от персонала. Резултатите се вписват в Дневника на потребителя. Извършване на наблюдение на дейността на личните асистенти, социалните асистенти и домашните помощници. За целите на проекта ще бъдат разработени: - Процедура за провеждане на вътрешен мониторинг. - Правила и процедури за разпознаване и превенция на основните рискове за потребителите на социални услуги. - Механизъм за проследяване и недопускане на двойно финансиране. - Инструкция за защита на имуществото и финансовите средства на потребителя. Посещения ще се извършват и по сигнал от страна на потребителите и персонала на Звеното за услуги в домашна среда. Ще бъде проведен начален инструктаж за безопасна работа на социалните асистенти, личните асистенти и домашните помощници при предоставяне на услугата.
8. Финансова дейност. Прилагане на ясни процедури за изчисляване на потребителските такси. За изчисляване на потребителските такси ще се приложи Утвърдената от Кмета на община Малко Търново и приетата с Решение на Общински съвет „Инструкция за определяне размера на таксите за социални услуги, предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Малко Търново”. При плащането на потребителските такси ще се издават финансови документи - квитанция за платена такса за социална услуга. Ще се води таксова книга. Изготвяне на тримесечни счетоводни отчети и окончателен финансов отчет. Използват се доказани в практиката счетоводни и финансови процедури, които осигуряват ефективното осъществяване на дейността. Прилагат се прозрачни и ясни процедури при издаването на финансови документи. Изплащане на месечни възнаграждения на персонала на Звеното за услуги в домашна среда.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 406 BGN
Общ бюджет: 125 264 BGN
БФП: 119 339 BGN
Общо изплатени средства: 111 108 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 006 BGN
2014 59 102 BGN
2015 0 BGN
111 108 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 205 BGN
2014 50 237 BGN
2015 0 BGN
94 442 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 801 BGN
2014 8 865 BGN
2015 0 BGN
16 666 BGN
Финансиране от бенефициента 6 921 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой лица, ползващи социалната услуга - 87
Индикатор 5 Брой лица, подготвени за предоставяне на услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” в Звено за услуги в домашна среда към ДСП. - 87
Индикатор 6 Брой лица, започнали работа вследствие осигуряване грижа в домашна среда за техни близки - 87
Индикатор 7 Брой лица, ползващи социалната услуга -87
Индикатор 8 Брой лица, подготвени за предоставяне на услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” в Звено за услуги в домашна среда към ДСП. -87
Индикатор 9 Брой лица, започнали работа вследствие осигуряване грижа в семейна среда за техни близки -87


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз