Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0070-C0001
Номер на проект: ESF-1109-05-10002
Наименование: Оказване помощ чрез обучение на младите хора
Бенефициент: "КОМОДО-СТИЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 13.11.2012
Дата на приключване: 02.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Успешно интегриране в обществото и на пазара на труда на лица в неравностойно положение чрез обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост. Намаляване и предотвратяване на безработицата и социалната изолация сред младите хора, подобряване адаптивността и конкурентоспособността към условията на пазара на труда и увеличаване възможностите за заетост в алтернативните форми на стопанска дейност.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. За успешното изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип в следния състав: Ръководител на проекта; счетоводител на проекта; координатор. Организиране на екипа и разпределение на задачите и функциите, което да гарантира успешното изпълнение на проекта. Сключване на граждански договори с екипа.
2.Дейности за осигуряване на информираност и публичност При стартирането на проекта в ДБТ – Берковица ще бъдат поставени плакати и раздадени брошури с рекламна цел, както и съобщения на информационното табло на ДБТ – Берковица относно условията за подбор на лицата за включването им в обучението и стажуването по проекта. Водещата организация ще постави информационна табела за обозначаване мястото на провеждане на проекта, от която ще е видна информация за изпълнителя и донорите на финансовата помощ според изискванията за изпълнение на дейности по информиране и публичност по ОП “РЧР”.
3.Идентифициране на целевата група Провеждане на анкети и интервюта с лица от ромски произход, лица от ДДЛРГ и лица, отпаднали от системата на образованието от община Берковица. Обработка на резултатите и изготвяне на доклад-анализ. Определяне на лицата с най-силно изразени потребности от обучение и липса на друга алтернатива.
4. Избор на обучаваща организация Водещата организация ще проведе тръжна процедура по ПМС 55, спазвайки следните принципи: • Публичност и прозрачност • Свобода и лоялна конкуренция • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация Процедурата за определяне на изпълнител е: Избор на подходяща оферта. Избор на подходяща оферта е процедура, при която Водещата организация определя изпълнител, като се стреми да избере най-малко от 3 оферти икономически най-изгодното предложение.
5.Обучение за придобиване на професионална квалификация Професионалното обучение ще се извърши по приложения учебен план от екип преподаватели. Програмата за обучение е съставена съобразно нуждите на работодателя. Обучението е насочено към предоставяне на теоретични знания и придобиване на практически умения, отговарящи на специфичните потребности на фирмата в която ще бъде проведено стажуването. Обучителният процес ще бъде в рамките на 664 уч. часа – 36 дни, по 6 уч. часа на ден-теория, 56 дни по 8 уч. часа на ден-практически упражнения. За осигуряването на качествен учебен процес ще бъдат използвани преподаватели по теория и практика с богат опит. Преди започване на обучението ще бъдат сключени договори с обучаемите, в които ще бъде отразен размерът на получаваната стипендия, срокът и условията на обучение. По време на обучението ще бъде осъществяван текущ контрол за присъствието на участниците, резултатите от който ще се използват при изплащането на месечните стипендии. Ще се следи за стриктно спазване на седмичното разписание и учебната програма. Учебният процес приключва с провеждането на квалификационен изпит по теория под формата на тест, попълван за 6 уч. ч. и изпит по практика под формата на практическо задание за изработване за определено време (6 уч. ч.) Успешно завършилите пълния курс на обучение ще получат Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН, издадено от обучаващата организация за специалност „Производство на мебели”.
6. Стажуване при работодател Значително предимство на предлагания проект е предоставянето на условия за провеждане на последващо стажуване на работно място във фирма – работодател. За 80 % от успешно завършилите обучението лица ще бъде осигурено стажуване по придобитата професия за период от 3 месеца. За времето на стажа стажантите ще сключат трудови договори с работодателя. Плащанията по КТ и КСО за стажантите се финансират от ОП “РЧР” в рамките на минималната работна заплата за страната за периода и минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на предприятието и квалификационната група на професията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сдружение "Научно технологичен съюз - Плевен"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 115 BGN
Общ бюджет: 69 954 BGN
БФП: 69 954 BGN
Общо изплатени средства: 70 619 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 619 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 619 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 026 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 593 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 593 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз