Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0145-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Чрез подкрепа към промяна
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж и предоставяне на почасови иновативни социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. За предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда според индивидуалните нужди на потребителите ще бъде назначен и обучен персонал.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Изпълнението и управлението на проекта са задъжение на екипа за организация и управление на проекта, състоящ се от ръководител; координатор; експерт „социални услуги”; технически сътрудник и счетоводител. Ръководителят на екипа ще организира ежемесечни работни срещи на екипа за обсъждане текущо изпълнение на дейностите по проекта, възникнали проблеми и мерки за преодоляването им. За всяка работна среща на екипа ще се съставя протокол. На екипа по проекта ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи ще бъдат избрани изпълнители по реда на приложимото законодателство в сферата на обществените поръчки. При възлагане изпълнението за доставка на материали и консумативи ще се спазват разпоредбите на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент /ЕО/1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта ще се изготвят, подържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни с цел защита на личните данни. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Предвижда се извършване на външен одит по проекта. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа. В началото на стартиране на проекта през първите три месеца ще се разработят следните документи и формуляри: заявление за кандидат - потребители, заявление за започване на работа в звеното, проект на договор за предоставяне на социалната услуга на потребителя, длъжностни характеристики на персонала на звеното, декларация за поверителност на информацията, и други форми. Всички тези формуляри целят ще са в съответствие с българското законодателство. Разработените правила и процедури ще подпомогнат работата на Звеното за предоставяне на качествени услуги и ще осигурят ефективно управление на целия процес. Задължителна документация: входящ дневник за кандидат- потребители; входящ дневник за кандидати за персонал на звеното; лично досие за всеки потребител; регистри на потребителите и персонала; лично досие на персонал на звеното; правилник за вътрешния ред; процедура за жалби и сигнали; правила за информиране и предприемане на действия при рискове; правила и процедури за опазване на имуществото и финансовите средства на потребителя; процедура за достъп до дома на потребителя и за боравене с финансови средства; правила и процедури за сигнализиране и компетентна намеса в случаи на злоупотреба; инструкция за изрични забрани за персонала на Звеното; и други. Финансови документи: финансов отчет и приложения; ведомости за заплати и отчети за осигуровките и други. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности от Екипа на проекта и контрол по отношение на качеството на предоставянето на услугата от персонала на Звеното. Екипът ще извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график. Проверките ще се извършват в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите ще се вписват в Дневника на потребителя. Отчитането на резултатите от извършените проверки ще се осъществява с месечен отчет за извършен вътрешен контрол до Ръководителя на проекта.
Дейност 2. Определяне, оборудване и обзавеждане на помещение за Звено за услуги в домашна среда. Доставка на материали и консумативи за обезпечаване дейността на звеното. За нуждите на Звено за услуги в домашна среда ще се осигури помещение, в което ще работи специалист в социална услуга през времето на изпълнението на проекта. С цел оптимално функциониране на звеното ще се осигури доставка и монтаж на необходимото оборудване на помещението. Осигуряването на подходящо оборудване на помещението ще се извърши чрез покупка и доставка на предвидените в остойностената спецификация на дълготрайните материални и нематериални активи по опис към бюджета Осигуряване на доставка на материали и консумативи за звеното –по опис към бюджета. По проекта ще се осъществи оценка на риска за персонала на Звеното от служба по трудова медицина.
Дейност 3. Кандидатстване, подбор и назначаване на персонал за управление на Звено за услуги в домашна среда и персонал за предоставяне на услугите. Персонала за управление на Звено за услуги в домашна среда ще се състои от 1 специалист в социална услуга и персонал за предоставяне на социални услуги - 33 домашни санитари. Кандидатстването, подборът и назначаването на персонала в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж ще се извърши съгласно изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство. Персонала на Звеното ще бъде избран след провеждане на конкурс. За целта ще се публикува обява в сайта на общината, ще се поставят обяви на информационното табло на входа на общината и в Дирекция „Бюро по труда”. Кандидатите за започване на работа в Звеното могат да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Кандидатите за специалист в социална услуга трябва да имат теоретична и практична подготовка за работа в социална услуга. Кандидатите за работа подават следните документи: заявление /по образец/, автобиография, копие от документ за завършено образование, свидетелство за съдимост, копие на удостоверение/сертификат за обучение по сходни програми/проекти. Подадените заявления се входират във входящ дневник за кандидати за персонал на звеното. Със заповед на Кмета на Община Кърджали ще се определи Комисия за оценка и подбор на персонал за Звено за услуги в домашна среда. Ще бъдат изготвени критерии за подбор на специалист в социална услуга и домашни санитари. Всеки кандидат за желаната позиция ще се оценява индивидуално от членовете на комисията и ще се изготви „Формуляр за индивидуална оценка на кандидата”. След провеждането на конкурса комисията ще изготви два списъка на оценените кандидати по двете позиции(с брой точки, според получената от формулярите средноаритметична индивидуална оценка), подредени по низходящ ред. Всички кандидати за домашни санитари, получили минимум 12 точки ще се включат в банка „Домашни санитари”. Списъците се поставят на информационното табло на общината. Назначаването на персонала ще се извърши със сключване на трудови договори, съгласно изискванията на Кодекса на труда. Неразделна част от трудовия договор са длъжностните характеристики за позициите:специалист в социална услуга и домашен санитар, в които са описани задължения, отговорности и подчиненост. При започване на работа персонала в звеното подписват декларация за спазване на поверителност на личните данни и информация за потребителя, запознават се с всички правила и процедури, разработени от доставчика за регламентиране на дейността и се провежда инструктаж за безопасни условия на работа.
Дейност 4. Организиране и провеждане на въвеждащо и надграждащи обучения. Въвеждащото обучение ще се реализира в групов формат, на не повече от 20 души в група, по разработена обучителна програма. За всяка група обучени домашни санитари ще се изготвят присъствени списъци. При изготвянето на списъците за обучение екипът ще има в предвид изискването, че в обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми, за извършване на определената по настоящия проект дейност. Въвеждащото обучение ще бъде насочено към придобиване на практическите умения за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с увреждания, в т.ч. деца и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Въвеждащото обучение ще е с продължителност четири дни и ще бъде насочено към одобрените от Комисията за подбор лица за домашни санитари, които не са преминали курс на въвеждащо обучение по други проекти и програми. Обучението ще се проведе от двама обучители, специалисти – практици в съответната област, с професионален опит в социалната работа и социалните услуги за посочените целеви групи, обект на проекта. То ще включва следните теми: Общи познания за домашните грижи и за необходимите умения; Основни задължения на домашните санитари; Специфика на грижите за лица и деца с увреждания и възрастни хора; Етични стандарти в областта на социалната сфера; Методиката за предоставяне на социални услуги в дома; Здравословни и безопасни условия на труд; Процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг; Разпознаване и навременно сигнализиране за рискове и опасности за потребителя, както и за нововъзникнали потребности; Умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт; Водене на дневник на потребителя и други. Успешно преминалите курса на обучение домашни санитари, както и тези, преминали предишни обучителни курсове, ще се включват в банка „Домашни санитари”. За всеки домашен санитар, включен в банката, ще се създаде лично досие, включващо подадените от него документи и формуляра за индивидуалната му оценка. По време на изпълнение на проекта и предоставяне на социалните услуги ще се проведат 4 еднодневни надграждащи обучения на домашните санитари. Те ще се провеждат от двама обучители с необходимите опит и познания, свързани с предоставянето на социални услуги в общността. Темите на поддържащите обучения ще се определят на база анализ, извършен чрез попълване на анкетни карти, от домашните санитари, както и от в зависимост от актуалните потребности на потребителите на услугите, установените пропуски при предоставяне на услугата по време на мониторинг, както и за въпроси и трудности установени и възникнали по време на срещите с домашните санитари. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Въвеждащото и подържащи обучения ще дадат възможност да се предоставят качествени социални услуги на потребителите.
Дейност 5: Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на социалните услуги. В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания, в т.ч. деца и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Информирането на кандидат-потребителите ще се осъществи чрез публикуване на обява в местен вестник, сайта на общината, ще се поставят обяви на информационното табло на входа на общината, клубове на хората с увреждания и пенсионерите, по кметства и в Дирекция „Социално подпомагане”. Приемането на документи ще бъде в рамките на 20 работни дни. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга ще подават: заявление (по образец)– лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице; документ за самоличност на лицето – за справка; копие от ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, и други актуални медицински документи, с които да се удостовери здравословното им състояние. Възрастните хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които нямат актуални медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние ще подават заявление за кандидатстване и представят документ за самоличност за справка. Подадените заявления ще се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социалната услуга”. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи (архивира се след приключване на проекта). Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно разработена Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ “Помощ в дома”. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. За всички лица подали заявление ще се извърши оценката на потребностите от почасови грижи в домашна среда от Дирекция „Социално подпомагане”. Към искане за извършване на оценка на потребностите се прилагат: всички приети заявления от кандидат-потребители, бланки на Формуляр /част І и част ІІ/ за оценка на потребностите от почасови услуги и опис на приложените документи. Дирекция ”Социално подпомагане” връща комплекта документи заедно със списък на кандидат-потребителите подредени по низходящ ред. При предаване на документацията се подписва приема-предавателен протокол в два екземпляра – по един за всяка от страните. Списъкът, изготвен от Д”СП”, се поставя на информационното табло на общината. Предоставянето на услугата ще бъде по реда на списъка до изчерпване на часовете на персонала на звеното. Включване на нови потребители за предоставяне на услуги ще се извършва отново по реда на списъка при наличие на свободни часове. Всички потребители, включени в предоставянето на социалните услуги, ще бъдат уведомени писмено. Жалбите и сигналите се разглеждат по реда, начина и сроковете, разписани в Процедурата за приемане и разглеждане на жалби и сигнали. Води се Дневник за жалби и сигнали.
Дейност 6: Предоставяне на почасови социални услуги от Звено за услуги в домашна среда. В звеното ще се предоставят три основни типа почасови услуги, включващи следните дейности: - Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост; - Дейности за социална подкрепа и социално включване; Комунално-битови дейности; С потребителите ще сключи Договор за предоставяне на социалната услуга. Договорът се сключва между доставчика на социалната услуга - Община Кърджали и потребителя и/или негов законен представител. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Индивидуалният план за предоставяне на услугата описва дейностите, които доставчикът се ангажира да извършва за удовлетворяване на индивидуалните специфични потребности на потребителя. Изготвя се въз основа на получената оценка на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда от Дирекция “Социално подпомагане”, като се прави и оценка на риска за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план се изготвя с активното участие на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове. Всеки индивидуален план се актуализира от специалиста в Звеното веднъж на шест месеца.Преглед на плана може да се направи и по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. Управлението на основните рискове за потребителите е предпоставка за опазване на здравето, спазване на принципите, зачитане и защита на интересите и правата на лицата с увреждания и възрастните хора. Оценката на риска за потребителите се извършва преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга. Екипът за управление на проекта изготвя оценка на потенциалните рискове за потребител при предоставянето на услугата. На база направената оценка в индивидуалния план се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. При предоставяне на услугата ще се спазва процедурата за действие при възникване на кризисни ситуации. Инцидентите, предприетите действия и последващото развитие на всеки случай ще се протоколират и документът ще се съхранява в личните досиета на потребителя и домашния санитар. Персонала на Звеното ще спазва инструкцията, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за домашния санитар, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя и/или неговата собственост. С всеки потребител на услугата (или неговия представител), ще се договорят в писмен вид правила за достъп на домашния санитар, до дома на потребителя. Осигуряването на безопасността на дома му при предоставянето на услугата е ангажимент на домашния санитар. В хода на предоставяне на социалната услугата на всеки домашния санитар, са осигурени възможности и са разписани начините за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, болница, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на потребителя (лекар, законен представител, роднини и др.). Домашните санитари ще бъдат обучени и в безопасни техники на работа при дейности, изискващи физически контакт с потребителя, измерване на кръвно налягане и ползване на лични предпазни средства. За изготвяне на оценка на риска на персонала в Звено за услуги в домашна среда ще се сключи договор със служба/ фирма по трудова медицина. Ръководителя на проекта организира провеждането на инструктаж за безопасна работа при предоставяне на услугата. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж, съгласно Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугата за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Записите в Дневника се датират (в т.ч. час от ... до ...), и всеки път се подписват от домашния санитар и потребителя (или негов представител). Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от домашния санитар се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика и в индивидуалния план на потребителя. Домашния санитар спазва стриктно договореното работно време или обем работа. При извършване на проверки за качеството на предоставяната услуга, се отчита и ползването на предпазните средства от домашния санитар. При сигнали за действия от страна на домашен санитар, които уронват достойнството и/или увреждат физическото здраве на потребителя, екипът по проекта незабавно изяснява случая и при необходимост уведомява компетентните органи.В делото на домашния санитар се вписват и съхраняват всички данни за негови неправомерни действия, дисциплинарни нарушения и наложени дисциплинарни наказания. Екипът за управление осигурява непрекъснатост на социалната услуга, която е договорена с потребителя. При отсъствие на домашен санитар за повече от една седмица, и при желание от страна на потребителя сключва договор с лице от банката домашни санитари, което да замества титуляра за срока на отсъствието му. Разработената от екипа процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали по реализирането на проекта, включва и периода на предоставянето на социалната услуга от ЗУДС. Води се Дневник за жалби и сигнали. За ползване на почасовите услуги потребителите заплащат такса, определена с решение на Общински съвет-Кърджали.
Дейност 7: Информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Информационната кампания ще се провежда през целия период на реализиране на проекта и включва: - провеждане на встъпителна пресконференция и заключителна пресконференция; -дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали, съдържащи основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие; - 1 информационна табела за Звено за услуги в домашна среда; - периодично публикуване на информация за проекта в сайта на община Кърджали; - информация по местния радиовъзел. Информационните материали ще бъдат разпространени на територията на цялата община, дирекция ”Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда”, кметства, клубовете на хората с увреждания и пенсионерите и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 469 BGN
Общ бюджет: 207 992 BGN
БФП: 207 992 BGN
Общо изплатени средства: 197 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 207 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 600 BGN
2014 132 473 BGN
2015 0 BGN
197 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 910 BGN
2014 112 602 BGN
2015 0 BGN
167 512 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 690 BGN
2014 19 871 BGN
2015 0 BGN
29 561 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 3 Брой сключени договори с потребители - 145
Индикатор 4 Брой обучени домашни санитари
Индикатор 5 Брой назначени домашни санитари
Индикатор 6 Брой назначен персонал за управление на проекта
Индикатор 7 Брой участници в проведени информационни кампании
Индикатор 8 Брой потребители на социалната услуга - 145
Индикатор 9 Брой преминали надграждащи обучения
Индикатор 10 Брой разкрити работни места
Индикатор 11 Брой лица с увреждания, включени в проекта
Индикатор 12 Брой деца с увреждания, включени в проекта
Индикатор 13 Брой възрастни с невъзможност за самообслужване, включени в проекта
Индикатор 14 Брой лица, желаещи да ползват услугата и след приключване на проекта
Индикатор 15 Брой участници в пресконференции и информационни кампании


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз