Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0103-C0001
Номер на проект: ESF-1109-05-05001
Наименование: За достоен и активен живот чрез осигуряване на обучение и производствен стаж на безработните лица от община Враца
Бенефициент: ЕТ "Деси-Веси - Митко Василев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 02.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: повишаване конкурентноспособността на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” от община Враца чрез предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация по професиите „Готвач” и „Продавач-консултант” и осигуряване на възможност за производствен стаж по съответната професия.
Дейности: 1. Сформиране на екип и организация на дейностите по проекта Членовете на Екипа по организация и управление на проекта ще подпишат договори. Екипът на проекта ще изготви План за действие, включващ отговорности и срокове. По плана ще се ръководи и координира изпълнението на проекта. Същевременно веднага със стартирането на проекта ще бъдат изготвени изисквания към подизпълнителите и ще се подготви стартирането на тръжните процедури, в съответствие с правилата и изискванията при прилагането на ПМС 55 / 12.03.2007г. и посл. изм.
2. Провеждане на тръжни процедури За необходимите доставки и услуги ще бъдат организирани и проведени тръжни процедури съгласно изискванията на възложителя и законодателството. Това изисква да се направи проучване на пазара, да се съберат оферти за доставка на материали и консумативи, необхидими за изпълнение на дейностите по проекта и да се изберат най-подходящите от тях.
3. Визуализация и публичност С цел информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от Европейския социален фонд се предвижда: 1.Изработване на 1 брой постоянна обяснителна табела и 3 информационни табели за Партньорите. Табелите ще бъдат изработени съгласно изискванията за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от изпълнител, избран съгласно съответната процедура. 2.Две публикации в местната преса - в началото и в края на проекта, с които ше се популяризира финансовия принос на Европейския съюз, ОП „РЧР”, целите и резултатите от проекта. 3.Изработване на 350 броя рекламни материали/химикалки – 100 бр., тефтери – 50 бр., брошури – 200 бр./.
4. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица по професия „Готвач”. Предвижда се обучението да се извърши като бенефициентите се организират в 1 група от 12 лица. Преди стартирането на обучителните курсове ще се извършват допълнителни дейности - закупуване на работно облекло на бенефициентите и застраховки на курсистите за времето на обучение. Предвижда се обучението да се извърши в учебен кабинет, кабинет по практика, собственост на Кандидата и бази на Партньорите. Формата на обучение е дневна, присъствена. Учебният план по специалността е разработен по рамкова програма „Б” на Министерство на образованието и науката и при спазване на Държавните образователни изисквания за професионално направление “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”, код: 811, Професия “Готвач”, код: 811070, Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код: 8110701, за която ЦПО към ЕТ”Деси-Веси-Митко Василев” притежава лиценз № 200412167 от НАПОО. Продължителността на един цял курс е 660 часа, разпределени в 4 модула, от които 120 учебни часа производствена практика. Всеки един от модулите съдържа обучение по теория и практика и осигурява формиране на компетенции на нива съответно помощник-готвач, готвач, готвач – детска диетична кухня и готвач – национални кухни. При завършване на всеки модул се прилага тест, обхващащ материала от изучаваните учебни предмети. Теоретичната част предхожда практическата част, като съотношението е 35% / 65 % в полза на практическото обучение; Задължителното обучение приключва след като се преминат всички модули, включени в учебния план. Обучението приключва с държавен изпит по теория на професията и практика на професията. Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, образец 3-54. Продължителността на обучението е 83 дни. Изпит – 2 дни.
5. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица по професия „Продавач-консултант”. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица по професия „Продавач-консултант”.
6.Осигуряване на възможност за професионален стаж при работодатели за срок от три месеца на успешно приключилите обучението лица. Дейността предвижда стажуване за период от 3 месеца на всички лица, успешно завършили обучението си по професионална квалификация, във фирмите на Работодатели, които имат сключено споразумение за осигуряване на възможност за стаж с Кандидата /Приложение Д4/.
7.Администриране и вътрешен мониторинг Ежемесечно ще се изготвят справки за изпълнените дейности и отчитане изразходваните средства от безвъзмездната помощ. Изготвяне на искания за междинни плащания. Счетоводителят ще води редовна и точна финансова-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта. Всички доклади и действия по проекта ще са съобразени и стриктно ще се придържат към договора с донорите. След приключване на проекта ще се изготвят Финален технически доклад и Финален финансов отчет пред Възложителя. Системата за вътрешен мониторинг гарантира ефикасност и ефективност при постигане на заложените цели, което е в съответствие с хоризонталния принцип за добро управление на програми и проекти.
Партньори
Партньори:
"Кампино" ООД
Юнивърс Трейд ООД
“МАК-06” ЕООД
Изпълнители:
Фонема
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 159 BGN
Общ бюджет: 69 272 BGN
БФП: 69 272 BGN
Общо изплатени средства: 69 272 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 491 BGN
2014 26 781 BGN
2015 0 BGN
69 272 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 117 BGN
2014 22 764 BGN
2015 0 BGN
58 881 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 374 BGN
2014 4 017 BGN
2015 0 BGN
10 391 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз