Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0188-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Създаване на звено за услуги в домашна среда на територията на община Якоруда”
Бенефициент: Община Якоруда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е да доразвие услугите, предлагани от „Общински социални услуги – Домашен социален патронаж” - гр. Червен бряг, чрез изграждане на Звено за услуги в домашна среда. Предвидено е въвеждането и предоставянето на следните типа услуги: за лична помощ и за помощ в комунално-битови дейности на общо 100 лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност да се обслужват сами. Във връзка с това ще бъдат създадени 43 нови работни места за безработни лица от Община Червен бряг. “Общински социални услуги – домашен социален патронаж” – гр. Червен бряг, към настоящия момент обслужваща над 300 лица с трайни увреждания и тежко болни самотни хора, на които доставя храна по домовете.
Дейности: Дейност 1.Управление на проекта Определеният екип за управление на проекта е в следния състав: ръководител на проекта, координатор, администратор, счетоводител, технически сътрудник. В рамките на Дейност 1 ще бъде проведена начална среща на всички членове на екипа за уточняване на конкретните задължения, обсъждане на плана за действие, разясняване на методите за вътрешен контрол и оценка на риска. Работни срещи ще се провеждат ежемесечно, а при нужда и ежеседмично, с цел решаване на възникнали трудности и незабавно предприемане на коригиращи действия. Отговорник: ръководителя на проекта. След приключване на дейността по предоставяне на услугите по проекта ще се изготвят заключителен отчетен доклад и финален финансов отчет.
Дейност 2.Кандидатстване, оценка и подбор на потребителите на социалните услуги Като потребители на услугите, в настоящия проект ще се включат хора, отговарящи на следните изисквания: - лица с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания; -възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване ; Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно разработени от екипа по проекта критерии за подбор. В тях ясно ще бъдат посочени изискванията и условията, на които трябва да отговарят кандидат-потребителите. Ясно ще бъдат определени процедурата и сроковете, както и комплекта от документи, който трябва да бъде подаден. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалните услуги ще подават заявление. Кандидатите ще имат право да впишат в заявлението си и предпочитаното от тях лице, което ще предоставя съответната услуга. Подадените заявления ще се входират в Дневник на заявленията в обособено заявление в сградата на общината. Срокът за приемане на заявленията ще бъде своевременно оповестен на гражданите на общината. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител ще се създава лично досие, което ще се предоставя на определените специалисти от Дирекция ”Социално подпомагане” за изготвяне на индивидуална оценка. Досиетата се предоставят с протокол за предаване и приемане. Специалистите извършват индивидуална оценка на потребностите с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител. Назначена със Заповед на Кмета на община Якоруда Комисия за оценка и подбор на желаещите да ползват социални услуги в община Якоруда, получава от оценителите личните досиета на кандидатите за потребители и попълнените карти за оценка (с протокол за предаване и приемане). Комисията за оценка и подбор заседава, води протокол и се произнася с Решение по оценка на потребностите и необходимия брой часове за ползване на услугата. Тя изготвя списък с резултатите от оценката и подбора. От него ще е видно кои са одобрените за включване в услугата потребители, както и вида на самата услуга. Списъкът с резултатите се излага на специално определено място в сградата на общината. На одобрените потребители на услугите ще се връчват уведомителни писма. Уведомителни писма ще се изпращат и на кандидатите, които няма да бъдат включени в проекта . С цел гарантиране на коректния подбор на лицата, действително нуждаещи се от предоставяните от Звеното услуги, ще се сформира Комисия за приемането и разглеждането на жалби и сигнали, което ще стане със Заповед на Кмета на общината. Жалбите и сигналите, свързани с подбора и оценката на желаещите да ползват услугите по проекта, ще се разглеждат по ред, начин и срокове, разписани в специално разработена Процедурата за приемане и разглеждане на жалби и сигнали. За недопускане на двойно финансиране, екипът ще обменя информация с “Дирекция социално подпомагане” и “Бюро по труда”, относно лицата, получаващи подобен тип услуги по програми или проекти, финансирани от други източници и по друг ред.
Дейност 3. Подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда Лицата, които желаят да предоставят социалните услуги ще подават заявление, придружено с определени документи - по настоящ адрес в общината. Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Кандидатите ще имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях конкретен потребител/и. Подадените заявления се ще входират в Дневник на заявленията. Кметът на община Якоруда назначава Комисия за оценка и подбор на персонала. По предварително разработени критерии, с цел установяване на мотивацията и нагласите им за тази работа, комисията ще проведе интервю с кандидатите за персонал на Звеното . Съответният кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисията и се изготвя Формуляр за индивидуална оценка на кандидата . Комисията изготвя списък на оценените кандидати. Списъкът с резултатите от проведения конкурс се излага на специално определено място в сградата на общината. С цел осигуряване на непрекъснатост на социалните услуги, които са договорени с потребителя, община Якоруда ще подбере 50 човека, които ще преминат въвеждащо обучение, а като персонал на Звеното ще бъдат назначени 45 от тях, като те отново ще бъдат подбрани след проведеното на последващ етап обучение. Така ще се осигури лице, което да замества титуляра за срока на отсъствието му. С цел гарантиране на коректния подбор на лицата, екипът по проекта ще разработи процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, относно оценката и подбора на кандидатите за персонал на звеното. В процедурата ще са разписани реда, начина и сроковете , свързан с целия процес на оценката и подбора. По настоящия проект за персонал на новосъздаденото звено ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Дейност 4.Осигуряване на въвеждащо обучение на подбрания персонал на звеното С цел осигуряване на непрекъснатост на социалните услуги, които са договорени с потребителя, община Якоруда ще осигури въвеждащо обучение на предварително подбраните 50 човека- персонал на звеното. Така ще се осигури лице, което да замества титуляра за срока на отсъствието му. Въвеждащото обучение ще трае 3 дни и ще бъде направено от нает за целта обучител. Екипът по проекта ще изготви списък с предварително подбраните лица, които следва да бъдат включени в обучението. При изготвянето на списъка екипът ще вземе предвид изискването, че в обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност. За недопускане на двойно финансиране, екипът по проекта ще обменя информация с Дирекция “Социално подпомагане и Дирекция “Бюро по труда”, относно лицата, обучени за сходни дейности по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред. Обученията ще се извършват от експерти и специалисти с подходяща квалификация, практици в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на Проекта. За целта ще се сключат договори за услуга между Община Якоруда и съответния обучител. Обучението в рамките на проекта ще се реализира в групов формат, но не повече от 20 души в група, по разработена обучителна програма. Ще се изготвят присъствени списъци за всяка група и на всяко лице ще се издава удостоверение. На успешно преминалите курса на обучение ще се създаде лично досие, което ще съдържа подадените от него документи и формуляра за индивидуалната му оценка.
Дейност 5. Предоставяне на почасови социални услуги на потребителите. Управление на риска за потребителите и персонала зает в Звеното в процеса на ползване на услугите. Социалните услуги ще се предоставят на 105 потребители от 45 подбрани и обучени лица, в продължение на 12 месеца. Те ще включват: - предоставяне на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица; които ще се изразяват в помощ за подържане на личната хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др.; - предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, подържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.; - предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица, като помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещения на кино, изложби, концерти и др., писане на писма, заявления и подаването им до различни инстанции и всякаква друга дейност изразена в социална работа с конкретния потребител; Услугата ще се предоставя съгласно утвърдените методики за предоставяне на социални услуги в общността както и методическите указания, разработени от екипа за управление на проекта. Предоставянето на услугите ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Планът ще включва дейностите, които са договорени с обслужващото лице за подобряване качеството на живот на съответния потребител. Индивидуалният план ще се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги. Всеки индивидуален план ще се актуализира от екипа на проекта чрез извършване на преглед на всеки 6 месеца или по-рано, при възникване на необходимост от това. Екипът за управление на проекта ще изготви: -оценка на потенциалните рискове за потребителя и обслужващото го лице при предоставянето на услугата; - процедура за действие при възникване на кризисни ситуации; -инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя; -правила за достъп до дома на потребителя; - мерки за отстраняване на риска за здравето и безопасността на персонала. Персоналът на звеното ще бъде обучен и в безопасни техники на работа посредством провеждането на първоначален и периодичен инструктаж за безопасна работа на персонала при предоставяне на услугите. Ще бъдат осигурени и лични предпазни средства за лицата, предоставящи услугите. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугите за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Той ще се съхранява в дома на потребителя. В дневника обслужващото лице ще регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. Екипът по проекта ще упражнява и ежемесечен контрол по качеството на социалните услуги, които се предоставят. Реализирането на дейността по проверка на качеството на услугите се извършва, чрез посещение в дома на потребителя. В процеса на проверката се изследва мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга. Резултатите от извършената проверка ще се попълват във „Формуляр за проверка на място”.
Дейност 6.Дейност за осигуряване на публичност 1. Проектът ще бъде популяризиран в регионалните медии чрез публикации в местен/регионален ежедневник – 3 статии; 2. Екипът по Проекта ще разпространи рекламни брошури с информация за дейностите по Проекта – 150 броя; 3. При реализиране на Проекта ще бъдат организирани 2 медийни изяви /радио или TV/ с цел запознаване участниците и обществеността с планираните дейности. При реализиране на всички дейности ще бъдат отчетени публично постигнатите резултати от изпълнението на Проекта. 4. С цел информиране на обществеността за проекта, изпълняван по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ и осигуряване на публичност ще бъде направена и поставена на видно място 1 бр. табела. 5. На сайта на общината регулярно ще се публикува информация за изпълнението на проекта.
Дейност 7. Одит на проекта Изпълнението на тази дейност се налага от необходимостта за независима външна преценка на допустимостта и правилността на направените по проекта разходи. За да се гарантира прозрачност на декларираните разходи в процеса на изпълнение на проекта, ще се осигурява достъп до документацията при настъпили проверки от Договарящия орган на Оперативната програма; Звеното за вътрешен одит ; Дирекция „Национален фонд”, МФ - Сертифицирания орган; Дирекция „Одит на средства от ЕС”, МФ - Одитиращия орган; Българска сметна палата; Европейска комисия; Европейска служба за борба с измамите; Ще бъде сключен договор за извършване на финансов одит с лицензиран одитор / одиторско предприятие/, който да действа по време на цялата продължителност на проекта и ще обхваща проверката на окончателния финансов доклад по проекта. Докладът за одит по проекта, изготвен от лицензиран одитор, ще бъде приложен към окончателното искане за плащане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 230 530 BGN
Общ бюджет: 225 621 BGN
БФП: 225 621 BGN
Общо изплатени средства: 210 564 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 225 621 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 578 BGN
2014 123 986 BGN
2015 0 BGN
210 564 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 73 591 BGN
2014 105 388 BGN
2015 0 BGN
178 979 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 987 BGN
2014 18 598 BGN
2015 0 BGN
31 585 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой лица, ползващи социалните услуги - 188
Индикатор 5 Брой лица, започнали работа вследствие осигуряване грижа в семейна среда за техни близки - 188
Индикатор 6 Брой лица, подготвени за предоставяне на услугите - 188


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз