Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0083-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на Общинско звено за помощ и грижа в дома - Роман
Бенефициент: Община Роман
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Роман
Описание
Описание на проекта: Създаване на звено за услуги с домашна среда, което ще функционира в рамките на услугата „Домашен социален патронаж”. Ще бъдат извършени три основни типа почасови дейности: 1.Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико- социална насоченост; 2.Дейности за социална подкрепа и социално включване; 3.Комунално битови дейности;
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Със заповед на кмета на община Роман ще бъде утвърден екипът за организация и управление на проекта. С членовете на екипа ще бъдат сключени допълнителни споразумения към основните им договори спазвайки или втори трудов договор, съгласно изискванията на ПМС 330. Ежемесечно, всеки член от екипа за организация и управление на проекта ще се отчита за свършената работа пред кмета на общината или пред изрично упълномощено от него лице. Членовете на екипа за управление и администриране на проекта ще подготвят необходимите документи за провеждане на възлаганията по реда на ЗОП. Ежемесечно ще се организират работни срещи. Екипът за организация и управление на проекта ще разработи вътрешни правила и процедури за изпълнение на проекта. Осъществяване текущ контрол по изпълнение на проекта (вътрешен мониторинг).
Дейност 2: Информационна кампания В процеса на изпълнение на дейността ще бъдат изработени и отпечатани: информационни дипляни, плакати, информационни табели. Ще бъдат направени публикации в печтни и електронни медии, имащи за цел популяризиране на проектните дейности и финансовият принос на ЕС към проекта. В началото и в края на проекта ще бъдат организирани пресконференции, като първата ще има за цел да информира местните и областни медии за целите на проекта, дейностите, които ще бъдат включени в него, периода на изпълнение, допустимите целеви групи, които могат да бъдат включени в проекта. Втората пресконференция (заключителната пресконференция) ще бъде по-мащабна, в нея се предвижда да бъдат поканени представители на общинските администрации от област Враца, представители на неправителствения сектор в област Враца. На нея ще бъде представен анализа на резултатите от проекта, ще се отчете неговото цялостно изпълнение, ще бъдат споделени добри практики при неговото изпълнение или трудности (ако има такива).
Дейност 3: Подбор на персонала на Общинското звено за помощ и грижа в дома и сключване на договори. В печатните и електронни медии функциониращи на територията на община Роман ще бъдат обявените свободни работни места в Общинското звено. Със заповед на Кмета на община Роман, ще бъде сформирана комисия за подбор и ще бъде определен денят и часа за провеждане на заседанието й. Оценката на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и чрез провеждане на интервю, като резултатите на кандидатите ще бъдат съпоставени с минималните критерии за подбор на лицата в Звеното разработени от екипа за организация и управление на проекта и утвърдени от Кмета на община Роман. В комисията ще бъдат включени представители на ДСП и ДБТ. Принципите за прозрачност на процедурите, равнопоставеност между кандидатите и недопускане на дискриминация ще залегнат като основни изисквания към членовете на Комисията при извършване на подбора. На видно място в сградата на Община Роман ще бъдат поставени списъци с класираните кандидати по позиции, към одобрените лица ще бъдат отправени покани за сключване на трудови договори. Ще се изготви и списък с резерви, които ще бъдат поканени да работят в Общинското звено, ако някои от титулярите напусне през периода на неговото функциониране в рамките на проекта. С всички одобрени лица за работа в Звеното ще бъдат сключени трудови договори за 8 часов работен ден (за доставчиците на услуги и техническия сътрудник – касиер) и трудов договор на 4 часа за социалния работник. Уведомленията за сключените договори в срок ще бъдат регистрирани в ТД на НАП. Към всеки сключен трудов договор ще бъде връчена длъжностна характеристика.
Дейност 4: Подбор на потребителите на социални услуги и сключване на договори за ползване на съответната услуга. Чрез печатните и електронни медии функциониращи на територията на община Роман ще бъдат уведомени всички жители на общината, че стартира приема на заявления на кандидати да ползват и предоставят услуги по проекта. Приемът се предвижда да продължи почти до края на проекта. От експерт/ и на дирекция „Социално подпомагане” – Мездра ще бъде извършена оценка на потребностите за всички кандидат-потребители подали заявления за участие в проекта. Със заповед на Кмета на община Роман, ще бъде сформирана комисия за подбор а потребителите. При определяне на най-нуждаещите се лица/ деца които ще ползват почасови услуги по проекта ще се вземе предвид желанието на всеки кандидат-потребител и изготвената оценка от експерта на ДСП. Като резултат от работата на Комисията ще бъде изготвен списък на лицата подали заявления да ползват услуги по проекта, като предвид получената оценка на потребността от ползване на услуги, същите ще бъдат подредени по низходящ ред. Комисията ще заседава ежемесечно (а при необходимост и на по-кратък интервал) почти до самия край на проекта, като ще бъдат разглеждани новите заявления на кандидат-потребители и ще се актуализира списъка на чакащи да ползват социални услуги. За постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на конкретния потребител ще се изработят индивидуални планове за предоставяне на услугата, в които ще се разписват конкретни дейности, съобразени с направената оценка и заявеното желание. В комисията ще бъдат включени представители на ДСП – различни от тези извършили оценката на потребностите. Принципите за прозрачност на процедурите, равнопоставеност между кандидатите и недопускане на дискриминация ще залегнат като основни изисквания към членовете на Комисията при извършване на подбора. С всички одобрени потребители, ще бъдат сключени договори за ползване на услуги и съобразно индивидуалните им потребности ще бъдат изготвени индивидуални планове за предоставяне на услугите.
5. Обучение на преките доставчици на социални услуги. Обучението ще се извърши по специално изготвена за целта програма, съдържаща всички задължителни за получаване на качествено обучение теми. Предвижда се обучението да се проведе от експерт- обучител . Ще бъде проведено:  Въвеждащо обучение за 23 бр. Преки доставчици на услуги /ако не са преминали през идентично обучение по други програми/ - в рамките на 3 дневен курс. Обучаемите ще получат необходимите знания и умения да оказват физическа, психологическа и емоционална подкрепа на хората с увреждания; организиране на бита и хигиената в дома на потребителите.  Надграждащо- предвижда се провеждане на 2-дневно надграждащо обучение за повишаване на тяхната квалификация, професионални умения и мотивация.
Дейност 6: Стартиране дейността на Общинското звено за помощ и грижа в дома. Подготовка изпълнението на дейността: • В този етап от изпълнение на дейността се предвижда оборудване и обзавеждане на Общинското звено: закупуване на един брой лаптоп, мултифункционално устройство (копир, принтер и скенер), бюро – 2 броя, офис столове – 2 броя и стелажи 2 броя. Тази част от дейността е необходима за ресурсно обезпечаване дейността на Общинското звено и осигуряване подходящи условия за работа на техническия сътрудник – касиер и социалния работник. Изпълнение на дейността: Дейността ще стартира с предоставяне на социалните услуги на потребителите. Ще бъдат изготвени графици и индивидуални планове за предоставяне на услугите на потребителите. Ще се направи оценка на риска за всеки потребител. Услугите ще се предоставят спазвайки утвърдените от изпълнителния директор на АСП методики и според индивидуалните потребности на всеки потребител. Всеки потребител с лични доходи ще заплаща на час ползваната от него услуга, като от такси са освободени единствено децата с увреждания. Размерът на таксите ще се определя съобразно личния доход на обгрижваното лице и спазвайки тарифата за такси приета от Общински съвет – Роман. Ще се извършва мониторинг за оценка на качството на предоставяните социални услуги от социалния работник назначен в Звеното. Ежемесечно служителите на Звеното ще изготвят отчет за извършената работа – технически и времеви съгласно приложение към Ръководството за изпълнение на договори по схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 539 BGN
Общ бюджет: 150 839 BGN
БФП: 150 839 BGN
Общо изплатени средства: 139 942 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 86 410 BGN
2014 53 532 BGN
2015 0 BGN
139 942 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 128 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 73 449 BGN
2014 45 502 BGN
2015 0 BGN
118 951 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 962 BGN
2014 8 030 BGN
2015 0 BGN
20 991 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз