Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0165-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Независимост и включване“
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към подкрепа на уязвими лица и намаляване рисковете от социална изолация. Създаденото Звено към Домашния социален патронаж ще допринесе за предоставяне на комплексен пакет от услуги в дома, които подкрепят целевите групи в личен, социален и битов аспект. От друга страна проектът ще подпомогне безработни лица и ще създаде възможност за ангажиране в социалната икономика. В рамките на проекта ще се изгради Звено за услуги в дома към съществуващия ДСП.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта В периода на тази дейност ще бъде сформиран екип за изпълнение на проекта. В екипа са включени Ръководител-проект, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Те ще работят екипно, за да администрират и следят целия процес на работа; ще поддържат връзка с Договарящия и Управляващия Орган на Оперативната Програма; ще спазват всички изисквания за ефективно управление и преодоляване на евентуални затруднения и проблемни ситуации.
Дейност 2 Подготовка на тръжна документация В рамките на тази дейност ще бъдат изработени тръжните документи за избор на подизпълнител. Ще бъдат подготвени тръжни досиета и ще се следват законовите изисквания за провеждане на избор на подизпълнител според ЗОП.
Дейност 3 Информационна кампания за популяризиране на проекта В този период е предвидено да се популяризира проекта сред широката общественост. Така ще могат да се привлекат и нови участници, както и доброволци за някои от дейностите. Информационната кампания ще е в два етапа: Разпространение на информационни материали – флаери/500 броя/ и брошури/500 броя/ с информация за проекта, целите, резултатите, финансиращата програма и начините за участие. Всичките текстове ще са съобразени с целевата група и техния начин на възприемане на информация -достъпен и четивен стил. Ще бъдат публикувани и 3 статии в местната преса за популяризиране на проекта и разпространение на информация сред широката общност. Публичността на проекта ще бъде реализирана в неговия ход с оглед предоставяне на повече резултати и оповестяването им.
Дейност 4 Селекция и подбор на целевата група В рамките на тази дейност ще се извърши подбор на целевата група по проекта. Той включва подбор на персонала на звеното и подбор на ползвателите на почасови услуги в дома. Персоналът ще бъде подбран от Комисия за оценка и подбор, определена от кандидата, по предварително изготвени правила и процедура. Предвижда се подбора да бъде в два етапа: допускане по документи и интервю с кандидатите за работа в звеното за услуги. Всички ще бъдат класирани по точки в низходящ ред, отделно за всяка длъжност. Персоналът на звеното ще работи на трудови договори при 8 часов работен ден. Изпълнителите на социални услуги са 5 социални асистенти, 8 домашни помощници и 10 санитари. Оценката на потребности на кандидат-потребителите ще се извърщи съгласно утвърдената „Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома". Всички лица, заявили желание да ползват услугите ще бъдат оценени. Заявленията ще се приемат от екипа по проекта и други служители на кандидата, след набирането им ще бъде изготвена искане за оценка на потребностите до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, като представя заявления с приложени документи и празни бланки от формуляр (част І и ІІ) за оценка на потребностите от почасови услуги, визуализирани, съгласно Ръководството за бенефициенти. Определените служители от дирекцията попълват съответните приложения, за деца и възрастни, представят ги на комисията, която подрежда кандидат-потребителите в низходящ ред и представя списък на бенефициента с комплектовани оригинали на всички документи. Първоначалната оценка на потребностите, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“дава информация за обстоятелства, свързани с индивидуалните нужди на база анкета в дома на потребителя и и обобщена информация за потребността от почасови услуги. Общината чрез Комисия за селекция и подбор ще извършва актуализация на първоначалната информация и ще планира и променя динамично при необходимост часовете и видовете социални услуги. Предвижда се индивидуализация и прецизност за всеки отделен случай. Кандидат-потребителите оценени, но невключени първоначално в проекта ще бъдат в лист на чакащите, от който при отпадане на потребител ще бъдат включвани по реда на класирането им, след решение на комисията за подбор и селекция.
Дейност 5 Изграждане на Звено към ДСП С цел разширяване настоящите услуги в ДСП ще бъде създадено Звено, което ще предоставя комплекс от услуги в личен, социален и битов аспект. За нуждите на проекта е необходимо оборудването на офис със зала за обучение, където ще бъде разположено Звеното с неговия екип. Това е мястото, където ще могат да се реализират заявките от потребителите и да се дискутират конкретни казуси с близките на потребителите и, при възможност, със самите тях. На всеки ползвател на почасови услуги ще се изготви досие и постоянно ще се проследява удовлетвореността на потребителите и ефикасността от предоставяните три типа услуги в домашна среда. Наличното помещение, подходящо за офис на звеното, е празно и е наложително неговото подходящо оборудване и обзавеждане. Прилежащата към него стая е подходяща за обучения, срещи тип социални контакти, супервизия и затова са предвидени столове и маси. Управлението на звеното ще се осъществява от социален работник и касиер-счетоводител. Екипът на проекта ще проследи състоянието на ползвателите на услугите в Звеното. Ще бъдат проведени и персонални интервюта с близки и роднини на хората, които ще бъдат част от услугите в Звеното.
Дейност 6 Обучение на персонала на Звеното В рамките на тази дейност е предвидено общината да реализира обучение в няколко модула за служителите на Звеното. За да изпълни дейността професионално, общината ще ползва външни експерти, които да подготвят програма за обучение, да разработят обучителни материали, да проведат обучението и да супервизират служителите на Звеното при заявка от тяхна страна. Целта на супервизията може да се изразява и в консултации и дебати за конкретен потребител и оценката на неговите потребности. Обучението ще бъде комбинация от теоретична и практическа част; ще има акцент върху ролеви игри и конкретни въпроси, относно темата и начините на предоставяне на услугите, етични норми и други. Обучението ще бъде тридневно в град Троян и ще предостави възможност за поставяне на конкретни въпроси. Ще бъдат обучени 25 служители, наети на работа в Звеното (2 - персонал за управление на звеното и 23 - персонал за предоставяне на услуги в домашна среда). По време на обучението ще бъде разработена и програма за предоставяне на услугите в дома от новия екип на Звеното.
Дейност 7 Предоставяне на услуги в дома Това е същността на проекта, организацията и контрола при предоставянето на почасови услуги в домашна среда, отговарящи на конкретните потребности на всеки потребител. Управленският персонал на звеното – социален работник и касиер-счетоводител ще организират, координират и ръководят пряко процеса на предоставяне на услуги. Ще изготвят графици, ще проследяват чрез посещения в дома изпълнението на предвидените дейности. Ще изготвят и актуализират индивидуалните планове при предоставяне на услугите и ще контролират стриктното водене на дневник на предоставяните услуги. Ще изготвят досиета на всеки потребител и регистър на обслужваните лица, съгласно изискванията на ЗСП. Чрез тази дейност ще се осигури "независимост" и ще се осъществи "включване" на целевата група. Тази дейност се налага с цел подкрепа на семейството на прекия потребител, както нуждата за повишаване възможностите за интегриране в общността. Ще се предоставят почасово трите типа социални услуги в дома: за лична помощ, комунално-битови и в подкрепа на социалното включване. Обемът и качеството на предоставяните услуги ще се мониторират ежемесечно от управленския персонал на звеното и от екипа за управление на проекта с оглед значимостта на тази дейност за целевата група. За осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд за персонала на звеното ще се осигури работно облекло и предпазни средства. Екипът за организация и управление, съвместно със социалния работник от звеното ще разработят правила и процедури, регламентиращи взаимоотношенията между страните в хода на процеса на предоставяне и получаване на услуги в домашна среда. За получените почасови услуги, всеки потребител ще заплаща такса на час, диференцирана в зависимост от типа услуга. Таксите (0,40 до 0,80 лв. на час) са включени в „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян“, приета с решение на Общински съвет Троян на 31.05.2012г.
Дейност 8 Отчет на проекта В рамките на тази дейност ще бъде направен отчет относно цялостното изпълнение на проекта и неговите дейности. Ще се представят резултатите и ще се отчете постигнатото. В този период ще бъде изготвен финалния технически и финансов доклад за изпълнението на проектните инициативи. Всички необходими документи ще бъдат подготвени в съответствие с изискванията на Програмата и ще бъдат следвани основните пунктове за правилно отчитане пред финансиращия орган.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 164 990 BGN
Общ бюджет: 155 588 BGN
БФП: 155 588 BGN
Общо изплатени средства: 133 903 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 588 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 998 BGN
2014 100 905 BGN
2015 0 BGN
133 903 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 048 BGN
2014 85 769 BGN
2015 0 BGN
113 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 950 BGN
2014 15 136 BGN
2015 0 BGN
20 085 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз