Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0172-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГРИЖА В ДОМА”
Бенефициент: ОБЩИНА ИХТИМАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 28.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: Надграждане и разширяване дейността на Домашен социален патронаж – Ихтиман, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда за предоставяне на гъвкави почасови социални услуги за лица, в т.ч. и деца, с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. Чрез реализиране на проекта ще се осигури трудова заетост на безработни лица в трудоспособна възраст на територията на общината, които ще изпълняват функциите на обслужващото Звено.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността включва обособяване на помещение за офис на проекта в сградата на Общински център за работа с деца, гр. Ихтиман, където ще се извършва и същинската дейност по проекта. Отговорностите по организация и управление на планираните проектни дейности ще бъдат делегирани на 4-ма човека, включващ ръководител, счетоводител, технически сътрудник и координатор. Членовете на екипа за управление ще се определят със заповед на Кмета на общината, в съответствие с неговата оценка на спецификата и наличните човешки ресурси, при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Функционалните задължения на членовете на екипа за управление на проекта ще бъдат разписани в съответните им длъжностни характеристики/технически задания за услуга. Екипът по проекта ще е пряко ангажиран с изпълнението на предвидените проектни дейности и тяхното отчитане и стриктното водене и съхранение на документацията. Ежемесечно ще се провеждат регулярни срещи за планиране, разпределяне на отговорностите и вземане на решения за оперативното управление на проекта. За постигане на качествено и навременно осъществяване на алгоритъма от мерки ще бъдат приети правила и процедури за ефективна организация и контрол на проекта. Те ще бъдат разработени от екипа по проекта и утвърдени от Кмета на Общината в рамките на два месеца след началото на проекта. Необходимите документи за реализация на проекта ще се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни в посочените от българското и общностно законодателство начини и срокове. Документите ще се актуализират и съхраняват подредени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
Дейност 2: Информиране и публичност За осигуряване на визуализация и публичност на проекта ще бъдат предприети следните действия: - организиране на начална и заключителна пресконференция с представители на местни и регионални медии за популяризиране на проекта в общността и запознаване на целевите групи с целите и задачите на проекта; - изработване на информационна табела на проекта; - публикуване на информация в сайта на Ихтиман; - организиране на Информационен ден за обществеността и потенциалните потребители на социалните услуги на новосформираното Звено с експерти и представители на социалното предприятие. Ще бъдат поканени отговорни лица, работещи с целевите групи – НПО, кметски наместници, ведомства и центрове, физически лица и др. с цел популяризиране на новите услуги и информиране на гражданите за реда на ползването им; - отпечатване и разпространение на 500 броя дипляни и 50 броя плакати с информация за целите на проекта, целевите групи и предвидените за изпълнение дейности; - публикуване на прессъобщения в местен всекидневник – при стартиране изпълнението на проекта за запознаване на обществеността с целите и дейностите по проекта и след приключване на проектните дейности за обявяване на постигнатите резултати. - популяризиране на проекта - ще се осъществи и чрез изписване името на проекта и финасиращият го орган върху работното облекло на наетия персонал в Звеното за услуги в домашна среда; За отпечатването на дипляните и плакатите, както и за публикуването на обявата и прессъобщенията за популяризиране на проекта ще бъдат избрани изпълнители чрез провеждане на процедура по реда и условията на Закона за обществените поръчки. През целия период на изпълнение на проектните дейности екипът по проекта ще информира обществеността, относно проектните цели и дейности в офиса на Звеното за услуги в домашна среда, както и чрез сайта на Община Ихтиман.
Дейност 3: Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за потребители на социални услуги по проекта Със стартиране изпълнението на проектните дейности, екипът по проекта ще създаде необходимата организация за набиране на кандидати за ползване на почасови социални услуги и ще разработи необходимите документи за кандидатстване. Чрез провеждане на Информационен ден и публикуване на обява в местен всекидневник и на сайта на община Ихтиман, ще се опишат целевите групи по проекта, видовете предоставяни почасови социални услуги от Звеното за услуги в домашна среда, необходимите документи за кандидатстване и срока за прием на документи. Лицата, които желаят да ползват социални услуги по проекта, подават заявление до Кмета на Общината и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, в офиса на Звеното за услуги в домашна среда. На всеки кандидат-потребител се дава информация относно предлаганите по проекта услуги, условията и реда за ползването им, за месечна потребителска такса на ползваните социални услуги по проекта и начина за формирането й, както и за сроковете за плащане. Подадените заявления, с приложени необходимите документи, се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социални услуги” и за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи. На всички лица, заявили желание да ползват социални услуги по проекта, се извършва оценка на потребностите от почасови грижи в домашна среда от специалисти от териториалната Дирекция “Социално подпомагане”. За целта, Ръководителят изготвя Искане за извършване на оценка на потребностите на всички кандидатствали за ползване на социални услуги по проекта лица до Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Ихтиман като към него се прилагат всички приети Заявления от кандидат–потребителите с приложените документи към тях, както и празни бланки на Формуляра /Част І и Част ІІ/ за оценка на потребностите за всяко лице. След изтичане на регламентирания срок за извършване на оценка на потребностите, Директора на ”Дирекция “Социално подпомагане” предоставя обратно комплектовани попълнените бланки на Формуляра /Част І и Част ІІ/, заявленията и приложените към тях документи, както и списък на кандидат-потребителите, подредени по населени места по низходящ ред, съобразно получените количествени резултати от извършените оценки. Списъкът с резултатите се излага на видно място в сградата на общината, в сградата на обслужващото Звено, а също така се публикува и на интернет страницата на Община Ихтиман. С цел постигане на по-голяма гъвкавост при предоставянето на социални услуги по проекта и обхващане на по-голям брой нуждаещи се лица, документи от желаещи да ползват социални услуги по проекта ще се приемат през целия период на изпълнение на проектните дейности. Със Заповед на Кмета на Община Ихтиман ще бъде сформирана Комисия, която да извърши окончателен подбор за включване в дейностите по проекта между лицата, оценени и класирани в списъка с кандидат-потребителите. За участие в Комисията ще бъдат поканени представители и на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Ихтиман.
Дейност 4: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Ихтиман чрез подбор и назначаване на персонал След публикуване на обява в местен вестник, на сайта на община Ихтиман и на достъпно място в сградите на Общинска администрация и офиса на управление на проекта ще се посочат необходимите документи за кандидатстване, изисквания за заемане на съответната длъжност и срок за прием на документи. Желаещите да работят по обявените длъжности в новосформираното звено към структурата на Домашен социален патронаж подават изискваните документи в офиса на Звеното в Общинския център за работа с деца, гр. Ихтиман. За персонал на Звеното могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. За определяне на персонала на Звеното, с който ще бъдат сключени трудови договори ще бъде проведен конкурс, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране на всички кандидати се извършва при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, възраст, етническа принадлежност и т.н. на кандидатите. Подборът на персонал за управление на Звеното включва оценка, класиране и избор на 1 лице за заемане на длъжността “социален работник”, което ще изпълнява и управленски функции, 3 лица за длъжност „социален асистент” и 16 лица на длъжност „домашен санитар”. Пълният обем на конкретните задължения за всяко наето лице в рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат определени в длъжностната му характеристика. Подбора на персонала на Звеното ще се осъществи на база разработена от екипа по проекта и утвърдена от Кмета на Общината “Процедура за подбор на персонал на Звено за услуги в домашна среда”. Изборът на подходящи лица за персонал на Звеното ще се извърши на два етапа – подбор по документи и провеждане на събеседване с всеки кандидат за установяване на мотивацията и готовността за работа с хора в неравностойно социално положение. За провеждане на подбора ще бъде сформирана Комисия със Заповед на Кмета на Общината, за участие в която ще бъде поканен представител на Дирекция “Бюро по труда” – гр. Ихтиман. За всяко от заседанията си Комисията за оценка и подбор ще води протокол и ще се произнася с решение–индивидуална оценка за всеки кандидат. Успешно преминалите подбора лица ще бъдат класирани в списъци и с одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори, съгласно разпоредбите на трудовото законодателство. На назначените лица ще бъде осигурено работно облекло и ще бъдат предоставени лични предпазни средства – предпазни маски и латексови ръкавици. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на нормативното база, е планирано сключването на договор със Служба по трудова медицина за обслужване на назначения в Звеното персонал. В резултат на това ще се разшири дейността на Домашния социален патронаж в Община Ихтиман и освен досегашните, познати на населението, мерки ще се предоставят гъвкави почасови услуги в домашна среда с цел оптимално задоволяване на потребностите на нуждаещите се от обслужване в ежедневието си лица. В рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще се извършват три основни типа почасови дейности – за лична помощ, за социална подкрепа и комунално-битови дейности. В условията на единна организация ще се планира набор от услуги за всеки конкретен потребител и посредством гъвкави почасови форми ще се постигне комплексно задоволяване на нуждите на лицата в риск. Потребители на социалните услуги, предоставяни от Звеното са лица, в т.ч. деца с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. В рамките на дейността се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за обособяване на 2 помещения от общо 24 кв.м. за работа на Звеното в сградата на Общинския център за работа с деца, предоставени безвъзмездно от Община Ихтиман за целите на проекта. За ефективната организация и качествено и навременно изпълнение, управление и отчитане на дейностите, осъществявани в рамките на новото предприятие ще бъде необходимо закупуване на техническо оборудване, подробно разписано в Приложение Б-4 на Бюджета (компютърна конфигурация, мултифункционално устройство, климатик, кардекс, каса,, бюро, работен и посетителски столове, маса). Към Звеното за услуги в домашна среда ще бъде обособена отделна телефонна линия, която ще служи единствено за обслужване на дейностите по проекта. Номерът на телефона за връзка, както и определеното помещение за офис на проекта ще бъдат посочени в информационните материали за популяризирането му.
Дейност 5: Предоставяне на социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Дейността е основна за проекта и ще се реализира чрез ежедневната дейност на екипа за управление и персонала на Звеното в услуга на потребителите. След приключване на първоначалния подбор ще бъдат определени потребителите, с които ще бъдат сключени договори за предоставяне на социални услуги. Броя на лицата, с които ще бъдат сключени договори ще е в зависимост от заявените в процеса на оценка на потребностите брой и вид социални услуги от кандидат-потребителите до запълване на графиците за работа на наетите лица. Кандидат-потребителите, с които не могат да бъдат сключени договори непосредствено след стартиране на дейността ще бъдат включени в списък с чакащи и при отпадане на включен потребител или при заявено желание на потребител за намаляване на броя и вида на ползваните социални услуги, ще бъдат включвани в проектните дейности. Предоставянето на услугите стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на социалната услуга и се осъществява на база разработен индивидуален план за социални услуги. Индивидуалният план се изготвя от член на екипа по проекта с участието на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. В него се описват дейностите, които домашният санитар или социалният асистент се ангажира да извършва, както и тяхната честота и продължителност на предоставяне, съобразно заявените и оценени индивидуални потребности на конкретното лице. Планът ще бъде съобразен в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на заявените часове и ще се актуализира веднъж на шест месеца или по-често, ако са настъпили промени в първоначално констатираните обстоятелства. Преглед на плана може да се направи и при изразено желание на някоя от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата, при констатирана промяна на обстоятелства или възникване на друга необходимост. Наетите лица – социални асистенти и домашни санитари, ще водят т.нар. “Дневник на потребителя”, в който ще регистрират всяко свое посещение и ще описват извършените от тях дейности по предоставяне на услугата и периода от време за извършването им и след всяко посещение ще се подписват от тях и от потребителя (или негов представител). Дневникът ще се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, или на посочено от него или негов законен представител, близък или роднина. С цел обхващане на максимално голям брой потребители е планирано със средства от безвъзмездната финансова помощ да бъдат покрити пътните разходи на наетите лица при предвижването им от един потребител до друг. Пътните разходи до дома на първия потребител и от дома на последния са за сметка на наетото лице. Транспортните разходи ще се отчитат в края на всеки месец, чрез представяне на билети от ползвания транспорт и ще се изплащат след проверка за съответствие с работния график на наетото лице. За ползваните социални услуги, предоставяни от Звеното, потребителите ще заплащат месечна такса в размер и по начин, определени в приложената Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Ихтиман
Дейност 6: Провеждане на обучение и супервизия Дейността включва организиране и провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, които ще бъдат наети да предоставят социални услуги по проекта – домашни санитари и социални асистенти. Въвеждащо обучение ще преминат всички лица, кандидатствали за работа като домашни санитари и социални асистенти, които успешно са преминали подбор и не са преминали през идентично обучение по други програми или по друг ред. Въвеждащото обучение ще е с продължителност 3 дни и ще се проведе в зала, намираща се в сградата на Община Ихтиман. За провеждането му ще бъдат привлечени външни експерти, които притежават необходимата квалификация и опит. Въвеждащото обучение ще е общо за всички лица като при разработване на учебната програма за провеждането му ще се съблюдават утвърдените методики за предоставяне на социалните услуги в общността – “Социален асистент”, “Личен асистент” и “Домашен помощник”. Планирано е въвеждащото обучение да се проведе както на лицата, избрани за сключване на трудови договори, така и на допълнителни 10 лица, които да бъдат резерви в случай на отпадане от проектните дейности на някой от назначените лица. Дейността включва и провеждане на три надграждащи обучения по два дни на назначените лица, които да се проведат през 6-и, 9-и и 14-и месец от стартирането на проекта. В рамките на дейността се предвижда провеждане на групова супервизия на персонала за предоставяне на социални услуги на всеки 3 месеца в продължение на 2 дни. Целта на планираната супервизия е да се обменят нови знания за потребностите на потребителите и на персонала, чрез представяне и обсъждане на актуални случаи от практиката на участниците, дискусия на значимите проблеми и възможни решения. За провеждане на супервизията ще бъде нает външен експерт, притежаващ необходимата квалификация за осъществяване на дейността, който да сподели опит и добри практики от работата си с целевите групи. Външният експерт ще провежда и индивидуални консултации с персона с цел постигане на максимален ефект и практическа приложимост на наученото.
Дейност 7: Информационно-консултативен център и мониторинг на предоставяните социални услуги Информационно–консултативният център ще бъде организиран от социалния работник и той ще отговаря за текущото информиране на потребителите и на други лица от съответната целева група за възможностите, които предоставя проекта. Това ще спомогне новата услуга да бъде наложена по-бързо и да бъде обърната с лице към потенциалните си потребители. Информационният център ще се намира в офиса на проекта и ще може да бъде посещаван от бъдещи потребители и от близките на лицата, имащи потребност от аналогични услуги. Там винаги ще може да се получи актуална устна информацията за спецификата на проекта и да бъде предоставен рекламно-информационен материал. Идеята на ИКЦ е по-задълбоченият акцент на информираността и възможността за по-бързо налагане на услугата и по-лесно „разработване” на Звеното за услуги в домашна среда. Респективно това би довело и до много по-голяма устойчивост на проекта. Центърът ще извърши анкетно проучване при приключване на проекта, за да проеследи удовлетвореността на потребителите на социалната услуга и да направи анализ как да подобри занапред работата на Звеното. За ефективно управление процеса на предоставяне на социалната услуга и защита интересите на потребителите ще се извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от наетите лица, чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график от социалния работник, назначен в Звеното. Проверките ще се извършват в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите се вписват в Дневник на потребителя. Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществява с месечен отчет за извършен вътрешен контрол до Ръководителя на проекта. Проверки ще се извършват както по график, така и при необходимост /по сигнал, жалба и др./.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 302 BGN
Общ бюджет: 124 373 BGN
БФП: 124 373 BGN
Общо изплатени средства: 113 256 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 660 BGN
2014 82 596 BGN
2015 0 BGN
113 256 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 061 BGN
2014 70 206 BGN
2015 0 BGN
96 268 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 599 BGN
2014 12 389 BGN
2015 0 BGN
16 988 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз