Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0019-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Протегната ръка за помощ в дома
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще бъде създадено Звено за предоставяне на почасови услуги в домашна среда към общинско социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж. Услугите ще бъдат предоставяне в тринадесет населени места на община Аксаково. В звеното ще бъдат заети 35 лица от целевите групи, двама като персонал за управление, а 33 ще предоставят почасови услуги на минимум 66 потребители от целевите групи. Пет от наетите лица от целевите групи ще продължат трудовата си дейност в звеното след приключване на проекта.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран три членен екип на проекта– ръководител, счетоводител, технически сътрудник въз основа на заповед на кмета на общината. Персоналните задълженията на екипа по проекта са подробно разписани в раздел ІІ на настоящият формуляр. Екипа на проекта е отговорен за цялостното изпълнение на проекта. Екипа на проекта ще провежда ежемесечни срещи, на които ще отчита напредъка на проекта, ще съблюдава за несъответствия с предварително заложените индикатори и набелязва мерки за отстраняването им. В рамките на дейността ще бъде организирано провеждането на процедури за избор на външни изпълнители, сключен договор за външен одит. Екипа за управление на проекта, съвместно с ръководството на социално предприятие-ДСП ще разработят Методика за предоставяне на почасови услуги в домашна среда - основополагащ документ регламентиращ процеса на предоставяне на почасови услуги, съдържащ подробно описание на различните дейности, формулиращ основните права и отговорности на участниците в процеса: доставчик /Общината чрез Звеното/; домашни санитари; потребители. Методиката цели да подпомогне домашните санитари да развият уменията си за предоставяне на почасови услуги в дома, спазвайки основните принципи на зачитане на човешките права и достойнство
2. Наемане на персонал в Звеното за предоставяне на социални услуги в домашна среда Екипа за управление на проекта ще разработи длъжностни характеристики, за длъжностите от персонала за управление и персонала предоставящ почасови услуги в домашна среда, в които подробно ще са описани изискванията, на които трябва да отговарят лицата, задълженията, отговорностите им, както и нивата на подчиненост в йерархичната структура. Екипа за управление на проекта ще разработи Процедура за подбор на персонала, основаваща се на изискванията към персонала на схемата за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома”и КТ. Комисия определена от кмета на общината ще проведе конкурс по КТ за назначаване на персонала на Звеното /социален работник-1бр., организатор по труда-1бр./ и 33 домашни санитари. С предимство като домашни санитари ще бъдат лицата, които са включени в банката за лични асистенти на общината /създадена по проект по схема за БФП „Алтернативи”/, както и тези които са работели като домашни помощни по предни проекти и програми. Информация за провеждането на конкурси за обявените длъжности, ще бъде публикувана в местен ежедневник и сайта на общината. Същевременно ще бъдат разпространени информационни брошури по населени места от общината с цел предоставяне на адекватна информация на потенциалните кандидати за персонал на Звеното и насърчаване кандидатстване на лицата от целевата група за длъжността „домашен санитар”. Кандидатите за домашни санитари ще подадат заявление до Кмета на общината, в което ще посочат и какъв вид почасови услуги биха искали да предоставят. Въз основа на личната им нагласа и преценката на комисията по подбора ще бъдат разделени на три групи в зависимост от трите вида почасови услуги. Конкурса за персонал на звеното ще премине на два етапа: подбор по документи и интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите за работа на кандидатите. Всеки кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисията и се изготвя индивидуална оценка, която е средно аритметична от оценките на всички членове на комисията. Кандидатите получили минимален брой точки определен в критериите за подбор се класират. С одобрените 33 лица ще се сключат трудови договори за 12 месеца. Ако класиралите се кандидати са повече от свободните места, те се включват в резервен списък. При необходимост от заместване на домашен санитар, напускане или други причини се включват лица от резервите.
3.Обучение на персонала на Звеното за предоставяне на социални услуги 3.1 Провеждане на въвеждащо обучение на всички новоназначени „домашни санитари”, преди да започнат работа в дома на потребителя. Обучението ще е с продължителност три дни, за 20 участника обща часова продължителност 24 часа. Обучението ще бъде изнесено, с откъсване от обичайната среда, което позволява съсредоточване на обучаемите върху спецификата на тематиката, пълноценно възприемане на предоставения материал и повишава ефективността на образователния процес. Обучението ще се извърши по следните теми: общи познания за домашните грижи; основни задължения и права на домашния санитар; етични стандарти, принципи и ценности на социалната работа, поверителност, антидискриминационно поведение, др.); специфика на грижите за стари хора, за лица с увреждания, за деца с увреждания; разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя нововъзникнали потребности; запознаване с Методика за предоставяне на почасови услуги в домашна среда /разработена в рамките на дейност1/; умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт;умения за разпознаване на рискове и справяне с кризисни ситуации;здравословни и безопасни условия на предоставяне и ползване на социални услуги. В обучението ще бъдат включени само лицата, които до момента не са преминали подобно обучение по други програми и проекти, което ще се установява с проверка и декларация от лицата. В бюджет се предвижда за 20 лица, защото по предварителни данни най-малко 13 лица са преминали подобни обучения. 3.2 Разработка на „Наръчник на домашния санитар” включващ материали по основните представени теми на въвеждащото обучение, Методиката за предоставяне на почасови услуги в домашна среда /дейност 1/. Целта е да служи като ежедневен помощник на домашните санитари при осъществяване на техните задължения. 3.3 Връчване на сертификати за участие във въвеждащо обучение. След приключване на курса на обучение, в края ще бъде проведе тест, който ще цели установяване нивото на териоритична подготовка. На всички участници в обучението 20 бр. ще бъдат връчени сертификати за участие. Участниците ще попълнят анкетни карти според изискванията за събиране на информация на ОП „РЧР”. 3.3 Провеждане на надграждащо обучение след извършен обобщен мониторинг за период от 5 месеца на дейността на персонала предоставящ почасовите услуги в домашна среда. Представените резултати от мониторинга ще индентифицират областите, в които е необходимо повишаване на знанията и усъвършенстване на уменията за предоставяне на социални услуги от домашните санитари. Обучението ще има повече практическа насоченост, справяне с казуси и специфични ситуации. Продължителността на обучението ще бъде 2 дни, часова продължителност 16 часа. Обучението ще бъде за всички домашни санитари 33 на брой.
4. Информационна кампания 4.1 Информационна кампания по населени места за представяне на почасовите услуги в домашна среда насочена към потребителите. В рамките на дейността ще бъдат изработени информационни брошури (дейност 8) предоставящи информация за почасовите услуги, тарифата и начина на заплащане, реда и условията за кандидатстване и получаване на услугите, информация за доставчика на социални услуги - социалното предприятие, в частност Звеното за предоставяне; информация за процеса на предоставяне на услугата (оценка на потребностите от социални услуги, оценка на риска, планиране на услугата, периодична преоценка на потребностите); описание на правата и задълженията на домашния санитар и на потребителя; описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка. За разпространението на информационните брошури ще бъдат ангажирани персонала за управление на звеното, а като доброволци- кметовете и кметските наместници по населени места. 4.2 Кръгла маса „Подадена ръка за помощ в дома” с 50 участника - потребителите, техните законни представители, близки или роднини. Целта е обсъждане проблемите при предоставяне на почасовите услуги, запознаване с мнение на участниците за предоставените услуги и предложения за подобряването им, обмяна на опит и споделяне на добри практики между предоставящите почасови услуги. В рамките на кръглата маса участниците ще попълнят формуляри за обратна връзка относно удовлетвореността от предоставените почасови услуги. Обобщените резултатите ще са отправна точка за подобряване качеството на услугите в периода на устойчивост на проекта и бъдещето им предоставяне от Бенефициента. Същевременно потребителите ще бъдат информирани за бъдещите намерения на доставчика на почасови услуги в домашна среда- община Аксаково. Кръгла маса ще се проведе в края на проекта след приключване на предоставяне на почасовите услуги. Организацията на кръглата маса ще бъде възложена на външен изпълнител.
5. Подбор на кандидат- потребителите на почасови услуги в дома 5.1 Първоначален подбор на кандидат-потребителите. Екипа за управление на проекта ще разработи „Процедура за подбор на потребителите”. Критериите за подбор ще осигуряват на всички желаещи независимост от пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност, вероизповедание и други, които отговарят на определените условия за целева група, да получават почасови услуги при прозрачност, спазване принципа за равенство между половете и превенция срещу дискриминация. Кандидат потребителите ще заявят своето желание за предоставяне на определени видове почасови услуги чрез заявление до кмета на общината, лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице. Заявленията ще се приемат в сградата на общинското социално предприятие от служител, определен от директора на социалното предприятие. Комисия определена от кмета на общината ще изготви списък на всички подали заявления, който ще се предостави на Дирекция „СП”. Първоначалната оценка на потребностите ще бъде извършена от териториална дирекция „Социално подпомагане”. След представяне на информацията съобразно Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за БФП „Помощ в дома” от Дирекция „СП”, персонала за управление на Звеното ще изготви индивидуални планове за предоставяне на почасови услуги, съобразно нуждите и желанията на потребителите. С одобрените потребители ще бъдат сключени двустранни договори между лицата и доставчика на почасови социални услуги. Одобрените потребители ще бъдат вписани в Регистър на потребителите, в който ще бъдат отразени резултатите от оценката на потребностите. 5.2 Последваща оценка на потребностите. В рамките на дейността ще бъде разработена „Методика за последваща оценка на потребностите на кандидатите за ползване на почасови услуги”, в която ще се опише механизъм за актуализация на първоначалната информация за необходимостта от предоставяне на почасови услуги. С цел адекватно предоставяне на почасовите услуги, съобразно потребностите на потребителите индивидуалният план на потребителя ще се актуализира:  на шест месеца задължително по инициатива на Звеното за предоставяне на почасови услуги в домашна среда  месечно по инициатива на потребителя след предварително отправено заявление до директора на общинското социално предприятие /ОСП/ преди началото на следващия месец, през който ще се получават услугите  иницидентно при промени, настъпили в състоянието на потребителя или в специфичните му потребности, необходимост от включване на нови потребители, при създадена възможност за това. Методиката ще бъде утвърдена от директора на общинското социално предприятие и ще регламентира сроковете и необходимите документи за актуализацията на индивидуалния план на основата на спазване на принципа на „предоставяне според потребностите”. Разработката ще бъде възложена на социален работник назначен към Звеното, който ще бъде ангажиран и с прилагането й.
6.Закупуване на оборудване и обзавеждане за Звеното за предоставяне на почасови услуги в домашна среда Персонала за управление на Звеното ще е ангажиран с обработката на значителна по обем документация за създаване на нормални материално-технически условия за работа им ще бъдат закупени 2 настолни компютърни системи, 1 принтер, 2 компютърни бюра, използвани в ежедневната си работа от персонала за управление. За размножаване на документацията по предоставяне на почасовите услугите ще бъде закупен копирен апарат, който ще бъде поставен върху офис поставка за копирната машина. За поставянето на принтера ще бъде закупена офис поставка на колелца. За осъществяване на „Горещ телефон” ще бъдат закупени два телефонни апарата за социалния работник и организатора по труда, с които те ще имат възможност да приемат обаждания на потребителите, да поддържат контакти с домашните санитари. Изискванията към обзавеждането и оборудването ще бъдат съобразени със стандартите за опазване на околната среда, които ще залегнат в техническите условия за избор на изпълнител.
7. Откриване и дейност на звеното за предоставяне на почасови услуги в дома На първия ден от стартиране дейността на Звеното ще бъде поставена информационна табела и поканени медии да отбележат началото на дейността. Звеното за предоставяне на почасови социално услуги ще предоставя трите вида почасови социални услуги: дейности за лична помощ, в това число и дейности с медика-социална насоченост; дейности за социална подкрепа и социално включване; комунално-битови дейности. Почасовите услуги ще се предоставят от домашни санитари за период от 12 месеца. Услугите ще бъдат предоставяни в следните 13 населени места от община Аксаково: гр. Аксаково, с.Кичево, с. Долище, с. Климентово, с. Осеново, с. Любен Каравелово, с. Водица, с. Куманово, гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Засмяна, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево. Услугите ще бъдат предоставяни на минимум 66 лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. По предварително проучване необходимост от логопед имат 8 лица /деца с трайни увреждания, които до момента са получавали услугата личен асистент и от предни оценки е видно необходимостта/. Тъй като на територията на общината няма логопед ще е необходимо да бъдат поети транспортните му разходи от гр. Варна до гр. Аксаково, гр. Варна до с. Въглен с наличният градски транспорт с цел спазване на принципите за екологична устойчивост на ОП”РЧР”. Децата от другите населени места ще се извозват до гр. Аксаково, придружавани от домашните санитари в рамките на почасовата услуга. В Звеното ще бъде открита «Гореща линия»- телефон, на която ще могат да се обаждат домашните санитари при възникнали извънредни обстоятелства, както и потребители за заявяване на спешна необходимост. Социалния работник ще извършва посещения на место в домовете на потребителите за осъществяване на обратна връзка с потребителите, установяване на нивото на изпълнение на индивидуалните планове на всеки потребител. Организатора по труда ще извършва проверки в домовете на потребителите с цел получаване на обратна информация за дейността на домашните санитари по предоставяне на почасови услуги, проверка на постъпили жалби и сигнали. За осъществяване на дейностите на персонала за управление на звеното ще бъде нает автомобил.
8.Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи предоставящи информация за целите, дейностите, резултатите по проекта, ще се разпространяват на пресконференциите в рамките на информационната кампания. Изработване на два варианта брошури: първи вариант - насочена към целева група безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране с цел насърчаване кандидатстването им за работа в звеното, съдържаща целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, възможностите, сроковете и начина за кандидатстване за работа в звеното. Ще бъдат разпространявани на обществени места, дирекция „БТ”, дирекции „СП” и други подходящи места. втори вариант - Насочена към кандидат- потребителите на почасови услуги, предоставяни от Звеното, съдържаща целите, дейностите и очакваните резултати по проекта, дейността на звеното, услугите, които предоставя, сроковете и начина за кандидатстване за предоставяне на услугите. Ще бъдат разпространявани на информационната кампания /дейност 4/. Изработка и разпространяване на плакати – с информация за целите, резултатите на проекта, популяризиране приноса на европейските структурни фондове. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обученията, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата - ще бъдат разпространяване на пресконференции, обученията, ккръглата маса. Стикери, предназначени за поставяне на новозакупеното оборудване и други подходящи материали разпространявани в рамките на проекта. Информационна табела на входа на сградата, където се помещава звеното
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Фил" ООД
„ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД
Женя Желязкова Георгиева
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 220 320 BGN
Общ бюджет: 212 299 BGN
БФП: 212 299 BGN
Общо изплатени средства: 204 710 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 064 BGN
2014 160 646 BGN
2015 0 BGN
204 710 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 454 BGN
2014 136 549 BGN
2015 0 BGN
174 004 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 610 BGN
2014 24 097 BGN
2015 0 BGN
30 707 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 брой сключени договори за управление на проекта -19
Индикатор 5 бр. проведени срещи на екипа на проекта-19
Индикатор 6 бр. проведена кръгла маса-19
Индикатор 7 бр. и вид на закупеното оборудване и обзавеждане Закупени - 19
Индикатор 8 бр. проведени две пресконференции-19
Индикатор 9 бр. и вид на изработени и разпространени информационни материали -19
Индикатор 10 бр. назначени лица за персонал за управление на предприятието-19
Индикатор 11 бр. лица с осигурена трудова заетост от целевата група за 12 месеца-19
Индикатор 12 бр. лица с придобит опит в конкурсния подход при постъпване на работа на кандидатите от целевата група-19
Индикатор 13 бр. лица преминали въвеждащо обучение за подготовка по предоставянето на почасови услуги в домашна среда-19
Индикатор 14 бр. лица преминали надграждащо обучение -19
Индикатор 15 бр. лица с повишен потенциал за предоставяне на социални услуги -19
Индикатор 16 бр. връчени сертификата за участие-19
Индикатор 17 бр. информирани и консултирани кандидат- потребители-19
Индикатор 18 бр. сключени договори между потребители и доставчик за предоставяне почасови на услуги -19
Индикатор 19 бр. лица получаващи почасови услуги в домашна среда -19


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз