Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0174-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Помощ в дома”
Бенефициент: Община Николаево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Николаево
Описание
Описание на проекта: Услугата „Домашен социален патронаж”функционира на общинско ниво и акцентът и е ориентиран към приготвянето и доставка на храна.През 2003 г. поетапно стартира развитието на социалните услуги ”Личен асистент”,”Социален асистент” и „Домашен помощник”. С оглед постигането на ефективна и устойчива държавна политика за подкрепа на лица нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, в рамките на проекта ще се даде възможност съществуващия домашен социален патронаж - град Николаево да разшири дейността си, като създаде Звено за услуги в домашна среда,които да предоставят по иновативен начин три типа почасова услуга в домашна среда – за лична помощ,за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Обезпечеността на проекта с човешки ресурси с необходимата квалификация, опит и позиция е един от най – важните фактори за успешната му реализация. За тази цел общината определя служителите, отговорни за подготовката, организацията и управлението на проекта, още в първоначалния подготвителен етап. Членовете на екипа са отговорни за подготовката и проверката за съответствие на цялата документация, свързана с разработването, изпълнението и контрола на проекта. Разходването на средствата изисква внедряване на процедури за гарантиране на ефективността и целесъобразността на изразходваните средства.Един от инструментите за тези процедури е системата на вътрешен мониторинг. Дейностите по вътрешен мониторинг включват:  Проверка на съответствието на извършените дейности с условията на сключените договори, в това число спазване на сроковете на изпълнение и коректно документиране на дейностите;  Преглед на отчетните документи по проекта и осигуряване на съответствие с изискванията на Управляващия орган;  Предварително верифициране на разходите на базата на представените от изпълнителите разходооправдателни документи за предоставяне на услуги;  Документална проверка на място за коректно изпълнение на договорените дейности и удостоверяване на действителното извършване на заявените за плащане дейности; Запознаване на всички служители, участващи в изпълнението на проекта, с определението за нередност, както и незабавно докладване на всички заподозрени или доказани случаи на измама или нередност на Управляващия орган.
Дейност 2: Подбор и наемане на персонал, който включва:  Персонал за управление на звеното;  Персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. Обявяване на период, в който всички желаещи да бъдат назначени като социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници подават молби. Екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на социалните асистенти, личните асистенти и домашни помощници. Обявяване на конкурс за Сътрудник”Социални дейности” – екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен избор и последващо назначаване на сътрудник”Социални дейности”. Сключване на трудови договори за предоставяне на услугите ”Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” между одобрените и преминали обучение кандидати, които ще изпълняват този вид услуги в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж– гр.Николаево.
Дейност 3: Обучение на персонал Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на кандидатите за социални асистенти, лични асистенти и домашни помощници преди да започнат работа в дома потребителя за изграждане на умения и знания, необходими за удовлетворяване на неговите конкретни нужди и потребности. В предвиденото обучение ще бъде включена тема, свързана с екологичната устойчивост – Модул по опазване на околната среда и повишаване на екологичното съзнание . Обучението се провежда по съответна Програма от екип специалисти с предхождащ опит в областта на социалните услуги.
Дейност 4: Информиране , консултиране и подбор на кандидат - потребители Подборът на потребителите на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще се извършва чрез Оценка на потребностите на всеки потребител, извършена от социален работник на Дирекция”Социално подпомагане” – гр.Николаево. Обект на обследване ще бъдат всички лица, които са заявили желание да бъдат обслужвани. Оценката на потребностите на кандидатите за потребители включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневните дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителните потребности; безопасност и рискове. Обект на обследване ще бъдат всички лица, които са заявили желание да бъдат обслужвани. Лицата се уведомяват за взетото решение. Екипът на проекта подготвя договори за сключване с потребителите и разяснява правата и отговорностите на страните по договора – права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент, личен асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги.
Дейност 5: Предоставяне на почасови услуги за:  Лична помощ  Комунално – битови дейности  Социално включване Екипът на проекта подготвя договори за сключване с потребителите и разяснява правата и отговорностите на страните по договора – права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент, личен асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги. В рамките на 12 месеца в различните населени места на територията на община Николаево се предвижда да бъдат предоставяни услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Дейност 6: Дейности по информиране и публичност на проекта В съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани от европейски фондове, се предвиждат дейности на информиране на целевите групи и крайните бенефициенти, както и цялата общественост в общината и региона за резултатите от финансирания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект. Тези дейности ще се извършват при стриктно спазване на Ръководството за информиране и публичност и Комуникационната стратегия и план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът ще стартира с информационна среща, на която ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите и същността на проекта. Материалите, които ще се използват на информационните срещи ще бъдат от рециклирани продукти – екоторбички, химикали от рециклирана хартия и други.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 032 BGN
Общ бюджет: 89 012 BGN
БФП: 89 012 BGN
Общо изплатени средства: 83 102 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 548 BGN
2014 39 554 BGN
2015 0 BGN
83 102 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 015 BGN
2014 33 621 BGN
2015 0 BGN
70 636 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 532 BGN
2014 5 933 BGN
2015 0 BGN
12 465 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз