Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0183-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТОЕН ЖИВОТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
Бенефициент: Община Златица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 27.11.2012
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Златица
Описание
Описание на проекта: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към съществуващия Домашен социален патронаж за постигане на ефективна и устойчива политика за предоставяне на услуги в домашна среда. В рамките на Звеното ще се предлагат три типа почасови услуги – за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности. Така ще са създадат условия за достоен живот на хората, които са в пълна или частична невъзможност за самообслужване и преодоляване на риска от социална изолация.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта За целите на проекта ще бъде сформиран 3-членен експертен екип. Предвижда се в екипа да бъдат включени служители на общинската администрация с опит в изпълнението на проекти. Основните функции, разпределени между тях са както следва: Ръководител на проекта: • Организира и ръководи изпълнението на дейностите по проекта и свързаните с него документи, работата на екипа за управлението на проекта, законосъобразно провеждане на процедурите за избор на изпълнители на проекта; • Отговаря за административното и финансовото управление на проекта; • Отчитане изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта; • Изготвяне на предложения за решаване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта, сигнализиране в случай на констатирани нарушения и нередности, както и оказване на съдействие за отстраняването им; Счетоводител на проекта: • Носи цялата отговорност за първичните счетоводни документи; • Документира редовно и точно изпълнението на финансовата част по проекта, съгласно изискванията на българското законодателство; • Подготвя всички необходими финансово-счетоводни документи и води в отделна документация пълна и прозрачна финансово – счетоводна отчетност; • Осигурява достъп до документацията на представители на финансиращата организация; • Докладва на Ръководителя на проекта. Осъществява пълен финансов контрол върху действията на изпълнителите. Координатор на проекта: • Подпомага административното изпълнение на проекта; • Координира действията на всички участващи в изпълнението на проекта страни; • Отговаря за кореспонденцията по проекта; • Получава, обработва и съхранява информацията и документацията, свързана с хода на проекта; • Следи за спазване на изискванията за публичност и мерките за информиране по проекта. Екипът на проекта има ангажимент да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проектните дейности, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане. След сключване на договора за безвъзмездна помощ, екипът има отговорността да изготви и представи за съгласуване на кмета на Община Златица детайлен план-график на проектните дейности, актуализирайки при необходимост приложения такъв към настоящия проект, както и да подготви необходимите документи към Договарящия орган. С оглед успешното изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените цели се предвижда провеждането на регулярни срещи на екипа, на които да бъде докладван напредъка по проекта и да се вземат решения за съответните коригиращи или последващи дейности за изпълнение.
Дейност 2: Набиране на документи, подбор и сключване на договори с потребителите Първата стъпка в изпълнение на дейността е активно и масирано използване на всички комуникационни канали за достигане на информацията до потенциалните потребители на услугите в домашна среда. За тази цел са предвидени конкретни поддейности в Дейност 7 „Информация и публичност”. Освен това ще се използват комуникационните канали на заинтересованите страни. Възможностите за разпространение на информацията от кандидата –интернет страницата на община Златица, информационните табла на администрацията и др. Член на екипа ще дава допълнителни разяснения на гражданите относно проекта и начина на кандидатстване. На специално табло ще бъдат представени всички документи за кандидатстване. След оценката на потребностите, извършена от Дирекция „Социално подпомагане"- гр. Пирдоп, бенефициентът ще приложи собствен механизъм за актуализиране на първоначалната информация. Подборът на потребителите ще се извърши при съблюдаване на оценката на Дирекция „Социално подпомагане" – гр.Пирдоп и последващата преценка от Комисията за подбор. В изпълнение на тази дейност ще се ползва опита, придобит по проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи”, ОП „РЧР” по отношение подбора на потребителите на услугата. Избраните потребители ще получават следните услуги почасово: - за извършване на дейности за лична помощ; - за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите; - за извършване на комунално– битови дейности. В случай на освобождаване на часова квота в процеса на изпълнение на проекта ще бъде предположено на следващия оценен по месечен бюджет от банка „Потребители” да получава съответната услуга. Целият процес по подбор ще завърши със сключване на договор с избраните потребители на услугите в домашна среда.
Дейност 3: Осигуряване персонал на Звеното за услуги в домашна среда Персонала на Звеното, включва лица, свързани с неговото управление и лица за предоставяне на услуги в домашна среда. Към първата група спада планирания технически сътрудник. Втората група включва персонала, които ще предоставя услугите в домашна среда. По-конкретно вида на услугите и броя на лицата са следните: - за извършване на дейности за лична помощ – 18 лица; - за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите – 2 лица; - за извършване на комунално – битови дейности – 6 лица. Услугите ще се предоставят съответно от личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Ще бъдат наемани безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. С оглед осигуряване на приемственост с проект «Подкрепа за достоен живот», схема «Алтернативи», ОП «РЧР» лицата, извършващи услугата «Личен асистент» ще имат възможност да кандидастват за персонал в Звеното, при условие, че отговарят на изискванията на програмата. Основен елемент е установяване по обективни критерии за подбор на кандидатите и провеждане на прозрачна процедура за наемане на най-подходящите лица. Лицата от уязвимите групи имат необходимост от осигуряване на трудова заетост и социално включване. Наемането им на работа в Звеното за услуги в домашна среда ще им даде възможност не само да получават сигурни месечни доходи, но и да извършват дейност, с която да бъдат полезни на общността. Всичко това е предпоставка за интеграция в обществото и признание за техните възможности и потенциал.
Дейност 4: Провеждане обучение на персонала и сключване на договори Персоналът на Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда, който не е преминал през идентично обучение по други програми или друг ред ще бъде обучен в рамките на проекта. Ще бъде проведено Въвеждащо обучение. Въвеждащото обучение ще продължи три дни и ще осигури необходимите знания и умения за изпълнение на дейността. Една група ще включва не повече от 20 души. На лицата преминали обучението ще бъде издаден документ. На целия персонал за предоставяне на услугата ще бъде проведено надграждащо обучение. Обученията ще се извършват в съответствие с параметрите, заложени в утвърдените от Изпълнителния директор на АСП Методики за предоставяне на социални услуги в общността „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Дейност 5: Обзавеждане и оборудване на Звеното за услуги в домашна среда За целите на проекта и функционирането на Звеното е планирано да се използва помещение в сградата на общината. Към настоящия момент помещението не е обзаведено и оборудвано с необходимата техника и мебели. За успешното изрълнение на проекта е необходимо да бъдат осигурени:  Преносим компютър – 1 бр.  Мултифункционална офис машина – 1 бр.  Бюро – 1 бр.  Стол – работен – 1 бр.  Столове – посетителски – 3 бр.  Метален офис шкаф – 1 бр. След провеждане на необходимите процедури по ЗОП ще се сключат договори за доставка и монтаж на офис оборудване и техника.
Дейност 6: Предоставяне на услуги в домашна среда на избраните потребители В рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат предоставяни следните услуги: - за извършване на дейности за лична помощ; - за оказване на подкрепа и съдействие за социално включване на потребителите; - за извършване на комунално–битови дейности; Социалните услуги ще се извършват при съблюдаване принципи като: - зачитане на личното пространство и достойнство на потребителя; - самостоятелност и независимост на потребителя; - поверителност на личните данни и информация; Екипът по проекта създава и съхранява досие на всеки потребител и лицата, предоставящи услугата, в което са подредени в определен ред необходимите документи. Цялата документация ще се съхранява в метален шкаф, обозначен с името и логото на програмата и показващ източника на финансиране. Екипът по проекта организира срещи между включените потребители и лицата, извършващи услугата, съобразно изразените предпочитания на потребителите. Срещите се удостоверяват с протоколи, подписани от всяка от страните. Всеки потребител ще има разработен индивидуален план. Индивидуалният план ще се съобразява в максимална степен с начина на живот и нуждите на потребителите. Ще включва оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя и процедури за намаляване на идентифицираните рискове. Индивидуалният план ще бъде преразглеждан на 6 месеца и обсъждан с потребителя, лицето, предоставящо услугата и екипа за управление на проекта. Всички лица предоставящи услуги в рамките на Звеното ще са запознати и ще подпишат правила и процедури, сред които и за: - осигуряване на безопасността и здравето на потребителите и лицата, предоставящи услугата в домашна среда; - действие при възникване на кризисни ситуации; - за достъп до дома на потребителя; - за осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя; Всяко лице от персонала, предоставящо услага в домашна среда води Дневник, в който описва всички действия и обстоятелства относно предоставяне на услугата. Качеството на предлаганата услуга ще бъде контролирана по два начина – документално и чрез осъществяване проверки на място. Документалната проверка ще включва проверка на дневниците, които ще се водят ежемесечно. Проверката на място включва ежемесечно посещение на потребителите от член на екипа за управление на проекта или техническия сътрудник на Звеното. Проверките ще се регистрират чрез формуляр за вътрешен контрол и ще съдържат подпис на всички страни, дата час и резултат от проверката. Ще бъде създадена комисия за жалби и сигнали. Документацията по проекта ще включва регистър на постъпилите жалби и сигнали, протоколите от заседанията на комисията, решенията на комисията и отговора до жалбоподателя.
Дейност 7: Информация и публичност Действията, които община Златица ще осъществи за популяризиране на проекта и на получената безвъзмездна помощ са: - две пресконференции – в началото и в края на проекта; - ще бъдат изработени и разпространени 500 бр. информационни брошури – 250 бр. в началото на проекта и 250 бр. в края на проекта; - ще се направят две публикации в местни медии; - на сградата, където ще се помещава Звеното ще бъде монтирана информационна табела.
Дейност 8: Одит на проекта Предвидената дейност ще се извърши от изпълнител, като за целта на одиторите ще им бъде предоставен достъп до цялата първична документация по проекта и съответните разходооправдателни документи, доказващи изпълнението на проектните дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
"ХОРЕКА ЛОГИСТИК" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 217 519 BGN
Общ бюджет: 202 652 BGN
БФП: 202 652 BGN
Общо изплатени средства: 192 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 382 BGN
2014 112 490 BGN
2015 0 BGN
192 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 325 BGN
2014 95 617 BGN
2015 0 BGN
163 941 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 057 BGN
2014 16 874 BGN
2015 0 BGN
28 931 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Проведени обучения на персонала - 183


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз